Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Diplomerad controller

– så arbetar business controllern och financial controllern

 • Metoder för att utvecklas som katalysator och proaktivt beslutsstöd
 • Så arbetar du fram ett angeläget och säkrare beslutsunderlag
 • Affärsstrategierna du behöver kunna
Diplomerad Controller

Utveckla dig som business- och financial controller inom ekonomi- och verksamhetsstyrning

Skaffa dig en gedigen helhetsbild över möjligheter, drivkrafter och arbetsmoment

Rollen som ekonom och controller (både business- och financial controller) har förändrats. Det räcker inte längre att i siffror berätta vad som hänt. Du måste även skapa nätverk, samla in data för analys och bedömning av det pågående flödet och möta de framtida ekonomiska utmaningarna. Som business- eller financial controller fungerar du som en viktig "katalysator" för förmågan i verksamhetsstyrningens olika utmaningar och du har därmed en central och proaktiv roll i din organisation.

Den här 18 dagar långa utbildningen, uppdelad på sex block om tre dagar vardera, ger dig en helhetsbild av rollen som controller men också av modern ekonomi- och verksamhetsstyrning. Du får praktiska verktyg för att fungera ännu mer effektivt i din roll som business- eller financial controller samt aktuella kunskaper i bland annat affärsstrategier, ekonomisk riskhantering, ledarskap och personalekonomi. Du får också träna på att göra utredningar, fördjupade analyser samt skriva rapporter och beslutsunderlag, något som är centralt i controllerrollen. Dessutom tittar vi närmare på dataanalys Excel och hur BI och AI kan utveckla och stödja våra analyser med automatisering.

Under utbildningen genomför du en casebaserad utredning, en "controllerrapport" under handledning. Den är kopplad till din egen verksamhet och ska innehålla analys, problematisering, avgränsning etc. Den bidrar direkt till egen verksamhetsnytta både för dig och din organisation.

Före, under och efter utbildningen har du tillgång till ett digitalt distansstöd. Första utbildningsdagen i varje block startar kl 10 och slutar kl 17 och övriga två dagar i varje block startar kl 9 och slutar kl 16.

Ett diplom som kvitto på kunskaperna

Att vara diplomerad controller hos Företagsuniversitetet ger dig större trygghet och ökade möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Diplomeringen innebär att du och din arbetsgivare kan vara säkra på att du har uppdaterad samt kvalificerad och relevant kompetens inom följande huvudområden:

 • Affärsmodellering
 • Analys, utveckling och utredningar
 • Ekonomiska rapporter och presentationer
 • Kalkyler och prissättning
 • Kredithantering
 • Värdeskapande verksamhet
 • Lean som metod
 • Lönsamhetsstyrning

Utbildningen vänder sig till kvalificerade medarbetare inom företagens ekonomifunktion som vill utveckla sina kunskaper och metoder att som business- eller financial controller utvecklas till ett proaktivt beslutsstöd. För att få ut det mesta av utbildningen är det bra om du har viss erfarenhet av att arbeta med ekonomiska rapporter (resultat- och balansräkning) och nyckeltal.

Program

Block 1

Introduktion och controllerns olika roller och drivkrafter

 • utbildningens mål och upplägg
 • controllerns roll
 • verksamhetens behov av analys, utveckling och beslutsstöd
 • controllern som kompetens och katalysator
 • ekonomiska rapporter

Controllerns verktygslåda

 • business- och financial controllerns olika perspektiv och analyser
 • praktikfall – casebaserad analys

Controllern som proaktiv utredare

 • controllerns roll och kontaktytor
 • modell för effektiva utredningar
 • praktikfall – problem – analys – rapport

Block 2

Business- och financial controllerns analys och samverkan

 • verksamhetskassaflöde, ekonomiska nyckeltal och KPI
 • Du-Pont modellen och lönsamhetsdiagram
 • praktikfall

Controllern som internkonsult - konsultativt arbetssätt

 • vad är ett konsultativt arbetssätt?
 • verktyg för effektivt lyssnande
 • ställ rätt frågor för att få de svar du behöver

Affärsmodellens arkitektur och potential för controllern

 • affärsmodellens fyra hörnstenar
 • inre och yttre effektivitet
 • hur vi blir medvetna om våra strategiska affärsutmaningar
 • controllerns analys av affärsmodellens förmåga

Block 3

Controllerrapporten - en fördjupad analys

 • syfte, mål och möjlighet med en controllerrapport
 • val av område för casebaserad utredning och controllerrapport

Controllern som kommunikatör

 • tydliga rapporter och övertygande presentationer
 • fokusera på läsare och åhörare
 • strukturera innehåll och fila på budskapen

Ekonomiska kalkyler - möjlighet och dilemma vid prissättning i affärsmodellen

 • kalkyl som analysverktyg
 • kalkyl i tillverkande företag respektive tjänsteföretag

Block 4

Ekonomisk och finansiell riskhantering

 • kreditpolicy och riskkontroll
 • mall för den egna kreditpolicyn
 • kapitalbindning och kassaflöde
 • verktygen för att få betalt
 • kostnadseffektiva arbetsrutiner

Controllerrapporten

 • milstolpe – uppföljning och handledning

Controllerrollens verktygslåda för dataanalys och BI

 • dataanalys – grundläggande teori + en verktygslåda för insamling och analys av data
 • att strukturera data – Excels för- och nackdelar
 • att bygga en datamodell
 • power-begreppen: - Pivot, - Query, - Desktop
 • rapporter och dashboards
 • att visualisera data – praktikfall
 • hur kan BI och AI utveckla och stödja analysen med automatisering?

Ekonomisk hållbarhet

 • hur kan jag som controller tänka kring hållbarhet och CSR?

Bedrägerier och annan ekonomisk brottslighet

bolag som brottsvapen - den nya tidens kriminalitet - hur förebygger och identifierar vid den?

Block 5

Redovisning av casebaserad analys och utredning - controllerrapporten

 • redovisning, opposition och bedömning

Verksamhetens värdebyggande

 • hur ser affärsmodellens värdeskapande ut och hur kan det mätas?
 • hur påverkar det verksamhetens produktivitet och effektivitet?
 • hur kan controllern medverka till värdeskapande?

Förbättra verksamheten med hjälp av Lean

 • Lean Administration-spelet – lär genom att uppleva
 • verktygslådan
 • förbättra egna processer
 • driva förändringsprojekt

Lönsamhetsstyrning

 • framgångsfaktorer som stödjer verksamhetens produktivitet och effektivitet
 • investeringsanalys och dess inverkan på den strategiska utvecklingen

Block 6

Personal, ledning och motivation

 • personal och ledarskap
 • praktikfall

Controllerns nycklar till partnerskap

 • sammanhanget och takten som utvecklingsmotor
 • praktikfall – casebaserad analys

Gemensam middag

Avslutning och diplomering

Fakta

Deltagare / förkunskaper

Utbildningen vänder sig till kvalificerade medarbetare inom företagets ekonomifunktion eller verksamhetsledning som önskar utveckla sina kunskaper och metoder inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. För deltagande krävs goda förkunskaper i att läsa och förstå de ekonomiska rapporterna i en årsredovisning, inte nödvändigtvis akademisk utbildning inom företagsekonomi.

Utbildningens mål

Målet är att tillhandahålla metoder, kunskap och övningar som behövs för att:

 • arbeta aktivt med ekonomi- och verksamhetsstyrning som business- eller financial controller
 • utveckla analys och ett granskande förhållningssätt till olika frågeställningar inom verksamhetsutveckling
 • avgränsa, definiera, utreda och analysera problem samt kunna rapportera detta skriftligt och muntligt

Metod och upplägg

Kursen består av sex undervisningsblock som innehåller föreläsningar, diskussioner samt praktiska övningar individuellt och i grupp. Mellan passen ingår inläsning av litteratur, praktiska tillämpningsövningar och reflektion. Mellan block tre och fem genomför deltagarna en controllerrapport. Det är en utredning utifrån ett avgränsat område där deltagaren samlar information, analyserar och drar slutsatser. Arbetsinsatsen med controllerrapporten motsvarar ungefär en veckas arbete. Denna rapport redovisas, opponeras på och bedöms vid block fem.

Första utbildningsdagen i varje block startar kl 10 och slutar kl 17 och övriga två dagar i varje block startar kl 9 och slutar kl 16.

Krav och grunder för diplomering i programmet

 • Minst 90 procent närvaro under utbildningen, vilket motsvarar 16 av 18 utbildningsdagar
 • Godkänd skriftlig controllerrapport samt opposition av annan deltagares controllerrapport

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Owe Marstorp

Owe Marstorp är civilekonom och konsult inom ekonomi- och verksamhetsstyrning och har arbetat som controller, ekonomichef, konsult, styrelseledamot och vd. Han har bred erfarenhet från flera branscher där han arbetat med att analysera, utveckla och effektivisera arbetssätt och pedagogik inom ekonomi- och controllerprocessen.

Susan Bergman

Susan Bergman är enhetschef inom cybersäkerhet på H&M Group. Hon har haft en lång rad funktioner på Combitech, bland annat som koncernsäkerhetschef, governance manager och chef för Combitech Training Institute. I sin tidigare roll som managementkonsult hjälpte hon organisationer över hela landet med strategiskt och operativt säkerhetsarbete. Susan är en av Sveriges främsta experter inom krisberedskap, riskhantering och kontinuitetsplanering och är en mycket eftertraktad föreläsare och utbildare. Hon utsågs till Årets Säkerhetsprofil 2020.

Louise Lind

Louise Lind är organisations- och ledarutvecklare och har lång bakgrund som chef i olika organisationer, bland annat inom Polisen och inom Folkbildningen. Hon har även flera års erfarenhet från styrelsearbete i värderingsdrivna organisationer. Med fokus på kommunikation, ledarskap, förändringsarbete och konflikthantering har hon utvecklat individer, grupper och organisationer under många år.

Ingvill Houmb-Sjölin

Ingvill Houmb-Sjölin har en bakgrund som vd och marknads- och kommunikationsansvarig för en rad internationella företag inom såväl IT och teknik som globala fashionbrands. Hon har arbetat med varumärken som Gucci, Dior och Giorgio Armani med flera. Hon har även erfarenhet inom verksamhetsetablering och global varumärkesutveckling. Ingvill är en van föreläsare, utbildad pedagog och marknadsekonom med ett särskilt intresse för ledarskap och verksamhetsutveckling.

Jan Hansson

Jan Hansson är Vice President Collection Klarna och CEO Ident Inkasso och har många års erfarenhet från inkassobranschen, bland annat från Kronofogdemyndigheten och Intrum Justitia.

Stefan Livstedt

Stefan Livstedt har en systemvetenskaplig examen från Stockholms universitet och arbetar sedan 1994 med IT-utbildningar (från grundkurser inom MS Officepaketet till certifieringskurser i programmering) och konsultation inom IT. Stefan är sedan 2017 kursledare på kursen "Systemvetenskap för arkivarier". Han har en pedagogisk förmåga att göra tekniska processer begripliga för vanliga användare och har ofta varit länken mellan IT-avdelning och övriga medarbetare. Han brinner för att IT ska vara ett verktyg för organisationen – och inte tvärtom!

Anders Björkenheim

Anders Björkenheim är civilekonom och har varit kreditchef vid en av Sveriges största dagligvaru-kedjor i drygt sex år. Sedan april 2017 driver han det egna företaget Accessus, för att lära ut hur man identifierar bedragare, effektivt förhindrar bedrägerier och säkrar upp sina kreditrutiner.

Fredrik Fleetwood

Fredrik Fleetwood har en bakgrund som specialist, chef och vd inom bank- och IT-branschen. Idag stödjer han ledningsgrupper och arbetslag att utveckla sin teamförmåga genom kommunikation, samarbete och konflikthantering. Med ett fokus på individens potential till utveckling stödjer han gruppens förmåga att skapa ökad arbetstrivsel och förmåga till goda resultat.

Inspirerad av bl.a. Toyota sätter han aktiviteter i ett flödesperspektiv och bygger en lärande organisation utifrån ett strukturerat förbättringsarbete. Fredrik har hjälpt både företag och myndigheter/kommuner/sjukhus att införa Lean och Lean ledarskap.

 

Åsa Stenborg

Åsa Stenborg är strategisk rådgivare till organisationer som arbetar med omställning mot hållbarhet. Hon är civilekonom och har bland annat varit generalsekreterare för Det naturliga steget. Hon har bred erfarenhet från olika sektorer och har förmåga att kombinera visionärt arbete med konkret uppföljning. Åsa är en van föredragshållare med kapacitet att utmana och engagera. Hon är grundare av CSR-pod där företags hållbarhetsengagemang debatteras och granskas.

Anna Starrin

Anna Starrin Frankzén har kallats Robot-Anna i media, p.g.a sitt specialintresse för beteendeförändringar i den digitala transformationens spår. Hon har hjälpt många organisationer med alltifrån innovationsarbeten till framtidsstudier, både nationellt och internationellt. Hon är en av trendspanarna i det globala trendspaningsnätverket Trendwatching och en flitigt anlitad föredragshållare och moderator som var nominerad till Årets talare 2019.