Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Säkerhetssamordnare

– diplomkurs i modern säkerhetsadministration

 • Bygg organisationens säkerhetsmedvetande
 • Lär dig inventera och analysera säkerhetsrisker
 • Så prioriterar du skydd och åtgärder
Säkerhetssamordnare

Så bedriver du ett systematiskt säkerhetsarbete

Uppdatera dina kunskaper inom systematiskt säkerhetsarbete

Att utveckla och upprätthålla en säker miljö för anställda, byggnader, egendom och information är en viktig, nödvändig och affärskritisk del för alla verksamheter.

För att skapa ett fungerande skydd mot risker som kan leda till skada och förluster behövs goda kunskaper om riskhantering, krisplanering samt inom fysisk-, brand-, person- och informationssäkerhet. Diplomutbildningen Säkerhetssamordnare ger den kompetens som krävs för att du ska kunna bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete.

Före, under och efter utbildningen har du som kursdeltagare tillgång till ett digitalt distansstöd.

Diplom som kvitto på kunskaperna

Att vara diplomerad säkerhetssamordnare hos Företagsuniversitetet ger dig större trygghet och ökade möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Diplomeringen innebär att du och din arbetsgivare kan vara säkra på att du behärskar och har uppdaterad samt kvalificerad och relevant kompetens inom bland annat följande huvudområden:

 • Riskhantering och skyddsplanering
 • Säkerhetsekonomi
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Fysiskt skydd med regler och standarder
 • Security risk management och personsäkerhet
 • Interna brottsutredningar

Program

Block 1

Rollen som säkerhetssamordnare

 • befattningsbeskrivning
 • ledarskap
 • ansvarsområden

Informationssäkerhet

 • vad och varför?
 • informationsklassning och kravställning
 • hot och risker
 • ledningssystem för informationssäkerhet

Riskhantering

 • riskanalys
 • säkerhetspolicy
 • krisplanering

 

Block 2

Säkerhetsekonomi

 • ekonomiska säkerhetsbegrepp
 • beräkna säkerhetsinvesteringens lönsamhet
 • budgetprocessen

Personsäkerhet och security risk management

 • security risk management
 • personsäkerhet, grupper av anställda
 • personskydd ur ett beställarperspektiv
 • informationssäkerhet och digitala hot ur ett personskyddsperspektiv

Brand - systematiskt arbetssätt

 • SBA
 • riskhantering
 • dokumentation
 • rutiner och regler
 • krisplanen
 • egenkontroll

Fysiskt skydd

 • tekniskt skydd
 • begrepp och uttryck
 • regler och standarder
 • försäkringar

Block 3

Intern brottsutredning

 • vem, vad och varför?
 • förebygga internutredning
 • brotts- och bevisprovokation
 • utredningssamtal
 • polisanmälan

Det svåra samtalet

 • målet med ett bra samtal
 • metod och upplägg
 • olika reaktioner

Rollen som säkerhetssamordnare

 • sälja in säkerhet
 • metodik och retorik
 • investeringar/projekt
 • "best practice"

Avslutning och diplomering

 • praktiska övningar
 • examen

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till centralt eller lokalt säkerhetsansvariga samt till medarbetare på säkerhetsavdelningen på såväl företag som myndigheter. Kursen vänder sig också till medarbetare som har säkerhetsarbetet som en del av sitt ordinarie arbete eller är relativt nya i sin befattning. För dig som är säkerhetschef eller säkerhetssamordnare och/eller har längre erfarenhet av säkerhetsarbete på hög nivå finns utbildningen "Säkerhetschef - diplomutbildning".

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • utveckla och upprätthålla en säker miljö för anställda, byggnader, egendom och information
 • skapa ett säkerhetsmedvetande hos all personal
 • vidta snabba och riktiga åtgärder vid brand, olycksfall, hot etc.
 • inventera och analysera säkerhetsrisker
 • planera skydd och åtgärder
 • föreslå förbättringar och investeringar på säkerhetsområdet
 • verkställa upphandlingar för beslutad säkerhetsplanering.

Kursupplägg

Utbildningen omfattar 3 block om 3 dagar, totalt 9 dagar. Kursen innehåller föreläsningar, grupparbeten, tillämpningsövningar och diskussioner. Före och under utbildningen har deltagarna tillgång till ett digitalt distansstöd.

Diplomering

För att erhålla diplom krävs i princip 100 procent närvaro samt godkänd examen.

Kursledare

Kursledarna är rekryterade bland specialister i säkerhetsbranschen.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Thomas Lundin

Thomas Lundin har bl.a. arbetat vid Säpo, varit säkerhetschef på Åhléns och OMX, vd för G4S Security Services AB och på Caverion. Numera är han vd för Enaco och ordförande för Nordic Level Group. Han har också många andra näringslivs- och styrelseuppdrag och är bland annat ordförande i Näringslivets Säkerhetsdelegation, NSD.

Anna Johnsson

Anna Johnsson har lång och gedigen kompetens inom arbetsmiljö, trygghets- och säkerhetsområdet. Hon arbetar som arbetsmiljöchef på Arriva sedan 2015. Dessförinnan var hon arbetsmiljö- och hälsostrateg på SJ.

Richard Buske

Richard Buske arbetar som säkerhetskonsult på KRONAN Säkerhet och har mångårig erfarenhet av säkerhetschefsarbete och ledarskap både inom privat och offentlig sektor. Senast kommer han från Sollentuna kommun där hans säkerhetsarbete skapat avtryck. Han har lång och gedigen erfarenhet av krisledningsarbete och krisövningar i kommunal verksamhet.

Susan Bergman

Susan Bergman arbetar som säkerhetschef vid Combitech. Hon är en av Sveriges främsta experter inom krisberedskap, riskhantering och kontinuitetsplanering. I sin tidigare roll som managementkonsult hjälpte hon organisationer över hela landet med strategiskt och operativt säkerhetsarbete. Hon har även varit chef för Combitech Training Institute och är en mycket eftertraktad föreläsare.

Martin Krüger

Martin Krüger har varit verksam som revisor, ekonomichef och controller inom en rad olika branscher samt utvecklat individer och organisationer i affärsmannaskap. Han har lång erfarenhet av att bistå företag i ekonomisk styrning, lönsamhetsutveckling och planering.

Carl Finnborg

Carl Waldenströms bakgrund baseras i personsäkerhet och han arbetade utomlands till 2010, som livvakt till diplomater, UHNI (Ultra High Net Worth Individuals) samt företagsledare för flera av världens största bolag. 2010 började han arbeta för Scandinavian Risk Solutions AB, SRS. Där har han drivit och utvecklat affärsområden med fokus på personsäkerhet, men även utbildningar i personskydd, konflikthantering och personlig säkerhet. Carl drev också SRS CSR projekt om våld i nära relation, där han konsulterade mot Unizons kvinnojourer i särskilt svåra ärenden. I dag arbetar han som konsult och föreläsare och har hjälpt många människor i organisationer, myndigheter, och företag. Carls förmåga att leverera sitt budskap med vetenskapliga fakta blandat med hans egenupplevda erfarenheter har gjort honom till en populär och omtyckt föreläsare och rådgivare.

 

Stefan Kinert

Stefan Kinert är säkerhetskonsult på Kronan Säkerhet AB och arbetar bland annat med ledarskap och riskhantering inom stora privata och offentliga organisationer, som banker och försäkringsbolag. Stefan är ekonom i grunden och har arbetat inom säkerhet, försäkring och bank i stort sett hela sitt yrkesverksamma liv.

Ola Jörgensen

Ola Jörgensen är kurssamordnare för Säkerhetschef - diplomutbildning. Han arbetar som koncernsäkerhetschef på KF/Coop Sverige AB sedan 2010. Innan dess var han säkerhetschef och säkerhetsansvarig på Coop i ett par år. Mellan 1993 och 2008 arbetade han som polis i Stockholm i olika befattningar.

Mattias Wadsten

Mattias Wadsten arbetar sedan 2017 som säkerhets- och miljöchef på Keolis Sverige AB med ansvar för det övergripande strategiska, systematiska och operativa säkerhets- och miljöarbetet för cirka 6 300 anställda. Han har tidigare arbetat som säkerhetschef på Stockholms universitet med ansvar för den fysiska säkerheten, fastighets/ombyggnationsfrågor, laborationssäkerhet, säkerhet/etik kring djurförsök, SBA med mera. Innan dess arbetade han som polis i Stockholm, bland annat i yttre tjänst, som förundersökningsledare, som medlem i ledningsgruppen på Polishögskolan 2007-2009 och var delaktig och delansvarig för polisutbildningen.

Lars Zetterström

Lars Zetterström är säkerhetskonsult på KRONAN Säkerhet och har omfattande erfarenhet av aktivt ledarskap från bland annat Stockholms brandförsvar, projektledning från Swedavia Arlanda, säkerhetschefsarbete främst från lager- och tillverkningsindustrin och har mycket goda kunskaper i ISO 9000 och ISO 14000. Han har dessutom lång erfarenhet av krisledningsarbete.