Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Brottsförebyggande arbete - diplomutbildning

– för kommuner och regioner med flera

 • Vad innebär den nya lagen om kommunernas brottsförebyggande ansvar?
 • Så tar ni fram en lägesbild över brottsligheten, en orsaksanalys och en aktivitetsplan
 • Hur kan man minska brottsligheten och öka tryggheten - vad fungerar och inte?
Brottsförebyggande arbete - diplomutbildning för kommuner och regioner

Ny lagstiftning ställer nya krav

Rusta dig för lagkravet om bf-arbete

Från och med juli 2023 är brottsförebyggande arbete ett lagkrav för Sveriges kommuner. Den här diplomutbildningen ger grundläggande kunskaper i hur, i första hand kommuner och regioner, kan arbeta för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Under utbildningen presenteras såväl teoretiska perspektiv som praktiska exempel på brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, utifrån ett storstads- och landsbygdsperspektiv.  

Utbildningen tar sin utgångspunkt i den nya lagstiftningens krav på kommuner samt vad dessa krav innebär i praktiken. I sammanhanget diskuteras centrala begrepp så som säkerhet och trygghet samt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Deltagarna får även lära sig att kartlägga brottsligheten och (o)tryggheten, ta fram lägesbilder, genomföra orsaksanalyser samt ta ställning till olika typer av brottsförebyggande åtgärder. I sammanhanget redogörs för vad situationell respektive social prevention är samt vad som fungerar bra respektive mindre bra.

Vidare tydliggörs samordnarens roll i arbetet och hur brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete kan bedrivas i samverkan med andra aktörer.

Utbildningen är på tre block om tre dagar vardera. Block 1 och block 3 sker på plats i Företagsuniversitetet lokaler i Posthuset i Stockholm och block 2 sker online. Den vänder sig till säkerhetschefer, säkerhetssamordnare och andra kommunala och regionala tjänstepersoner.

Brottsförebyggande arbete - diplomutbildning genomförs i samarbete mellan Stiftelsen Tryggare Sverige och Företagsuniversitetet.

Program

Block 1 - på plats

Den nya lagen – en introduktion

 • det här innebär den nya lagstadgade skyldigheten att förebygga brott i praktiken
 • dessa krav ställs på kommunerna
 • vad krävs för att den nya lagstiftningen ska ge önskad effekt?
 • vad kännetecknar en säker och trygg kommun och vilka kommunala processer behöver finnas på plats för att uppnå detta?
 • dessa krav ställs på olika avdelningar och förvaltningar

Block 2 - online

Lägesbilder, analyser, planer och samverkan

 • arbetet med lägesbilder, orsaksanalyser och aktivitetsplaner för att kartlägga brottslighetens och otrygghetens utseende, omfattning och utveckling
 • vilka för- och nackdelar finns det med olika informationskällor och på vilket sätt kan data inhämtas, sammanställas och analyseras?
 • detta kännetecknar en bra åtgärdsplan och så här kan en sådan plan utarbetas
 • vilka aktörer behöver vara med i arbetet och hur kan den lokala samverkansprocessen utvecklas?

Block 3 - på plats

Framgångsrika åtgärder och uppföljning

 • att välja åtgärder - vad fungerar, vad fungerar inte och vad är lovande?
 • vilken roll har social prevention respektive situationell brottsprevention i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet?
 • nya idéer, lösningar och samarbetsformer för att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen - från sociala insatser i utsatta områden till situationella lösningar i samhällsbyggnadsprocessen
 • hur följer vi upp åtgärderna?

Fakta

Deltagare

Utbildningen vänder sig till säkerhetschefer, säkerhetssamordnare och andra kommunala och regionala tjänstepersoner samt övriga som påverkas av den nya lagen om kommunalt brottsförebyggande ansvar.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • förstå och kunna efterleva den nya lagen och dess krav på kommuner och regioner
 • ta fram en lägesbild över brottsligheten
 • genomföra en analys av brottslighetens orsaker
 • välja åtgärder och utarbeta en åtgärdsplan
 • kunna samordna arbetet såväl internt som externt

Kursupplägg

Utbildningen omfattar 3 block om 3 dagar, totalt 9 dagar. Block 1 och 3 är fysiskt på plats hos Företagsuniversitetet i Posthuset, på Vasagatan 28  i Stockholm och block 2 är lärarledd onlineundervisning. Utbildningen innehåller föreläsningar, grupparbeten, övningar och diskussioner. samt relevanta gästföreläsningar. Före och under utbildningen har deltagarna tillgång till ett digitalt distansstöd.

Utbildningen genomförs i samarbete mellan Stiftelsen Tryggare Sverige och Företagsuniversitetet.

Diplomering

För att erhålla diplom krävs i princip 100 procent närvaro samt godkänd examen.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.