Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Ny myndighet ska samordna det psykologiska försvaret

2020-05-26 Lotta Eriksson

Inrikesminister Mikael Damberg har tagit emot betänkandet från "Utredningen om en ny myndighet för psykologiskt försvar". Den särskilda utredaren, Anders Danielsson, har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag om en ny myndighet som ska ha det övergripande ansvaret för att utveckla och samordna det psykologiska försvaret.

Enligt utredningens förslag ska den nya myndigheten stödja, stärka, samordna och utveckla samhällets samlade motståndskraft inom det psykologiska försvaret genom att

  • identifiera, analysera, och kunna möta otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller svenska intressen,
  • sprida kunskap och löpande bidra till beredskapen vad gäller psykologiskt försvar hos övriga berörda aktörer, som till exempel andra myndigheter, länsstyrelser, kommuner och organisationer som har behov av stöd,
  • se till att utbildning och övningar kommer till stånd inom myndighetens ansvarsområde,
  • följa, beställa, kvalitetssäkra och förmedla forskning och annan kunskapsutveckling i frågor som rör psykologiskt försvar samt
  • stödja medieföretagen vad gäller att identifiera, analysera och möta otillbörlig informationspåverkan i den utsträckning sådant stöd efterfrågas.

Utredningen föreslår också att det inrättas ett Nationellt centrum för psykologiskt försvar inom den nya myndigheten, vars huvuduppgift ska vara att utveckla, samordna och stärka den nationella förmågan att identifiera, analysera och möta otillbörlig informationspåverkan.

Betänkandet, som regeringen ska remittera, innehåller också ett förslag om att myndigheten bör vara en informationsberättigad totalförsvarsmyndighet och därmed kunna inrikta signalspaning.