Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Diplomerad controller

– ta ett helhetsgrepp om ekonomistyrningen

 • Lär dig metoder för styrning av ekonomi och verksamhet
 • Så tar du fram säkrare beslutsunderlag
 • Skaffa verktyg för kritisk analys
Diplomerad Controller

Lär dig att styra ekonomi och verksamhet med säker hand

Få en gedigen helhetsbild av ekonomistyrning

Rollen som ekonom och controller har förändrats. Det räcker inte längre att i siffror berätta vad som hänt. Du måste även kunna förklara resultatet och göra en analys och bedömning av det framtida ekonomiska läget.

Den här 18 dagar långa utbildningen, uppdelad på sex block om tre dagar vardera, ger dig en helhetsbild av ekonomistyrning. Du får praktiska verktyg för att fungera ännu mer effektivt i din roll som controller samt aktuella kunskaper i bland annat verksamhetsstyrning, ekonomisk riskhantering, ledarskap och personalekonomi. Du får också träna på att göra utredningar och skriva rapporter, något som är centralt i controllerrollen.

De erfarna och skickliga kursledarna varvar teori och praktik. Du får använda dina nya kunskaper direkt genom praktiska tillämpningsövningar.

Utbildningen är uppdelad på sex tillfällen, om vardera tre dagar, i månaden. Detta upplägg gör att du kan arbeta parallellt med utbildningen. Det gör också att du kan tillämpa dina nya kunskaper i verkligheten – på en gång!

Före, under och efter utbildningen har du som kursdeltagare tillgång till ett digitalt distansstöd, där du får tillgång till kursmaterialet och kan ha kontakt med andra kursdeltagare och med kursledarna.

Ett diplom som kvitto på kunskaperna

Att vara diplomerad controller hos Företagsuniversitetet ger dig större trygghet och ökade möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Diplomeringen innebär att du och din arbetsgivare kan vara säkra på att du behärskar och har uppdaterad samt kvalificerad och relevant kompetens inom följande huvudområden:

 • Strategisk och operativ styrning
 • Lönsamhetsstyrning
 • Analys, utveckling och utredningar
 • Ekonomiska rapporter och presentationer
 • Kalkyler och prissättning
 • Kredithantering
 • Värdeskapande verksamhet
 • Lean som metod

Utbildningen vänder sig till kvalificerade medarbetare inom företagens ekonomifunktion som vill utveckla sina kunskaper och metoder för ekonomistyrning. För att få ut det mesta av kursen är det bra om du har viss erfarenhet av att arbeta med ekonomiska rapporter (resultat- och balansräkning) och nyckeltal.

Program

Block 1

Controllerns roll

 • verksamhetens behov av analys och utveckling
 • controllern som kompetens och katalysator
 • ekonomiska rapporter

Controllerns verktygslåda

 • ekonomisk analys
 • praktikfall – casebaserad analys

Controllern som utredare

 • controllerns roll och kontaktytor
 • modell för effektiva utredningar
 • praktikfall – problem – analys – rapport

Block 2

Processorienterad styrning

 • strategisk och operativ styrning
 • ekonomistyrning och systemsynsätt – två samverkande filosofier
 • praktikfall
 • styrning i offentlig sektor

Controllern som internkonsult

 • vad är ett konsultativt arbetssätt?
 • verktyg för effektivt lyssnande
 • ställ rätt frågor för att få de svar du behöver

Controllerns analys

 • kassaflödet
 • ekonomiska nyckeltal
 • Du-Pont modellen
 • lönsamhetsdiagram
 • praktikfall

Block 3

Controllerrapporten

 • granskning av controllerrapporter
 • val av ämne till egen rapport

Ekonomiska kalkyler och prissättning

 • kalkyl som analysverktyg
 • kalkyl i tillverkande företag respektive tjänsteföretag

Controllern som kommunikatör

 • tydliga rapporter och övertygande presentationer
 • fokusera på läsare och åhörare
 • strukturera innehåll och fila på budskapen

Block 4

Kredithantering

 • kreditpolicy och riskkontroll
 • mall för den egna kreditpolicyn
 • kapitalbindning och kassaflöde
 • verktygen för att få betalt
 • kostnadseffektiva arbetsrutiner

Controllerrapporten

 • milstolpe – uppföljning och handledning

Verksamhetens värdebyggande

 • hur ser det ut och hur kan det mätas?
 • hur kan controllern medverka till värdeskapande?
 • hur utvecklas styrtal och information som engagerar både chefer och medarbetare?
 • praktikfall

Ekonomisk hållbarhet

 • hur kan jag som controller tänka kring hållbarhet och CSR?

Bedrägerier och annan ekonomisk brottslighet

bolag som brottsvapen - den nya tidens kriminalitet - hur förebygger och identifierar vid den?

Block 5

Redovisning av controllerrapporten

 • opposition – presentation – bedömning

Förbättra verksamheten med hjälp av Lean

 • Lean Administration-spelet – lär genom att uppleva
 • verktygslådan
 • förbättra egna processer
 • driva förändringsprojekt

Lönsamhetsstyrning

 • analys av verksamhetens produktivitet och effektivitet
 • investeringsbedömning

Block 6

Personal, ledning och motivation

 • personal och ledarskap
 • praktikfall

Controllern som utvecklingsmotor

 • bubbelekonomi eller tillväxt
 • praktikfall – casebaserad analys

Gemensam middag

Avslutning och diplomering

Fakta

Deltagare / förkunskaper

Utbildningen vänder sig till kvalificerade medarbetare inom företagets ekonomifunktion eller verksamhetsledning som önskar utveckla sina kunskaper och metoder inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. För deltagande krävs goda förkunskaper i att läsa och förstå de ekonomiska rapporterna i en årsredovisning, inte nödvändigtvis akademisk utbildning inom företagsekonomi.

Utbildningens mål

Målet är att tillhandahålla metoder, kunskap och övningar som behövs för att:

 • arbeta aktivt med ekonomi- och verksamhetsstyrning
 • utveckla analys och ett granskande förhållningssätt till olika frågeställningar inom verksamhetsutveckling
 • avgränsa, definiera, utreda och analysera problem samt kunna rapportera detta skriftligt och muntligt

Metod och upplägg

Kursen består av sex undervisningsblock som innehåller föreläsningar, diskussioner samt praktiska övningar individuellt och i grupp. Mellan passen ingår inläsning av litteratur, praktiska tillämpningsövningar och reflektion. Mellan block tre och fem genomför deltagarna en controllerrapport. Det är en utredning utifrån ett avgränsat område där deltagaren samlar information, analyserar och drar slutsatser. Arbetsinsatsen med controllerrapporten motsvarar ungefär en veckas arbete. Denna rapport redovisas, opponeras på och bedöms vid block fem.

Krav och grunder för diplomering i programmet

 • Minst 90 procent närvaro under utbildningen, vilket motsvarar 16 av 18 utbildningsdagar
 • Godkänd skriftlig controllerrapport samt opposition av annan deltagares controllerrapport

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Owe Marstorp

Owe Marstorp är civilekonom och konsult inom ekonomi- och verksamhetsstyrning och har arbetat som controller, ekonomichef, konsult, styrelseledamot och vd. Han har bred erfarenhet från flera branscher där han arbetat med att analysera, utveckla och effektivisera arbetssätt och pedagogik inom ekonomi- och controllerprocessen.

Susanne Sznajderman-Rytz

Susanne Sznajderman-Rytz är språkvetare, med fokus på att formulera och nå fram med hjälp av språket. Hon har lång erfarenhet som utbildare inom kommunikation i tal och skrift för både näringsliv och offentlig sektor.

Louise Lind

Louise Lind är organisations- och ledarutvecklare och har lång bakgrund som chef i olika organisationer, bland annat inom Polisen och inom Folkbildningen. Hon har även flera års erfarenhet från styrelsearbete i värderingsdrivna organisationer. Med fokus på kommunikation, ledarskap, förändringsarbete och konflikthantering har hon utvecklat individer, grupper och organisationer under många år.

Jan Hansson

Jan Hansson är Vice President Collection Klarna och CEO Ident Inkasso och har många års erfarenhet från inkassobranschen, bland annat från Kronofogdemyndigheten och Intrum Justitia.

Åsa Stenborg

Åsa Stenborg är strategisk rådgivare till organisationer som arbetar med omställning mot hållbarhet. Hon är civilekonom och har bland annat varit generalsekreterare för Det naturliga steget. Hon har bred erfarenhet från olika sektorer och har förmåga att kombinera visionärt arbete med konkret uppföljning. Åsa är en van föredragshållare med kapacitet att utmana och engagera. Hon är grundare av CSR-pod där företags hållbarhetsengagemang debatteras och granskas.

Anders Björkenheim

Anders Björkenheim är civilekonom och har varit kreditchef vid en av Sveriges största dagligvaru-kedjor i drygt sex år. Sedan april 2017 driver han det egna företaget Accessus, för att lära ut hur man identifierar bedragare, effektivt förhindrar bedrägerier och säkrar upp sina kreditrutiner.

Fredrik Fleetwood

Fredrik Fleetwood har en bakgrund som specialist, chef och vd inom bank- och IT-branschen. Idag stödjer han ledningsgrupper och arbetslag att utveckla sin teamförmåga genom kommunikation, samarbete och konflikthantering. Med ett fokus på individens potential till utveckling stödjer han gruppens förmåga att skapa ökad arbetstrivsel och förmåga till goda resultat.

Inspirerad av bl.a. Toyota sätter han aktiviteter i ett flödesperspektiv och bygger en lärande organisation utifrån ett strukturerat förbättringsarbete. Fredrik har hjälpt både företag och myndigheter/kommuner/sjukhus att införa Lean och Lean ledarskap.