Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

HR Business Partner - diplomutbildning

– bli en affärsdriven partner i ledningsgruppen

 • Så skapar du affärsnytta för organisationen
 • Lär dig jobba med People Analytics
 • Så arbetar du på ett konsultativt sätt
 • Strategier för kompetensförsörjning, Performance och Talent Management
HR Business Partner – diplomutbildning

För dig som vill jobba värdeskapande och affärsfokuserat med HR

Låt HR ta aktiv del och stödja affärsutvecklingen

Funktionen HR Business Partner är ett organisatoriskt ställningstagande och ett mindset. Det handlar om att låta HR ta aktiv del i och stödja affärsutvecklingen  genom de olika HR-processerna, som till exempel rekrytering, kompetensutveckling och Talent Management. Ofta görs detta idag med utgångspunkt i analys av data – People Analytics – som ger kvalificerade beslutsunderlag för diskussioner om verksamhet, lönsamhet och affär.

Låt People Analytics visa dig vägen

I den här utbildningen får du de kunskaper, färdigheter och den träning som du behöver för att bli framgångsrik i rollen som affärsdrivande HR Business Partner. Vi går systematiskt igenom de ansvarsområden och arbetsuppgifter som ingår i HR Business Partner-rollen. Du får den senaste aktuella kunskapen från de kunniga och erfarna kursledarna, möjlighet att öva praktiskt och att utbyta erfarenheter med dina kurskamrater. Som en röd tråd genom utbildningen går en projektuppgift som man löser i grupp och presenterar på utbildningens sista dag.

Digitala verktyg och diplomering

Som pedagogiskt stöd för att förstärka lärprocessen och implementeringen av de nya kunskaperna använder vi de digitala verktygen Learnifier och Knowly och i slutet av utbildningen erbjuder vi en digital coach som stöd för din handlingsplan och din fortsatta utveckling.

Utbildningen avslutas med muntlig presentation av projektuppgiften och diplomering. Diplomet är ett bevis på att du har tillgodogjort dig och kan tillämpa de kunskaper och färdigheter som ingår i utbildningen och därmed med framgång kan ta dig an rollen som HR Business Partner.

Program

Rollen som HR Business Partner

Min roll som HR Business Partner

 • ansvar, arbetsuppgifter och mål
 • vad krävs av mig i rollen?
 • siffror som räknas – personallivcykeln och HR analytics

Konsultativt förhållningssätt och metoder

 • metoder och verktyg som du kan använda direkt i din verksamhet
 • så blir du en framgångsrik kravställare för din verksamhet
 • att arbeta konsultativt – ett nytt mindset

Så kan du jobba med People/HR Analytics

 • introduktion
 • från kartläggning av organisationens Big Data till analys och förslag till åtgärder

Introduktion av diplomeringsuppgiften

 • val av projekt samt gruppindelning

Agilt arbetssätt

 • de agila principerna
 • olika metoder inom agilt arbetssätt
 • psykologisk trygghet och varför det är så viktigt
 • hur kan HR använda ett agilt arbetssätt?

Min egen utvecklingsplan

 • återkommande punkt i varje block där du får sätta dina egna mål och reflektera över hur du ska använda de nya kunskaperna du fått för att nå målen

Möta affären

Pay for Performance

 • lönesättning utifrån "Pay for Performance"
 • processer från implementation till etablering
 • lönerevisioner – fördela årets budget
 • bonussystem – vara eller inte vara
 • driva en framgångsrik lönekartläggning
 • pension och övriga förmåner
 • hur ser framtiden ut?

Motivation och drivkrafter

 • motivation och engagemang
 • "grit" - ny forskning kring varför en del får det att hända
 • hur arbetar man med att frigöra motivation och drivkraft i organisationen?

Performance Management

 • från varför till mål
 • skapa en väl fungerande Performance Management-process
 • vikten av uppföljning
 • feedback

Arbete med diplomeringsuppgiften

Bygga min HR-kompetens

Employer Branding och attrahera kompetens externt

 • processerna för att arbeta med ett skapa ett attraktivt varumärke som arbetsgivare
 • vad handlar Employer Branding om?
 • locka kompetens till organisationen

Rekrytering

 • olika rekryteringsprocesser
 • vilka delar finns det att ta hänsyn till för HR?
 • bygga en rekryteringsprocess som främjar organisationens behov

Talent Management

 • processerna för att identifiera, bedöma, utveckla och behålla
 • skillnaden mellan succession och talangstyrning
 • att styra lärandet för talanger
 • bygga en framgångsrik talangförsörjning

Kompetensutveckling

 • vad driver vad när det gäller att bygga kompetens
 • hur definierar man framtida kompetens?
 • på vilket sätt behöver verksamheten vara med i arbetet?
 • distribuera lärande på ett lättillgängligt sätt

Kompetensförsörjning

 • vilka delar ingår och vad angränsar till området?
 • skillnaden mellan kompetensförsörjning och Talent Management
 • bygga ett framgångsrikt ramverk för kompetensförsörjning

Arbete med diplomeringsuppgiften

People/ HR Analytics och Förändringsledning

People Analytics

 • hur använder HR Big Data, nyckeltal och index för att driva verksamheten framåt?
 • beräkningsmetoder kring HR-mått som t.ex. personalomsättning'
 • metoder och verktyg som du kan använda direkt i din verksamhet

Förändringsledning

 • modeller för affärsdriven förändringsledning
 • HR:s roll vad gäller förändringsledning
 • hantera motstånd
 • praktiska case – att arbeta enligt förändringsmodellen

Min egen utvecklingsplan

 • gör din egen handlingsplan med stöd av en digital coach

Redovisning av diplomeringsuppgiften

Diplomering

Fakta

Deltagare

Utbildningen vänder sig till dig som är t.ex. HR-specialist, HR-administratör, HR-expert, HR-chef och som ska gå in i en linjeroll som HR Business Partner eller affärsdriven HR-chef och sitta med i ledningsgruppen.

 

Förkunskaper

För att du ska kunna få ut mesta möjliga av utbildningen vill vi att du har minst 2 års erfarenhet av HR-arbete.

Mål

Målet är att ge ökad kunskap och färdighet som konsultativ HR Business Partner inom följande områden:

 • Performance Management
 • Talent Management
 • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
 • Team- och ledningsutveckling
 • Förändringsledning
 • Compensation & Benefit-strategi
 • Konsultativt förhållningssätt
 • HR Analytics

Diplomering

Utbildningen avslutas med redovisning av projektuppgiften och diplomering, För att få diplom krävs 100% närvaro samt godkänd diplomeringsuppgift.

Metod

Utbildningen bygger på flexibelt lärande genom teoretisk input, e-learning, praktiska övningar, enkäter, erfarenhetsutbyte, diskussioner och visst hemarbete mellan utbildningsblocken.

Digitalt stöd före, under och efter utbildningen

Vi använder de digitala verktygen Learnifier och Knowly för att förstärka och förlänga lärandet. I slutet av utbildningen får du göra en egen handlingsplan och får därefter stöd av en digital coach.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Cecilia Jonsson

Cecilia Jonsson är naturvetaren som blev beteendevetare och socionom. Hon har arbetat med frågor kring HR, förändringsledning, projektledning och kompetensförsörjning på bland annat Chalmers tekniska högskola, i rymd-, försvars- och flygindustrin.  

Cecilia har drygt 20 års erfarenhet av arbete med alla HR-processer och håller sig à jour med aktuell forskning kring personalekonomiska argument inom rekrytering, arbetsmiljö, kompetensförsörjning, livslångt lärande och kommunikation. Hon arbetar idag med att utbilda i personalekonomi och HR analytics och hur man kan använda det på ett sätt som gynnar verksamheten. Cecilia är också rådgivare till företagsledare, chefer och specialister i kommunikation, EQ och ledarskap.

 

Anna Lundberg

Anna Lundberg har gedigen erfarenhet från HR-arbete i ett flertal olika branscher, främst inom privat näringsliv. Anna har stor vana av att arbeta såväl strategiskt som operativt med HR-arbete i olika roller främst som HR-chef och Senior HR-konsult. Hennes kompetens och erfarenhet finns inom allt från förändringsarbete, organisationsutveckling, ledarskapsutveckling till arbetsrätt, rekrytering och individuell karriärrådgivning. Hon är utbildad Personalvetare från Stockholms Universitet (1994-1997).