Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

4 korta frågor till Susanne Klingström-Larson, kursansvarig

susanne_klingstro__m2

Vem tycker du ska gå den här utbildningen?
Säker upphandling av digitaliserings- och IT-lösningar riktar sig till den som är intresserad av informationssäkerhet och upphandling av digitala lösningar. Utbildningen vänder sig både till tekniker, systemägare och upphandlare med flera för att ge alla dessa roller en tydligare gemensam målbild.

Kraven ökar och vilken kunskap anser du behövs framöver?
Utbildningen behövs för att ge de deltagarna en grundläggande förståelse för de krav och de rekommendationer som ställs för att säkerställa informationssäkerhet vid upphandling av IT-lösningar. Studenterna får vidare kännedom om gällande lagar, förordningar och andra krav som kan vara tillämpliga vid upphandlingar av IT-lösningar.

Samverkan mellan olika parter är viktigt vid upphandling, hur ser du på det?
Arbetsplatser som arbetar med IT-lösningar, behöver ständigt utveckla sina medarbetares kompetens för att kunna upphandla systemlösningar som blir säkra och stabila digitala lösningar. Genom utbildningen vill vi höja kompetensen hos målgruppen för att bättre kunna utforma en adekvat behovs- och kravställning kopplat till upphandling inom IT-området.

Utbildningen ger stöd åt medarbetare som medverkar vid upphandling av digitala lösningar. Det är flera olika roller i organisationer som samverkar vid upphandling, vilket gör att om man får förståelse för varandras perspektiv, når man fram snabbare och får en betydligt bättre lösning.

Utbildningen vänder sig till system-ansvariga, -förvaltare, -ägare, projektledare, informationssäkerhetsansvariga, IT-funktioner och upphandlingsansvariga. Kursen tar upp aspekter som är viktiga för samtliga att känna till för att kunna upphandla digitala och andra IT-lösningar med hänsyn taget till legala och informationssäkerhetsmässiga aspekter.

Fokus på att vikten av informationssäkerhet, vilken kunskap kommer deltagarna få?
Den tekniska framfarten har inneburit att informationssäkerhetskompetensen inom upphandlingsområdet ständigt behöver kompletteras. En god samverkan mellan berörda funktioner (beställare/systemägare, IT-avdelning, upphandlingsenhet och leverantör) inte alltid har hunnit utformas på bästa sätt.  Inom området informationssäkerhet är det allt viktigare att förstå hur organisationer ska öka sin förmåga, förebygga, upptäcka och hantera cyberattacker och andra IT-incidenter.