Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Säkerhetsskydd - Säkerhetsprövningsintervjun

– praktisk kurs för bästa resultat i säkerhetsprövningen

 • Inför intervjun
 • Genomförande
 • Genomgång av frågeområden
 • Dokumentation av säkerhetsprövningsintervjun
Säkerhetsskydd - säkerhetsprövningsintervjun

Säkerhetsprövningsintervjun i praktiken

Säkerhetsprövning är enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) en sammanfattande benämning på åtgärder som ska klarlägga om en person kan antas vara lojal mot de intressen som lagen ska skydda, och i övrigt är pålitlig från säkerhetssynpunkt.

En viktig del i detta är säkerhetsprövningsintervjun, som tillsammans med övrig inhämtad information, syftar till att bedöma en persons lojalitet, pålitlighet och eventuella sårbarheter. Det handlar inte bara om att kunna ställa frågor utan också om att kunna tolka och bedöma de svar som ges.

Den här fristående kursen omfattar hela intervjuprocessen, från förberedelser till dokumentation av samtalet. Kursen utgår från aktuella exempel och du får träna dig i att vara lyhörda för vilka svar som behöver kompletterande frågor.

Du bör ha gått kursen Säkerhetsskydd - Personalsäkerhet eller motsvarande för att kunna tillgodogöra dig denna kurs. Du kan kombinera båda kurserna eftersom de ligger dagarna efter varandra.

Program

09.00Säkerhetsprövningsintervjun

 • förberedelser inför säkerhetsprövningsintervjun
 • genomgång av frågeområdena
 • hur tolka och bedöma svaren?
 • praktiska övningar
 • dokumentation

12.00Avslutning

Fakta

Deltagare

Kursen riktar sig till säkerhetsskyddschefer och andra säkerhetsfunktioner hos både verksamhetsutövare och leverantörer, HR-funktioner samt chefer med personal placerad i säkerhetsklass. Du kan både vara anställd eller upphandlad konsult. Du bör ha gått kursen Säkerhetsskydd - Personalsäkerhet eller motsvarande för att kunna tillgodogöra dig denna kurs. Du kan kombinera båda kurserna eftersom de ligger dagarna efter varandra.

Mål

Målet är att ge de kunskaper som behövs för att

 • kunna förbereda, genomföra och dokumentera säkerhetsprövningsintervjuer
 • veta hur frågorna ska ställas och hur svaren ska tolkas
 • få praktiska verktyg för att kunna bedöma lojalitet, pålitlighet och eventuella sårbarheter

Övrigt

Kursen genomförs som fysisk kurs. Förmiddagskaffe ingår, dock inte lunch.

Kursledare

STOCKHOLM

Marie Louise Arendt

Marie Louise Arendt är chef för informations-, IT- och cybersäkerhetsenheten i Region Skåne. Hon har mer än 20 års erfarenhet av arbete med offentlig samhällssäkerhet och säkerhetsskydd, krisberedskap, krishantering och civilt försvar. Marie Louise har bland annat arbetat som säkerhetschef/säkerhetsskyddschef i kommun, inom försvarsindustrin, på energiföretag tidigare och som strategisk säkerhetsexpert.