Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Certifierad Compliance Officer

– spetskompetens för dig som arbetar med compliance inom bank och finans, spel, icke finansiell verksamhet och offentlig sektor

 • Bygg ett effektivt system för intern styrning och kontroll
 • Hantera sekretess, intressekonflikter och jäv
 • Minimera riskerna för penningtvätt och korruption
 • Agera och kommunicera så att compliancefunktionen stärks 
Certifierad Compliance Officer

För dig som vill kvalitetssäkra dina kunskaper i compliance

En välfungerande och proaktiv compliancefunktion är viktigare än någonsin. När riskerna för regelbrott, penningtvätt och korruption blir allt mer uppenbara har regelefterlevnad hamnat i fokus.

Företagsuniversitetet, som är knutet till Kursverksamheten vid Stockholms Universitet, erbjuder tillsammans med branschledande Compliance Forum en utbildning där du som är compliance officer har möjlighet att uppdatera, bygga på och kvalitetssäkra dina kunskaper. Utbildningens föreläsarteam består av landets främsta experter på aktuella regelverk samt välkända namn med lång egen erfarenhet av compliancefunktionens utmaningar och möjligheter. Därmed får du en utbildning som förenar teoretisk fördjupning med praktiska råd, tips och modeller. 

Utbildningen, som omfattar 6 dagar fördelade på 3 tillfällen, erbjuder möjlighet till certifiering.

Varmt välkommen till en unik utbildning där du har möjlighet att kvalitetssäkra och fördjupa dina kunskaper inom det viktiga området compliance!

Program

Block 1

Presentation av utbildningens innehåll, kursledning samt kursdeltagare

Civilrätt och bolagsrätt

Tillståndspliktig verksamhet

 • affären, riskerna och regelverken i finansiell verksamhet: bank, värdepappersinstitut, fondbolag, marknadsplats, betaltjänstföretag, försäkring
 • tillsyn och sanktioner: Finansinspektionen och Datainspektionen

Spelverksamhet

 • affären, riskerna och regelverken i spelverksamhet
 • tillsyn och sanktioner: Spelinspektionen

Offentlig verksamhet

 • det särskilda ansvaret för användning av skattemedel
 • risker och regelverk i offentlig verksamhet
 • departementens och myndigheternas ansvar
 • uppföljning, tillsyn och sanktioner

Compliance i praktiken 1: 
ansvarsområden och arbetsuppgifter

Skapa och upprätthålla intern styrning och kontroll

 • vad? - bestämma tydliga mål samt identifiera och hantera risker som kan göra att målen inte nås
 • varför? – tillförlitlig finansiell rapportering samt upprätthållande av långsiktigt förtroende
 • hur? – tydlig organisation, beslutsvägar samt kontroller för att nå målen
 • tre försvarslinjer – gränsdragning, regelefterlevnad, transparens
 • NPAP (förändringar i befintlig verksamhet)

Compliancefunktionens roll

 • ställning, ansvarsområden, arbetsuppgifter och organisation
 • gränsdragning mot andra funktioner

Ansvarsområden

 • Customer Conduct – “treating customers fairly”, sekretess, intressekonflikter och jäv
 • Market Conduct – antikorruption, insideraffärer, marknadsmissbruk och intressekonflikter
 • AML/CFT – kunder, samarbetspartners, anställda och konsulter
 • tillstånd/tillsyn

Arbetsuppgifter

 • Compliance Risk Assissment och Compliance Plan – förslag på åtgärder
 • uppföljning
 • råd och stöd – utbildning
 • incidenthantering
 • rapportering

Internt regelverk

 • skapa och upprätthålla ett internt regelverk som är effektivt och ändamålsenligt
 • så kan compliance underlätta för första linjen

Block 2

AML – CTF

 • Allmän riskbedömning
 • Kundkännedomsåtgärder
 • Övervakning och rapportering
 • Övriga skyldigheter enligt penningtvättslagstiftningen
 • Aktuella sanktionsbeslut
 • Trender inom penningtvätt och finansiering av terrorism

Anti-korruption

Compliance i praktiken 2:
identifiera, agera och kommunicera  

Intressekonflikter

 • identifiera och hantera intressekonflikter

Överträdelser

 • compliancefunktionens roll när något händer
 • incidenter och konsekvenser för anställda och chefer

Kommunikation

 • få ledningen att lyssna - den viktiga relationen mellan compliance och högsta ledningen
 • rapportera i motvind – hur utformar man rapporteringen när mottagaren inte är mottaglig?
 • alternativa vägar och andra sätt att påverka
 • när ledningen vill göra undantag från gällande regler
 • kreativa lösningar – lösningar som tänjer på regelverkets tolkningsutrymme
 • den viktiga visselblåsarfunktionen
 • bygg förtroende för och skapa en positiv inställning till compliancefunktionen och dig själv
 • få hela organisationen att förstå vikten av regelefterlevnad

Möten med Finansinspektionen

 • så kan compliancefunktionen bidra

Framgångsfaktorer i arbetet med compliance

 • erfarenhet, gott omdöme och bra magkänsla

Block 3

Compliance i praktiken 3: case studies/ aktuella fall

 • genomgång och diskussion av aktuella fall där brister i regelefterlevnaden förekommit
 • ständig förbättring: så kan min egen organisation bli ännu bättre genom att analysera händelser och incidenter

Examination

 • presentation av examensarbete samt individuell feedback 

Sammanfattning, diplomering och avslutning

Fakta

Tider

Dag 1: 10.00-17.00. Dag 2: 09.00-16.00. Kaffe serveras från kl. 09.30.

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som arbetar med eller ska börja arbeta med compliance i en organisation, finansiella eller icke-finansiella företag, myndigheter och organisationer. Kursen riktar sig i första hand till dig som har en akademisk examen eller som har arbetat ett par år i en reglerad verksamhet.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att:

 • förstå compliance-rollen i en organisation och hur compliance kan bidra till verksamheten och samtidigt upprätthålla sitt oberoende
 • kunna identifiera regelverksrisker och utifrån detta planera arbetet riskbaserat och strukturerat
 • känna till grunderna i anti-penningtvätt och anti-korruptionsarbete
 • kunna stötta ledning och verksamhet i frågor som rör etik och intressekonflikter

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Samtliga kursledare är experter inom sina respektive områden, praktiskt verksamma och har lång erfarenhet från olika typer av verksamheter. Kursen varvar teori med praktiska övningar och möjlighet till diskussion i grupp.

Kursledare

Christina Strandman Ullrich

 Christina Strandman Ullrich  är jurist och har arbetat på Finansdepartementet, Finansinspektionen samt inom SEB som Group Compliance Officer. Sedan 10 år är hon ordförande i Compliance Forum – ett nätverk för personer som arbetar med Compliancerelaterade frågor. Christina är en van föreläsare och författare till en bok och artiklar om Compliance. 

Anders Ackebo

Anders Ackebo är advokat vid Setterwalls advokatbyrå. Han har erfarenhet från bl.a. NASDAQ OMX, Finansinspektionen, Finansdepartementet och Svenska Bankföreningen. Han har byggt upp Compliance-funktionen inom SEB-koncernen globalt. Anders är en av författarna till böckerna "Börsrätt" och "Ledning och kontroll på värdepappersmarknaden".

Natali Phalén

Natali Phalén är generalsekreterare för Institutet Mot Mutor. Hon har varit advokat vid en av Stockholms större advokatbyråer med särskilt fokus mot antikorruption samt EU- och konkurrensrättsliga frågor. Natali har erfarenhet från utredningar om mutbrott och har arbetat med frågor rörande antikorruption såsom policy-arbete, due diligence och upprättande och hantering av visselblåsningssystem.

Andreas Löfholm

Andreas Löfholm leder enheten för finansregulatoriska frågor inom bank- & finansgruppen på Setterwalls Advokatbyrå. Han har en bakgrund från revisionsbyrå och som bankjurist. Andreas har särskilt fokus på AML/CFT och har mångårig erfarenhet från att leda granskningar och ge regulatorisk rådgivning till banker och finansiella företag samt som expertkommentator inom Compliance.

Karolina Brodin

Karolina Brodin är specialist på Anti-Money Laundering (AML) och Counter Terrorist Financing (CFT) på PwC. Hon har tidigare arbetat på en ledande affärsbank med AML Compliance. Idag bistår hon globala finansiella institutioner med expertrådgivning inom Financial Crime-relaterade frågor och specifikt AML/CFT. Hon har genomfört en lång rad AML-granskningar på banker och finansiella bolag på både den svenska och amerikanska marknaden.

Viveka Strangert

Viveka Strangert är jurist med inriktning mot finansiella regelverk och compliance. Hon har varit chef för Compliance på Swedbank, men är idag egenföretagare som konsult mot finansiella företag och ger bl.a. råd kring hur ett företag kan bygga upp ett effektivt system för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Carin Kappe

Carin Kappe är jurist och arbetar på ATG, AB Trav och Galopp, som Chief Compliance Officer. 2011 – 2016 arbetade Carin på Finansdepartementet med utredningsdirektiven till den spellag som trädde ikraft 1 januari 2019. Hon har även erfarenhet av tillsynsarbete på Lotteriinspektionen och Konsumentverket

Ann-Katrin Harringer

Ann-Katrin Harringer är internrevisionschef på Skatteverket. Hon har lång erfarenhet av att leda internrevisionsfunktioner, både på Jordbruksverket och nu på Skatteverket. Hon har även arbetat som managementkonsult inom IT-branschen.

Foto Sara Burman

Daniel Eriksson

Daniel Eriksson är jurist med inriktning mot finansiella regelverk och compliance. Han har många års erfarenhet som styrelseledamot i bl.a. Folksam och som verkställande direktör inom reglerade och övervakade företag.