Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Säker upphandling av digitaliserings- och IT-lösningar

Den här utbildningen tar upp vad som är viktigt för alla inblandade parter att känna till för att kunna upphandla digitala lösningar med hänsyn taget till juridik, informationssäkerhet och i tillämpliga fall säkerhetsskydd. De som är inblandade i en lyckad systemutveckling är IT/drift, juridik/upphandling samt beställar- och systemansvariga.

Genom att utbildningen sker på deltid och distans är det möjligt att kombinera den med heltidsarbete.

Utbildningen genomförs på distans under 12 veckor, där teoretisk genomgång varvas med praktiska moment.

Yh-utbildning - Säker upphandling av digitaliserings- och IT-lösningar - Företagsuniversitetet

Fakta

Utbildningsområde:

Ekonomi, administration och försäljning

Omfattning:

15 Yh-poäng (12 veckor)

Studietakt:

Utbildningen är helt på distans. Det flexibla upplägget med en studietakt på 25 % möjliggör yrkesarbete vid sidan av studier. Utbildningen pågår i totalt 3 månader med ett upplägg per månad på 2 lärarledda utbildningsdagar (måndag och tisdag) samt 3 självstudiedagar.

Antal platser:

2021: 35 2022: 70

Plats:

Stockholm/distans

Behörighet:

Yrkeserfarenhet om minst tre (3) år från arbete på heltid som beställare eller leverantör av IT-tjänster. 

Kursledare:

Susanne Klingström Larsson har en erfarenhet sedan 2018 att föreläsa och utbilda inom ledarskap, kommunikation, IT och arbetsmiljö. Innan Susanne startade sitt egna konsultbolag Klingström Konsult AB arbetade Susanne som IT- chef på olika företag. 

Arbetsområden som Susanne har arbetat med genom åren är; ledning av enheter för IT, retail, marknadsföring, administration, försäljning och leverans. Inom ramen för erfarenheterna har även följande områden hanterats; Ekonomi, budget, personal, utredning, kartläggning av krav och utveckling av processer och system.

 

Anna-Lena Alknert

Kontakt:

Katarina Olsson, 070-142 21 85, yh@foretagsuniversitetet.se

Kunskaper

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i

• upphandlingsmetodik kopplat till digitalisering och IT-lösningar (mjuk-/hårdvara, konsultstöd),

• projektmodell för upphandling av IT, samt

• gällande lagstiftning och annan kravställning kopplat till upphandlingar i allmänhet, och till informationssäkerhets- och säkerhetsskyddsaspekten i synnerhet.

 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att 

• medverka vid projekt av upphandling av IT-lösningae,

• utforma en anpassad upphandlingsorganisation och ta fram ett behovsanpassat upphandlingsunderlag

• implementera säkerhetsstrategier i upphandlingens alla led, samt

• tillämpa adekvat lagstiftning utifrån aktuell behovs- och kravbild

 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att

• analysera och formulera verksamhetens IT-behov,

• identifiera och klassificera informationstillgångar ur ett säkerhetsperspektiv,

• bedöma för- och nackdelar kring egen drift och outsourcing, samt

• vid upphandling förstå allmänna villkor och andra avtalshandlingar.

Studieplan

Utbildningen Säker upphandling av digitaliserings- och IT-lösningar består av tre delkurser som är upplagda för att successivt öka dina kunskaper och kompetenser, och därmed ge färdigheter för att framgångsrikt kunna utveckla ditt fortsatta arbete.

Det här är delkurserna:

1. Informationssäkerhet ur ett upphandlingsperspektiv – 5p

Delkursen omfattar:

• Allmänt om informationssäkerhet

• Allmänt om risk- och sårbarhetsanalyser

• Informationssäkerhet enligt den internationella standarden ISO 27000 och utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) rekommendationer

 

2. Juridik ur ett upphandlingsperspektiv – 5p

Delkursen omfattar:

• Allmänt om lagar, förordningar och andra krav vid upphandling av IT med fokus på Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna samt Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

• Skillnad/Likheter vid upphandling inom privat respektive offentlig sektor

• Jäv och sekretess vid upphandlingar

• För- och nackdelar kring egen drift kontra outsourcing av IT

• Utformning av allmänna villkor och andra avtalshandlingar

• Internationell lagstiftnings påverkan vid t.ex. outsourcing och köp av program-/hårdvaror

• Kraven enligt den svenska säkerhetsskyddslagstiftningen i allmänhet och utifrån SUA i synnerhet 

 

3. Upphandling av IT-lösningar – 5p

Delkursen omfattar:

• Allmänt om upphandlingar och dess faser

• Tillämplig projektmodell (inkl. budgetering och tidsplan)

• Utformning av upphandlingsorganisation

• Identifiering, analys och formulering av verksamhetens ITbehov

• Framtagning av upphandlingsunderlag inkl. Service Level Agreement (SLA)

• Genomförande av upphandling

• Överlämning till drift och förvaltning 

 

Summa: 15 Yh-poäng

Ledningsgrupp

I utbildningens ledningsgrupp är personer från följande företag och organisationer representerade:

 • Kronan Säkerhet
 • Svenska Kraftnät
 • Locum
 • Projsec AB
 • Stockholms stad
 • Tryggare Sverige
 • Förvaltningsrätten
 • Fairdeal Group AB
 • Riksdagen
 • Secnet
 • Combitech
 • Försvarsmakten
 • Säkkon
 • Secnet
 • Arbetsmarknadsförvaltningen
 • Företagsuniversitetet