Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Risk Manager - Diplomutbildning

– gör riskbedömningar på bästa och mest effektiva sätt

 • Fördjupa dina kunskaper om modern riskhantering och lär dig hantera det okända
 • Så skapar du en effektiv risk managementprocess som bidrar till bättre beslutsunderlag
 • Lär dig skapa riskmatriser som kvantifierar risker till kronor och ören
Risk Manager - Diplomutbildning

Förutse risker och ta bättre affärsmässiga beslut

Aktuella och praktiska kunskaper inom effektiv riskhantering

I en ständigt föränderlig och snabbrörlig värld har Risk Management kommit att få en allt större betydelse. Riskhantering är ett lagkrav för många verksamheter – särskilt för finansiella institutioner – men Risk Managementprocessen behöver skapa mervärde snarare än att uppfylla regelverk och lagkrav.

Riskhantering handlar om att systematiskt identifiera, inventera, analysera, kvantifiera, hantera och förebygga olika typer av risker i verksamheten. Sammanfattningsvis kan man uttrycka processen som att ”dammsuga verksamheten på interna och externa risker som kan påverka en organisations förmåga att nå uppsatta mål, skapa bättre underlag för viktiga beslut och kunna lämna en aggregerad riskrapport till ledning och styrelse om de risker som organisationen står inför”.

Processen måste vara effektiv och verksamhetsnära för att man i vardagen ska kunna ta affärsmässiga beslut – i alla beslut.

Utbildningen ”Risk Manager – diplomutbildning” bygger på forskning, som bryts ned till praktisk erfarenhet och konkret insikt om hur arbetet ska göras operativt. Efter utbildningen ska du som är riskansvarig ha fått handfasta verktyg som går att applicera i ditt arbete på en gång och som leder till en modern och professionell riskhantering.

Den har utökats till fyra dagar och ger fördjupade och aktuella kunskaper i exempelvis hur RM-standarden ISO 31000:2018 påverkar verksamheten och ska användas men också hur man gör risk assessments på bästa och mest effektiva sätt.

Före, under och efter utbildningen har du som kursdeltagare tillgång till ett digitalt distansstöd, där du får tillgång till kursmaterialet och kan ha kontakt med andra kursdeltagare och med kursledarna.

Diplom som kvitto på kunskaperna

Att vara diplomerad risk manager hos Företagsuniversitetet ger dig större trygghet och ökade möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Diplomeringen innebär att du och din arbetsgivare kan vara säkra på att du behärskar och har uppdaterad samt kvalificerad och relevant kompetens inom följande huvudområden:

 • Risk managementstandarden ISO 31000:2018
 • Riskidentifiering, riskkontroll och riskrapportering i verksamheten
 • Kopplingen till andra strategiska processer
 • Finansinspektionens krav på riskhantering
 • Krav på riskhantering enligt gällande lagstiftning
 • Svensk kod för bolagsstyrning

Program

Dag 1

09.45Kaffe serveras

10.00Risk Management

 • kort repetition om risk management från tidigare utbildningar
 • modern riskhantering i stort
 • riskdefinitioner
 • vad är det som är skyddsvärt i en modern organisation i dag?

12.30Lunch

13.30Ansvar och roller

 • var finns de faktiska värdena i en organisation, myndighet eller ett börsbolag?
 • så kan man stärka varumärke, anseende och bolagsvärde med modern riskhantering
 • styrelsens, ledningsgruppens och riskansvariges roll och ansvar
 • det här menas med ett "riskbaserat förhållningssätt" i verksamheten

17.00Dagen avslutas

Dag 2

09.00Modeller och riskmatriser

 • olika modeller för effektiv riskhantering. Vi arbetar aktivt med modellerna i grupparbeten för att testa och säkerställa att de fungerar för att ta medvetna och affärsmässiga beslut i vardagen.     
 • vilken modell passar för vilken verksamhet?
 • hur kvantifierar man risker så de kan mätas i kronor och ören och ställas mot intäkter, kostnader och börsvärde/varumärke?
 • så bygger man riskmatriser som mäter ryktesrisker till kronor och ören

11.30Lunch

12.30ISO 31000:2018 och risk workshops

 • genomgång av ISO 31000:2018 – viktiga definitioner, vi skapar ett gemensamt språk samt styrkor och svagheter med standardiserande modeller
 • olika sätt att identifiera risker i verksamheten
 • hur man förbereder, leder och genomför risk workshops på ett effektivt sätt
 • förberedelse för diplomeringsarbete på hemmaplan

16.00Dagen avslutas

Dag 3

09.45Kaffe serveras

10.00Risk management kopplat till andra närliggande företagsövergripande processer

 • business sustainability
 • kontinuitetsplanering
 • krishantering
 • strategiskt säkerhetsarbete
 • cyber crime
 • supply chain, kritiska leverantörer och outsourcing
 • mergers & acquisition (uppköp och förvärv)

12.30Lunch

13.30Omvärldsbevakning och analys

 • omvärldsbevakning och omvärldsanalys
 • så här skapar vi mallar för riskrapportering till ledning och styrelse

17.00Dagen avslutas

Dag 4

09.00Nya risker i nya affärslandskap

 • risker kopplat till intern brottslighet, penningtvätt och terroristfinansiering - hur identifierar vi dessa fenomen effektivt i verksamheten?
 • kort om ”visselblåsning” och hur man förbereder sig för sådana händelser om det inträffar
 • nya risker i nya affärslandskap – RM 4.0 i den fjärde industrirevolutionen

11.30Lunch

12.30Change management och diplomering

 • fungerar våra gamla modeller i detta nya affärslandskap?  Om inte – vad behöver vi justera?
 • hur bygger man resilience d.v.s. motståndskraft ”mot vad som än kommer”?
 • change management – vilka är nyckelfaktorerna när man ska implementera en ny RM-process i verksamheten?
 • diplomering

16.00Utbildningen avslutas

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som har gått Företagsuniversitetets Risk Management - grund, "Säkerhetschef – diplomutbildning", "Certifierad säkerhetschef" eller motsvarande säkerhetschefs- eller Risk Managementutbildning. Den vänder sig även till alla som arbetar med risker inom bank och finans och ger fördjupade och praktiska/operativa kunskaper. Den kan också genomföras företagsinternt.

Mål

Målet är att ge dig kunskaper som behövs för att

 • arbeta systematiskt med Risk Management
 • inse hur en god riskidentifiering och hantering ger bättre beslut
 • förstå vikten av att kvantifiera risker i kronor och ören för affärsmässiga beslut

Metod

Innan kursstart får du en del inläsningsmaterial i form av forskningsrapporter och artiklar från Harvard Business School, Oxford University, Copenhagen Business School och andra läroinstitut. En del av artiklarna är på engelska. Under kursen får du en del hemuppgifter och den tredje uppföljande dagen är en examinationsdag.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Ulf Rönndahl

Ulf Rönndahl har varit verksam som risk -och koncernsäkerhetschef i 25 år, i globala bolag och börsnoterade bolag som IKEA, Skandia, Telenor, Telenor Indien och If Skadeförsäkring. Ulf har i rollen som riskchef inom Telenor Sverige också varit hållbarhetschef. Han har en Executive Master of Business Administration, EMBA, och examen i Corporate Governance från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han har även examen i Risk Management och Finance, Strategy, Global Strategy och Business Sustanability vid Harvard Business School i Boston, USA.