Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Terroristbrottsutredningen får förlängd utredningstid

2019-06-20 Lotta Eriksson

Regeringen beslutade i februari 2017 att en särskild utredare skulle genomföra en systematisk översyn av den straffrättsliga lagstiftningen på terrorismområdet. Nu har regeringen beslut om att förlänga utredningstiden för uppdraget, från den 28 juni till den 31 oktober 2019.

Terroristbrottsutredningen skulle ha redovisat sitt uppdrag senast den 28 juni men utredningstiden har förlängts till den 31 oktober i år, eftersom utredningen till viss del hänger ihop med den lagrådsremiss som rör samröre med terroristorganisation, som är under beredning.

Syftet med Terroristbrottutredningen är att åstadkomma en ändamålsenlig, effektiv och överskådlig reglering som samtidigt är förenlig med ett väl fungerande skydd för grundläggande fri- och rättigheter. Enligt ett pressmeddelande från regeringen har utredaren också fått i uppdrag att se över om terroristbrottet är lämpligt utformat när det gäller gärningar som riktas mot en avgränsad personkrets, som asylsökande, och att föreslå straffskärpningar för brott som omfattas av terrorismlagstiftningen.