Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Säker upphandling av digitaliserings- och IT-lösningar

Den här utbildningen tar upp vad som är viktigt för alla inblandade parter att känna till för att kunna upphandla digitala lösningar med hänsyn taget till juridik, informationssäkerhet och i tillämpliga fall säkerhetsskydd. De som är inblandade i en lyckad systemutveckling är IT/drift, juridik/upphandling samt beställar- och systemansvariga.

Genom att utbildningen sker på deltid är det möjligt att kombinera den med heltidsarbete.

Yh-utbildning - Säker upphandling av digitaliserings- och IT-lösningar - Företagsuniversitetet

Fakta

Utbildningsområde:

Ekonomi, administration och försäljning

Omfattning:

15 Yh-poäng (12 veckor)

Studietakt:

Utbildningen är helt på distans. Det flexibla upplägget med en studietakt på 25 % möjliggör yrkesarbete vid sidan av studier. Utbildningen pågår i totalt 3 månader med ett upplägg per månad på 2 lärarledda utbildningsdagar (måndag och tisdag) samt 3 självstudiedagar. Lärarledda dagar: 8-9/11 13-14/12 24-25/1

Antal platser:

Hösten 2021 35platser & Året 2022 70platser

Plats:

Stockholm/distans

Behörighet:

Yrkeserfarenhet om minst tre (3) år från arbete på heltid som användare, beställare eller leverantör av IT-tjänster. 

Utbildningen riktar sig till dig som:

- Är intresserad av att bygga kompetens både inom informationssäkerhet och upphandling av digitala lösningar. Utbildningen kan vara aktuell för alla inblandade  roller i en organisation för en tydligare gemensam målbild vad gäller informationssäkerhet.

- Behöver en grundläggande förståelse för de krav och de rekommendationer som ställs för att säkerställa informationssäkerhet vid upphandling av IT-lösningar. Vi får en vidare kännedom om lagar, förordningar och andra krav som kan vara tillämpliga vid upphandlingar av IT-lösningar.

- Arbetar på en arbetsplats som arbetar med  IT-lösningar, behöver ständigt utveckla kompetens för att kunna upphandla systemlösningar som blir säkra och stabila digitala lösningar. Vi vill höja kompetensen hos målgruppen för att bättre kunna utforma en adekvat behovs- och kravställning kopplat till upphandling inom IT-området.

- Upplever att den tekniska framfarten är snabb och har inneburit att informationssäkerhetskompetensen inom upphandlingsområdet ständigt behöver kompletteras. En god samverkan mellan berörda funktioner (beställare/systemägare, IT-avdelning, upphandlingsenhet och leverantör) inte alltid har hunnit utformas på bästa sätt.  Inom området informationssäkerhet är det allt viktigare att förstå hur organisationer ska öka förmåga sin förebygga, upptäcka och hantera cyberattacker och andra IT-incidenter.

Kursledare:

Susanne-Klingstrom_Larson

Susanne Klingström Larsson har en erfarenhet sedan 2018 att föreläsa och utbilda inom ledarskap, kommunikation, IT och arbetsmiljö. Innan Susanne startade sitt egna konsultbolag Klingström Konsult AB arbetade Susanne som IT- chef på olika företag.

Arbetsområden som Susanne har arbetat med genom åren är; ledning av enheter för IT, retail, marknadsföring, administration, försäljning och leverans. Inom ramen för erfarenheterna har även följande områden hanterats; Ekonomi, budget, personal, utredning, kartläggning av krav och utveckling av processer och system.

   
Bild_saknas
Anna-Lena Alknert

 

Kontakt:

Katarina Olsson, 070-142 21 85, yh@foretagsuniversitetet.se

 

Kunskaper

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i

• upphandlingsmetodik kopplat till digitalisering och IT-lösningar (mjuk-/hårdvara, konsultstöd),

• projektmodell för upphandling av IT

• gällande lagstiftning och annan kravställning kopplat till upphandlingar i allmänhet, och till informationssäkerhets- och säkerhetsskyddsaspekten i synnerhet.

 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att 

• medverka vid projekt av upphandling av IT-lösningar

• utforma en anpassad upphandlingsorganisation och ta fram ett behovsanpassat upphandlingsunderlag

• implementera säkerhetsstrategier i upphandlingens alla led

• tillämpa adekvat lagstiftning utifrån aktuell behovs- och kravbild

 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att

• analysera och formulera verksamhetens IT-behov,

• identifiera och klassificera informationstillgångar ur ett säkerhetsperspektiv,

• bedöma för- och nackdelar kring egen drift och outsourcing

• vid upphandling förstå allmänna villkor och andra avtalshandlingar.

Studieplan

Utbildningen Säker upphandling av digitaliserings- och IT-lösningar består av tre delkurser som är upplagda för att successivt öka dina kunskaper och kompetenser, och därmed ge färdigheter för att framgångsrikt kunna utveckla ditt fortsatta arbete.

Det här är delkurserna:

1. Informationssäkerhet ur ett upphandlingsperspektiv – 5p

Delkursen omfattar:

• Allmänt om informationssäkerhet

• Allmänt om risk- och sårbarhetsanalyser

• Informationssäkerhet enligt den internationella standarden ISO 27000 och utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) rekommendationer

 

2. Juridik ur ett upphandlingsperspektiv – 5p

Delkursen omfattar:

• Allmänt om lagar, förordningar och andra krav vid upphandling av IT med fokus på Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna samt Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

• Skillnad/Likheter vid upphandling inom privat respektive offentlig sektor

• Jäv och sekretess vid upphandlingar

• För- och nackdelar kring egen drift kontra outsourcing av IT

• Utformning av allmänna villkor och andra avtalshandlingar

• Internationell lagstiftnings påverkan vid t.ex. outsourcing och köp av program-/hårdvaror

• Kraven enligt den svenska säkerhetsskyddslagstiftningen i allmänhet och utifrån SUA i synnerhet 

 

3. Upphandling av IT-lösningar – 5p

Delkursen omfattar:

• Allmänt om upphandlingar och dess faser

• Tillämplig projektmodell (inkl. budgetering och tidsplan)

• Utformning av upphandlingsorganisation

• Identifiering, analys och formulering av verksamhetens ITbehov

• Framtagning av upphandlingsunderlag inkl. Service Level Agreement (SLA)

• Genomförande av upphandling

• Överlämning till drift och förvaltning 

 

Summa: 15 Yh-poäng

Ledningsgrupp

I utbildningens ledningsgrupp är personer från följande företag och organisationer representerade:

 • Kronan Säkerhet
 • Svenska Kraftnät
 • Locum
 • Projsec AB
 • Stockholms stad
 • Tryggare Sverige
 • Förvaltningsrätten
 • Fairdeal Group AB
 • Riksdagen
 • Secnet
 • Combitech
 • Försvarsmakten
 • Säkkon
 • Secnet
 • Arbetsmarknadsförvaltningen
 • Företagsuniversitetet