Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Diplomerad redovisningsekonom

– från bokslut till årsredovisning

 • Fördjupa dina kunskaper i redovisning
 • Planera och gör ett bokslut med årsredovisning
 • Praktisk tillämpning av lagstiftning och rekommendationer
Diplomerad redovisningsekonom

Uppgradera dina kunskaper inom bokslut och redovisning

Diplomera dig som redovisningsekonom på 10 dagar

För att kunna arbeta självständigt med ett aktiebolags redovisning och med att upprätta bokslut och årsredovisning, måste du ha goda kunskaper och ständigt vara uppdaterad.

Den tio dagar långa utbildningen "Diplomerad redovisningsekonom" ger dig omfattande kunskaper om redovisningens mer kvalificerade delar, i form av teoretiska genomgångar, praktiska övningar och inlämningsuppgifter. Du får bland annat lära dig att upprätta ett komplett bokslut i ett aktiebolag med utgångspunkt från gällande lagstiftning, allmänna råd och rekommendationer i redovisningsfrågor.

Du får också lära dig att upprätta en årsredovisning i ett aktiebolag samt att genom, bland annat, nyckeltal analysera ett företag. Ett praktikfall som inkluderar både bokslut och deklaration ingår. Du får bara en snabb genomgång av det praktiska bokslutsarbetet, så för att kunna tillgodogöra dig utbildningen bör du ha arbetat med löpande redovisning och avstämning tidigare men också vara familjär med de begrepp och de moment som ingår i bokslutsarbete.

Utbildningen är uppdelad på fem tillfällen, om två dagar, under fem månader. Detta innebär att du kan arbeta som vanligt, parallellt med utbildningen. Det gör också att du kan tillämpa dina nya kunskaper i verkligheten – på en gång!

Före, under och efter utbildningen har du som kursdeltagare tillgång till ett digitalt distansstöd, där du får tillgång till kursmaterialet och kan ha kontakt med andra kursdeltagare och med kursledarna.

Ett diplom som kvitto på kunskaperna

Att vara diplomerad redovisningsekonom hos Företagsuniversitetet ger dig större trygghet och ökade möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Diplomeringen innebär att du och din arbetsgivare kan vara säkra på att du behärskar och har uppdaterad samt kvalificerad och relevant kompetens inom följande huvudområden:

 • Bokföringslagen, årsredovisningslagen och allmänna råd
 • Balans- och resultaträkningens olika delar
 • Bokslutsarbetets olika steg
 • Årsredovisningen och dess olika delar
 • Skattesystemet och beskattningsförfarandet
 • Nyckeltalsberäkning och analys
 • Kassaflödesanalys
 • Koncernredovisning

Program

Block 1

Bokföringslagen, årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd

 • verifikationer och straffansvar
 • större eller mindre företag
 • redovisningsprinciper

Aktiebolag

 • lagstiftning
 • aktiebolagets organisation
 • obeståndsregler, likvidation och konkurs
 • värdeöverföringar

Övriga företagsformer

 • ekonomisk förening
 • handels- och kommanditbolag
 • enskild firma

Balans- och resultaträkningens delar

 • definition och värdering av tillgångar och skulder
 • när inkomster redovisas som intäkter
 • när utgifter redovisas som kostnader

Block 2

Bokslutsarbetets metod och genomförande

 • bokslutsarbetets olika steg
 • bokföringsmässiga värderingar och ställningstaganden
 • avskrivningar
 • dokumentation
 • klassificeringar

Praktikfall bokslut

Block 3

Genomgång av den första inlämningsuppgiften

Beskattningens grunder

 • skattesystemets uppbyggnad
 • beskattningsförfarandet
 • skattetillägg och förseningsavgifter

Sambandet mellan redovisning och beskattning

 • värdering materiella anläggningstillgångar
 • avskrivningsprinciper inventarier
 • näringsbetingade andelar
 • omsättningstillgångar
 • personalkostnader och förmåner
 • ej skattepliktiga intäkter
 • ej avdragsgilla kostnader

Beskattning av aktiebolag

 • definitioner av koncernföretag och koncernbidrag
 • underskottsavdrag och begränsningar
 • periodiseringsfonder
 • beräkning av årets skattekostnad
 • upprättande av deklaration

Praktikfall beskattning och deklaration

Block 4

Genomgång av den andra inlämningsuppgiften

Årsredovisningen och dess delar

 • utformning enligt K2 och K3
 • förvaltningsberättelsen
 • resultaträkningen
 • balansräkningen
 • redovisningsprinciper
 • noter

Praktikfall årsredovisning

Block 5

Genomgång av den tredje inlämningsuppgiften

Nyckeltalsberäkning och analys

 • betalningsförmåga, kassalikviditet och soliditet
 • lönsamhet, bruttovinst och räntabilitet
 • effektivitet, lagrets omsättningshastighet och kredittider

Kassaflödesanalys

 • hur har det kontanta flödet sett ut under året?

Koncernredovisning

 • koncernmässiga justeringar

Diplomering

Fakta

Deltagare / förkunskaper

Kursen vänder sig till dig som arbetar med löpande bokföring och vill kunna arbeta självständigt med de mer kvalificerade delarna. För att kunna tillgodogöra dig utbildningen måste du ha god kunskap i löpande redovisning och avstämning och dessutom känna till de begrepp och moment som förekommer i bokslutsarbetet. Du har kanske tidigare gått kurser i exempelvis praktisk redovisning, bokslutsarbete och företagsbeskattning eller motsvarande.

Utbildningens mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • planera och genomföra ett aktiebolags bokslut
 • upprätta en årsredovisning
 • tillämpa lagstiftningen samt de allmänna råd och rekommendationer som gäller för bokslutsarbetet och årsredovisningen
 • analysera nyckeltal som till exempel likviditet, soliditet, lönsamhet och effektivitet.

Metod

Utbildningen kombinerar teori och praktiska övningar. Utrymme ges för erfarenhetsutbyte, diskussioner och reflektion. Mellan utbildningsblocken får du göra tre inlämningsuppgifter, som ligger till grund för diplomeringen. Före, under och efter utbildningen har kursdeltagarna tillgång till ett digitalt distansstöd, där du bland annat får tillgång till kursmaterialet och kan ha kontakt med andra kursdeltagare och med kursledarna. Första kursdagen i varje block startar kl 10 och slutar kl 17 medan den andra dagen i varje block går kl 9-16.

Diplomering

För att du ska bli diplomerad krävs att du är närvarande vid samtliga tillfällen samt att du gör tre inlämningsuppgifter utifrån ett större praktikfall mellan kursblocken. Efter genomförd kurs och efter att du har lämnat in tre godkända inlämningsuppgifter får du ditt diplom.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Jenny Gentele

Jenny Gentele är auktoriserad revisor och har arbetat i 15 år, numera på ABC Revision AB. Jenny är en skicklig pedagog med förmåga att omvandla teori till praktisk tillämpning.