Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Risk Manager - Diplomutbildning

– gör riskbedömningar på bästa och mest effektiva sätt

 • Fördjupa dina kunskaper om modern riskhantering och lär dig hantera det okända
 • Så skapar du en effektiv risk managementprocess som bidrar till bättre beslutsunderlag
 • Lär dig skapa riskmatriser som kvantifierar risker till kronor och ören
Risk Manager - Diplomutbildning

Förutse risker och ta bättre affärsmässiga beslut

Aktuella och praktiska kunskaper RM-standard och effektiv riskhantering

I en ständigt föränderlig och snabbrörlig värld har Risk Management kommit att få en allt större betydelse. Riskhantering är ett lagkrav för många verksamheter – särskilt för finansiella institutioner – men Risk Managementprocessen behöver skapa mervärde snarare än att uppfylla regelverk och lagkrav.

Riskhantering handlar om att systematiskt identifiera, inventera, analysera, kvantifiera, hantera och förebygga olika typer av risker i verksamheten. Sammanfattningsvis kan man uttrycka processen som att ”dammsuga verksamheten på interna och externa risker som kan påverka en organisations förmåga att nå uppsatta mål, skapa bättre underlag för viktiga beslut och kunna lämna en aggregerad riskrapport till ledning och styrelse om de risker som organisationen står inför”.

Processen måste vara effektiv och verksamhetsnära för att man i vardagen ska kunna ta affärsmässiga beslut – i alla beslut.

Kursen ”Risk Manager – diplomutbildning” bygger på forskning, som bryts ned till praktisk erfarenhet och konkret insikt om hur arbetet ska göras operativt. Efter kursen ska du som är riskansvarig ha fått handfasta verktyg som går att applicera i ditt arbete på en gång och som leder till en modern och professionell riskhantering.

Den ger fördjupade och aktuella kunskaper i exempelvis hur RM-standarden ISO 31000:2018 påverkar verksamheten och ska användas men också hur man gör risk assessments på bästa och mest effektiva sätt.

Före, under och efter utbildningen har du som kursdeltagare tillgång till ett digitalt distansstöd, där du får tillgång till kursmaterialet och kan ha kontakt med andra kursdeltagare och med kursledarna.

Diplom som kvitto på kunskaperna

Att vara diplomerad risk manager hos Företagsuniversitetet ger dig större trygghet och ökade möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Diplomeringen innebär att du och din arbetsgivare kan vara säkra på att du behärskar och har uppdaterad samt kvalificerad och relevant kompetens inom följande huvudområden:

 • Risk managementstandarden ISO 31000:2018
 • Riskidentifiering, riskkontroll och riskrapportering i verksamheten
 • Kopplingen till andra strategiska processer
 • Finansinspektionens krav på riskhantering
 • Krav på riskhantering enligt gällande lagstiftning
 • Svensk kod för bolagsstyrning

Program

Dag 1

09.45Kaffe serveras

10.00Risk Management

 • kort repetition av RM-blocket från tidigare utbildningar
 • hemuppgift inför diplomering
 • kort genomgång av ISO 31000:2018 (RM-standard)
 • riskdefinitioner

Policy och styrdokument

 • hur skapar man en Risk Managementpolicy och andra styrdokument?
 • så skapar du riskmatriser för att kvantifiera risker till kronor och ören (EBITA och Revenuenivå m.m. på årsbasis och strategisk basis 3-4 år) för affärsmässiga beslut

12.30Lunch

13.30Identifiera och rapportera riskerna

 • intervjuteknik för att hitta risker i verksamheten
 • så leder du workshops för att göra risk assessments
 • Risk Management vs Security Risk Management, BCM (kontinuitetsplanering) och CM (krishantering)
 • Risk Management vs riskkontroll och riskrapportering
 • riskrapportering till ledningen

17.00Dag 1 avslutas

Dag 2

09.00RM kopplat till andra strategiska processer

 • RM kopplat till omvärldsbevakning
 • RM kopplat till strategiplanering, verksamhetsplanering och den finansiella planeringsprocessen
 • RM kopplat till hållbarhetsfrågor och CSR-processen

11.30Lunch

12.30RM kopplat till andra strategiska frågor forts

 • RM kopplat till outsourcing och offshoring
 • RM kopplat till digitaliseringsresan, Big Data och Business Analytics
 • krav på riskhantering enligt Bokföringslagen och Aktiebolagslagen för styrelse och vd
 • ledarskapet och förändringsledarskapet – hur implementerar man en RM-policy i verksamheten och skapar en affärsmässig riskkultur?

16.00Dagen avslutas

Dag 3

09.45Kaffe serveras

10.00Rollen som Risk Manager

 • svensk kod för bolagsstyrning
 • Finansinspektionens krav på riskhantering för finansiella verksamheter
 • vilka förväntningar har ledning och styrelse på en Risk Manager?

12.30Lunch

13.30Diplomering

 • morgondagens Risk Managementarbete, vad kan vi vänta oss och hur rustar vi oss?
 • hur implementerar vi en effektiv Risk Managementprocess?
 • diplomering

17.00Kursavslutning

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som har gått Företagsuniversitetets Risk Management - grund, "Säkerhetschef – diplomutbildning", "Certifierad säkerhetschef" eller motsvarande säkerhetschefs- eller Risk Managementutbildning. Den vänder sig även till alla som arbetar med risker inom bank och finans och ger fördjupade och praktiska/operativa kunskaper. Den kan också genomföras företagsinternt.

Mål

Målet är att ge dig kunskaper som behövs för att

 • arbeta systematiskt med Risk Management
 • inse hur en god riskidentifiering och hantering ger bättre beslut
 • förstå vikten av att kvantifiera risker i kronor och ören för affärsmässiga beslut

Metod

Innan kursstart får du en del inläsningsmaterial i form av forskningsrapporter och artiklar från Harvard Business School, Oxford University, Copenhagen Business School och andra läroinstitut. En del av artiklarna är på engelska. Under kursen får du en del hemuppgifter och den tredje uppföljande dagen är en examinationsdag.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Ulf Rönndahl

Ulf Rönndahl har varit verksam som risk -och koncernsäkerhetschef i 25 år, i globala bolag och börsnoterade bolag som IKEA, Skandia, Telenor, Telenor Indien och If Skadeförsäkring. Ulf har i rollen som riskchef inom Telenor Sverige också varit hållbarhetschef. Han har en Executive Master of Business Administration, EMBA, och examen i Corporate Governance från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han har även examen i Risk Management och Finance, Strategy, Global Strategy och Business Sustanability vid Harvard Business School i Boston, USA.