Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Krisledning - diplomutbildning

– bli mästare i krisledning

 • Krisledning i praktiken
 • Kriskommunikation och krisreaktioner
 • Krisövningar på olika nivåer
Krisledning - diplomutbildning

Krisledning på bästa sätt

Fördjupa dina kunskaper inom krisledning och krishantering

Det har aldrig varit så viktigt som nu att kunna leda och hantera kriser på ett optimalt sätt. För krisen kommer – i en eller annan skepnad – det vet vi med säkerhet. Dessutom måste alla verksamheter höja sin robusthet i samhället som en del i det nya totalförsvaret, och enligt lag dessutom ha en fungerade krisorganisation.

Vill du skapa bättre förutsättningar för din verksamhet att klara av en kris? Ska du leda, samordna eller medverka i krisledningsarbetet? Då är det hög tid att vässa dina förmågor och verksamhetens totala krisledningskompetens! Det räcker inte längre att ha en utsedd krisledare, fler i er organisation måste ha djupare kunskap om hur stora som små kriser ska hanteras, hur rollerna och ansvaret är fördelat och hur intern och extern samverkan ska ske för att inte förvärra krisen.

"Krisledning - diplomutbildning" ger grundläggande teoretisk kunskap om krisledning och kriskommunikation men även fördjupad insikt om hur individer påverkas vid en kris, om krisledningsorganisationens struktur, styrande, dokument och strategisk, taktisk och operativ ledning. Du får också fördjupade kunskaper om stabsmetodik och användning av olika beslutsstöd, krisledningsrummets utformning.

Utbildningen omfattar även hur en krisledningsorganisation även kan utgöra krigsledningsorganisation inom ramen för höjd beredskap i organisationens beredskapsplanering.

Teori, praktik och övning

Det är en utbildning som går på det teoretiska djupet men även innehåller olika övningar med eskalerande utformning, för att dels på ett lättsamt men lärorikt sätt öka kunskapen om hur du och dina kollegor ska agera vid kriser, dels öka förståelsen för vilka typer av krisövningar som finns och hur de kan användas i den egna organisationen.

Utbildningen är inte bara riktad mot den centrala krisledningen utan även mot lokala och regionala krisledningar. Allt kan ju hända i vardagen och på arbetsplatsen, det handlar inte bara om tele- eller strömavbrott, naturkatastrofer och smittsamma sjukdomar utan även om exempelvis allvarliga brott på eller i närheten och incidenter på arbetsplatsen eller hos medarbetarna.

Här får du under totalt tolv dagar, två dagar i månaden i cirka sex månader, chansen att bygga på din allmänna kunskap om krishantering, lära dig mer om hur er verksamhet kan ställa krav på krisledningsorganisationen och på externa leverantörer - och du får också en ovärderlig chans att höra hur andra i motsvarande situation arbetar i krislägen. De sex blocken är:

1.    Grundläggande krisledning
2.    Individen och roller
3.    Krisledningsorganisationen
4.    Krisledning i praktiken
5.    Kriskommunikation
6.    Krisövning och diplomering

Det som gör den här utbildningen unik är att den genomförs i samarbete mellan Företagsuniversitetet och KRONAN Säkerhet och att det är skarpaste föreläsarna och kursledarna inom krisberedskap och kriskommunikation som är kursledare.

Program

Block 1 – grundläggande krisledning, 2 dagar

Introduktion till krisledning

 • riskhantering, krishantering och kontinuitetsplanering
 • definition av begreppen risk, kris osv
 • före, under och efter en kris

Analys av hot, risker och sårbarheter

 • RA, Worst case, BIA, RSA med mera
 • skydd av varumärke och andra skyddsvärda tillgångar
 • omvärldsanalys

Interna och externa krav

 • lagar, förordningar och föreskrifter
 • kundkrav, leverantörskrav och försäkringskrav
 • ägarkrav, policydokument och interna riktlinjer
 • försäkringsbranschens resurser och organisation
 • restvärdesledare och restvärdesräddning

Krisplanering

 • koppling mellan risk- och sårbarhetsanalys och krisplanering
 • övningsplanering, tips och trix
 • uthållighet i krisorganisationen – ambitionsnivå
 • mindre tabletop-övning

Block 2 – individen och rollen, 2 dagar

Individens reaktioner vid en kris

 • chockens olika faser
 • stresskonen
 • krisstöd – olika behov och olika former

Stresspåverkan och reaktioner i krisledningsgruppen

 • konsensus kontra ordergivning
 • individens lämplighet
 • gruppens sammansättning

Roller i en krisledningsorganisation

 • krisledaren
 • stabschef
 • sekreteraren
 • kommunikationsansvarig
 • övriga roller

Krisorganisation i den egna verksamheten

 • erfarenhetsutbyte

Krisövningar under stress

 • stegvis utbildning och övning av krisorganisationen
 • övning under stress – fördelar och nackdelar
 • övningsmetodik

Block 3 – krisledningsorganisationen, 2 dagar

Handbok i krisledning

 • styrande dokument
 • olika typer av planer – vanliga begrepp
 • checklistor och andra vägledningar

Krisledning i större organisationer

 • ledningsgrupp tillika krisledningsgrupp
 • central krisledningsgrupp och lokal krisledningsgrupp
 • krisledningsnämnd i en kommun
 • rapportering till ägare/styrelse/politisk ledning
 • särskilda krav på börsföretag

Strategisk, taktisk och operativ ledning

 • minutoperativ ledning
 • taktiska beslut
 • strategisk ledning – annat tidsfönster

Praktisk tabletop-övning

 • praktisk tillämpning av hjälpmedel
 • övning i befattning

Block 4 – krisledning i praktiken, 2 dagar

Krisledningsrummet

 • rummets utformning och funktionalitet
 • tekniska hjälpmedel
 • alternativt krisledningsrum

Stabsmetodik och beslutsstöd

 • praktiskt stabsarbete
 • 4-fältaren och andra beslutsstöd
 • krisappar och andra hjälpmedel

Kris- och kontinuitetsplanering

 • utformning, behov och ambitionsnivå
 • anpassning till rätt målgrupp (centralt/lokalt)
 • lokala krisplaner för olika situationer

Praktisk motspelsövning

 • praktisk tillämpning av hjälpmedel och beslutsstöd
 • övning i befattning
 • utvärdering efter övning

Kvällsföreläsning
Kris, krishantering och krisledning
Perspektiv på fenomenet kris via en verklig PDV-händelse. Vad händer hos den drabbade, hos familjen och på arbetet? Joakim Peijer beskriver komplexiteten med en kris genom ett vansinnesdåd.

Block 5 - kriskommunikation, 2 dagar

Intern och extern kommunikation

 • förtroende och varumärke
 • kommunikation före, under och efter en kris
 • kommunikationsplan

Mediehantering

 • redaktionella och sociala medier
 • pressmeddelanden
 • presskonferenser

Praktisk medieträning

 • medieträning i spelform
 • uppträdande inför kamera

Block 6 - krisövning och diplomering, 1,5 dag

Diplomering

 • digitalt kunskapsprov

Två större praktiska motspelsövningar

 • praktisk tillämpning av hjälpmedel och beslutsstöd
 • övning i befattning
 • genomgång och utvärdering av övningarna
 • erfarenhetsutbyte

Gemensam middag

Sammanfattning och utvärdering

 • tillbakablick
 • reflektioner

Avslutning och gemensam lunch kl 12.00

Fakta

Deltagare

Utbildningen vänder sig till de personer som ska ingå i en verksamhets krisledningsorganisation, oberoende av funktion. Den är upplagd så att alla vitala funktioner omfattas, som krisledare, stabschef, stabssekreterare och kommunikationsansvarig, vd, HR-chef, informationschef och säkerhetschef. Utbildningen riktar sig till kommuners, landstings, myndigheters, företags och koncerners krisledningsorganisationer.

Mål

Utbildningens mål är att ge de kunskaper som behövs för att:

 • kunna leda eller ingå i en krisledningsgrupp oavsett funktion och roll
 • planera den egna organisationens krishantering på mest optimala sätt
 • kunna upprätta en krisledningsmanual
 • kunna planera och genomföra krisövningar i olika format i den egna verksamheten
 • förstå vikten av intern och extern samverkan
 • känna till de olika funktionernas ansvar och roller
 • veta man kravställer och beställer krisövningar och konsulttjänster inom krishantering
 • förstå grundläggande reaktioner vid en kris
 • kunna kommunicera med media i en kris

Förkunskaper

Deltagare bör sitta i en krisledningsgrupp eller vara aktuell för att göra det.

Omfattning

Utbildningen är uppdelad på sex block om vardera två dagar. Deltagarna träffas ungefär en gång per månad i sex månader. Före och under utbildningen används ett digitalt distansstöd. Utbildningen varvar teoretiska föreläsningar och praktiska övningar på olika nivåer, som stegvis leder till en ökad kunskap och mognad i de olika krisledningsrollerna.

Hemarbete

Mellan de olika blocken ges mindre hemuppgifter som ska lösas i grupparbete eller enskillt. Det förväntas även att deltagarna tar med sig exempel och praktiska lösningar från den egna verksamheten, inför de olika utbildningsblocken.

Diplomering

För diplomering krävs ett visst antal rätt i ett kunskapsprov i slutet av utbildningen.

Övrigt

Om ni tar chansen att skicka fler ur er krisledningsorganisationen samtidigt kan specialpris diskuteras.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.