Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Certifierad Compliance Officer

– spetskompetens för dig som arbetar med compliance inom bank och finans, spel, icke finansiell verksamhet och offentlig sektor

 • Intern styrning och kontroll - Compliancefunktionens roll
 • Metoder och verktyg i compliancearbetet
 • Förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism och korruption
 • Hantera insiderfrågor, intressekonflikter, jäv, intern politik
Certifierad Compliance Officer

För dig som vill kvalitetssäkra dina kunskaper i compliance

En välfungerande och proaktiv compliancefunktion är viktigare än någonsin. När riskerna för regelbrott, penningtvätt och korruption blir allt mer uppenbara har regelefterlevnad hamnat i fokus.

Företagsuniversitetet, som är knutet till Kursverksamheten vid Stockholms Universitet, erbjuder tillsammans med branschledande Compliance Forum en utbildning där du som är compliance officer har möjlighet att uppdatera, bygga på och kvalitetssäkra dina kunskaper. Utbildningens föreläsarteam består av landets främsta experter på aktuella regelverk samt välkända namn med lång egen erfarenhet av compliancefunktionens utmaningar och möjligheter. Därmed får du en utbildning som förenar teoretisk fördjupning med praktiska råd, tips och modeller. 

Utbildningen, som omfattar 7 dagar fördelade på 4 tillfällen, erbjuder möjlighet till certifiering. Utbildningen är också ett tillfälle att vidga sitt nätverk och utbyta erfarenheter och best practices med andra som arbetar med compliance.

Varmt välkommen till en unik utbildning där du har möjlighet att kvalitetssäkra och fördjupa dina kunskaper inom det viktiga området compliance!

Program

Block 1

Kursintroduktion

Intern styrning och kontroll

Compliancefunktionens roll

 • ansvarsområden och arbetsuppgifter
 • ställning
 • organisation

Internt regelverk

 • skapa och upprätthålla ett regelverk som är effektivt och ändamålsenligt
 • så kan compliance underlätta för första linjen

Outsourcing

 • hur säkerställer man en långsiktigt bra outsourcinglösning?

Molntjänster

 • hur kan man följa upp hur en uppdragstagare "i molnet" hanterar beställda tjänster?
 • vilken information följer med in i molnet och vilka risker uppstår?

Metoder och verktyg i compliancearbetet

 • identifiering av compliancerisker
 • extern regelverksbevakning och uppföljning av implementeringen
 • granskningsmetodik, inkl. hur man gör ett urval som speglar verkligheten
 • intressekonflikter
 • incidenthantering

Compliance roll i Fintechföretag

 • Utmaningar, behov och möjligheter i Fintech

Block 2

Reglering av finansiell verksamhet

 • vilka gemensamma syften och skyddsvärden förutom finansiell stabilitet ligger bakom regleringen av olika finansiella verksamheter?

AML - åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

 • allmän riskbedömning - metod och dokumentation
 • uppföljning och validering av riskbaserat arbetssätt
 • centralt funktionsansvarigs roll och ansvar
 • effektiv utbildning av verksamheten

Antikorruption

 • compliancefunktionens roll i arbetet mot korruption

Block 3

Regelefterlevnad i offentlig verksamhet

 • det särskilda ansvaret för användning av skattemedel
 • risker och regelverk i offentlig verksamhet
 • departementens och myndigheternas ansvar
 • uppföljning, tillsyn och sanktioner

Internrevision och compliance

MAR Market Abuse Regulation

 • insiderfrågor

Utveckla en medveten kommunikationsstrategi

 • skapa förståelse och förtroende för compliancefunktionen
 • hitta viljeinriktningen
 • väcka engagemang, delaktighet och dialog
 • gör det svåra lätt
 • informerande och argumenterande presentation

Case studies

 • aktuella sanktionsbeslut
 • exempel på brister i intern styrning och kontroll
 • genomgång och diskussion av aktuella fall
 • ständig förbättring: hur kan min egen organisation bli bättre genom att analysera händelser och incidenter?

Block 4

Examination

 • presentation av examinationsuppgifter samt individuell feedback

Gästföreläsningar

Fakta

Tider

Samtliga dagar kl. 09.00-16.00

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som arbetar med eller ska börja arbeta med compliance i en organisation, finansiella eller icke-finansiella företag, myndigheter och organisationer. Kursen riktar sig i första hand till dig som har en akademisk examen eller som har arbetat ett par år i en reglerad verksamhet.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att:

 • förstå compliance-rollen i en organisation och hur compliance kan bidra till verksamheten och samtidigt upprätthålla sitt oberoende
 • kunna identifiera regelverksrisker och utifrån detta planera arbetet riskbaserat och strukturerat
 • känna till grunderna i anti-penningtvätt och anti-korruptionsarbete
 • kunna stötta ledning och verksamhet i frågor som rör etik och intressekonflikter

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Samtliga kursledare är experter inom sina respektive områden, praktiskt verksamma och har lång erfarenhet från olika typer av verksamheter. Kursen varvar teori med praktiska övningar och möjlighet till diskussion i grupp.

Kursledare

Christina Strandman Ullrich

Christina Strandman Ullrich  är jurist och har arbetat på Finansdepartementet, Finansinspektionen samt inom SEB som Group Compliance Officer. Sedan 10 år är hon ordförande i Compliance Forum – ett nätverk för personer som arbetar med Compliancerelaterade frågor. 

Anders Ackebo

Anders Ackebo är advokat vid Setterwalls advokatbyrå. Han har erfarenhet från bl.a. NASDAQ OMX, Finansinspektionen, Finansdepartementet och Svenska Bankföreningen. Han har byggt upp Compliance-funktionen inom SEB-koncernen globalt. 

Viveka Strangert

Viveka Strangert är jurist med inriktning mot finansiella regelverk och compliance. Hon har varit chef för Compliance på Swedbank, men är idag egenföretagare som konsult mot finansiella företag och ger bl.a. råd kring hur ett företag kan bygga upp ett effektivt system för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ann-Katrin Harringer

Ann-Katrin Harringer är internrevisionschef på Skatteverket. Hon har lång erfarenhet av att leda internrevisionsfunktioner, både på Jordbruksverket och nu på Skatteverket. Hon har även arbetat som managementkonsult inom IT-branschen.
(Foto Sara Burman)

Daniel Eriksson

Daniel Eriksson är jurist med inriktning mot finansiella regelverk och compliance. Han har många års erfarenhet som styrelseledamot i bl.a. Folksam och som verkställande direktör inom reglerade och övervakade företag.

Sofia Jonsson

Sofia Jonsson utbildar i retorik vid Stockholms universitet. Hon har en bakgrund som kommunikatör på bl.a. KTH och hon har varit näringspolitiskt ansvarig i Stockholms Byggmästareförening.

Caroline Sundberg

Caroline Sundberg är advokat verksam på Hannes Snellman advokatbyrå. Hennes inriktning är IT och integritetsskydd och hon arbetar huvudsakligen med IT-avtal avseende t.ex. IT-tjänster, molntjänster och outsourcing. Hon har särskild inriktning på och erfarenhet av outsourcing och användning av molntjänster inom den finansiella sektorn. 

Emma Renheim

Emma Renheim är jurist på Institutet Mot Mutor, en ideell näringslivsorganisation som arbetar mot korruption. Hon har tidigare erfarenhet av juridiskt arbete vid Utrikesdepartementet och diverse myndigheter och har även arbetet i ett globalt antikorruptionsprojekt för en ideell stiftelse. Emma har stor  erfarenhet av att utbilda och har även en utbildning i journalistik.”

Fredrik Styrlander

Fredrik Styrlander är Head of Compliance på Mangold Fondkommission och har en bakgrund från Finansinspektionen. I sin roll på Mangold arbetar Fredrik mot ett stort antal regelområden med fokus på Marknadsmissbruksförordningen, Mifid II (kundskydd, intressekonflikter, best execution) och AML.

Lina Williamsson

Lina Williamsson är jurist och har de senaste 15 åren arbetat främst med reglerade bolag under Finansinspektionens tillsyn i olika roller, bl.a. som advokat och chef för Compliance. Idag arbetar hon som Compliance Officer och Data Protection Officer på stoEr, ett FinTechbolag som levererar IT-stöd för hantering av bolån och konsumentkrediter.

Helene Holm

Helene Holm är advokat och har under de senaste 15 åren jobbat med regulatoriska frågor. Idag är hon delägare på en advokatbyrå, men har innan dess jobbat som både complianceansvarig och bolagsjurist i finansbranschen. Hon är styrelseledamot i Compliance Forum – ett nätverk för personer som arbetar med Compliancerelaterade frågor.