Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Systemvetenskap för arkivarier

 • Lär dig begreppen inom IT-utveckling
 • Bli säker i samverkan med systemutvecklare
 • Ny teknik för digital lagring och datakonvertering
 • Så påverkar ny lagstiftning
Systemvetenskap för arkivarier I

För dig som vill möta dagen och morgondagens krav

För att möta dagens krav och få en god samverkan med verksamhetens IT-ansvariga behöver du som arkivarie att ha god förståelse för IT och systemutveckling. Det är viktigt att kunna principerna för utveckling, förvaltning och avställning av system samt att förstå den systemvetenskapliga terminologin. Det ger dig ökad säkerhet t.ex. vid samtal med systemutvecklare så att de på ett tidigt stadium kan ta hänsyn till arkiveringsproblematiken.

På den här kursen får du lära dig hur datamängder lagras, hanteras och underhålls i dagens IT-system. Du kommer få insikt om hur systemutvecklare arbetar med bl.a. kartläggning av processer, flöden av handlingar och klassning av information. Kunskaper som underlättar det egna arbetet med arkivredovisningen då du kommer se likheterna.

Frågan om hur data ska kunna återvinnas till information i framtiden ägnas stort intresse. Kursen kombinerar korta föreläsningar med gruppövningar och praktisk träning.

Välkommen till en kurs i systemvetenskap speciellt utformad för dig som är arkivarie!

Program

Block 1 – Systemvetenskap – struktur och överblick

Vad är systemvetenskap?

 • grundläggande IT-begrepp
 • definition av problemområden
 • hur mycket IT behöver en arkivarie kunna?

Systemutveckling

 • vad är ett system?
 • historiskt perspektiv och paradigmskiften
 • IT-systemens komponenter
 • arkivariens roll i systemprocesser

Informationsåtervinning och datalagring

 • analoga, semi-digitala och digitala processer
 • digital handling – vad lagras på ett hållbart sätt?
 • dokumentkonvertering
 • metadata

Systemvetenskapens tekniska grundbegrepp

 • databasutveckling
 • relationsdatabaser
 • programmering
 • objektorientering
 • nätverkskomponenter
 • sökmotorer
 • serverstyrda lösningar
 • molntjänster

Block 2 – Arkiveringens roll i en digitaliserad värld

Strukturera information med XML

 • XML – uppbyggnad
 • tillämpning och nytta
 • DTD och XML-scheman
 • stilmallar och datakonvertering

Övergång mot e-arkiv

 • FGS – teknisk analys
 • OAIS.modellen
 • EAC/EAD
 • SIP, DIP, AIP
 • ett e-arkivs grundkomponenter
 • Proveniensprincipen

Informationsförvaltning

 • utredningsmodeller
 • erfarenhetsutbyte: gruppdiskussion
 • processorienterad kartläggning
 • praktiska tips kring modellering

Block 3 – Omvärldsanalyser och framtid

Informationssäkerhet

 • LIS
 • hot, våld, sårbarhet
 • teknikutveckling
 • antagonistiska hot
 • social ingenjörskonst
 • klassificering enligt MBS-modellen

IT-säkerhetens grundbegrepp

 • sekretess vs tillgänglighet
 • behörighetskontroll
 • kryptering
 • backupsystem

Lagstiftning

 • GDPR och andra lagar
 • integritetsperspektivet
 • legala krav

IT-processernas yrkesroller och arbetsmetoder

 • beslutsprocesser och upphandling
 • att kommunicera med IT-avdelningen
 • framtida yrkesroller

Framtidsanalys och sammanfattning

 • långtidslagring, digitalt bevarande
 • Big Data

Fakta

Deltagare

Kursen kräver allmän datorvana och kunskaper i Windows.

Mål

Efter kursen ska deltagarna ha kunskaper inom IT-området som gör att de på ett bättre sätt kan:

 • förstå arbetsmetoder och begrepp inom informationsteknologi och systemutveckling
 • få en fördjupad insikt i problematik med långtidslagring och möjliga lösningar
 • förstå vad digitala handlingar är och hur data lagras i olika typer av databaser och system
 • känna till standarder för digital lagring som t.ex. XML, EAD, EAC, OAIS
 • känna till filtyper, standarder för teckenkodning och metoder för datakonvertering
 • kunna kommunicera med systemutvecklare och annan IT-personal

Metodik

Föreläsningar och samt praktiska övningar enskilt och i grupp.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Stefan Livstedt

Stefan Livstedt har en systemvetenskaplig examen från Stockholms universitet och arbetar sedan 1994 med IT-utbildningar (från grundkurser inom MS Officepaketet till certifieringskurser i programmering) och konsultation inom IT. Stefan är sedan 2017 kursledare på kursen "Systemvetenskap för arkivarier". Han har en pedagogisk förmåga att göra tekniska processer begripliga för vanliga användare och har ofta varit länken mellan IT-avdelning och övriga medarbetare. Han brinner för att IT ska vara ett verktyg för organisationen – och inte tvärtom!