Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Oklart om satsningar på krisberedskap ökar förmågan

2020-01-27 Lotta Eriksson

Sverige satsar miljarder på krisberedskap för att stå bättre rustade i händelse av kris eller katastrof. Att ta reda på om satsningarna har effekt och ökar förmågan är dock svårt med dagens bedömningsmetoder, enligt en ny avhandling som istället föreslår ett nytt sätt att bedöma förmåga.

Vi ser en förändrad risk- och hotbild på grund av klimatförändringar och säkerhetsläget i omvärlden, vilket leder till ökade krav på samhället att klara av att hantera allt från översvämningar, skogsbränder och störningar i elförsörjningen.

Insatserna för att stärka samhällets förmåga att hantera kriser sker på alla nivåer men nu flaggar Hanna Lindbom, doktorand i risk och säkerhet vid LTH, Lunds universitet, att det läggs alltför stor tonvikt på att lista resurser. I stället menar hon att man borde prioritera utifrån vilken effekt på förmågan olika åtgärder förväntas kunna åstadkomma.

– Min forskning visar att det finns väldigt lite resonemang kring att det man gör faktiskt leder till ökad förmåga, konstaterar hon.

Hanna Lindbom har sedan 2012 kartlagt hur kommuner, länsstyrelser och myndigheter bedömer sin förmåga att hantera samhällsstörningar av olika slag. Undersökningen har skett både genom analyser av inrapporterade risk- och sårbarhetsanalyser, förmågebedömningar och handlingsplaner från 50 kommuner, länsstyrelser och myndigheter och genom intervjuer med 43 representanter från alla nivåer i krisberedskapssystemet. Resultaten presenteras i en avhandling den 31 januari.

I sin avhandling presenterar Hanna Lindbom ett nytt sätt att se på och bedöma förmåga. Kortfattat handlar förmåga här om att positivt kunna påverka utfallet av en negativ händelse. Utgångspunkten är att det ska bli tydligare om olika åtgärder för att öka förmågan faktiskt har effekt på konsekvenserna. Det nya synsättet har testats i flera studier med 280 deltagare från 207 kommuner, länsstyrelser och myndigheter med goda resultat.

– Min forskning ger starka indikationer på att vi bör fortsätta utveckla det här sättet att bedöma förmåga så att samhället i framtiden kan fatta mer informerade beslut om hur man ska öka förmågan att hantera kriser och katastrofer, säger Hanna Lindbom.

Läs ett pressmeddelande från Lunds universitet här

Läs avhandlingen här