Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Certifierad Compliance Officer

– spetskompetens för dig som arbetar med compliance inom bank och finans, spel, icke finansiell verksamhet och offentlig sektor

 • Intern styrning och kontroll - Compliancefunktionens roll
 • Metoder och verktyg i compliancearbetet
 • Förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism och korruption
 • Hantera insiderfrågor, intressekonflikter, jäv, intern politik
Certifierad Compliance Officer

För dig som vill kvalitetssäkra dina kunskaper i compliance

En välfungerande och proaktiv compliancefunktion är viktigare än någonsin. När riskerna för regelbrott, penningtvätt och korruption blir allt mer uppenbara har regelefterlevnad hamnat i fokus.

Företagsuniversitetet, som är knutet till Kursverksamheten vid Stockholms Universitet, erbjuder tillsammans med branschledande Compliance Forum en utbildning där du som arbetar som compliance officer har möjlighet att uppdatera, bygga på och kvalitetssäkra dina kunskaper.

Utbildningens föreläsarteam består av landets främsta experter på aktuella regelverk samt välkända namn med lång egen erfarenhet av compliancefunktionens utmaningar och möjligheter. Utbildningen är också ett tillfälle att vidga sitt nätverk och utbyta erfarenheter och best practices med andra som arbetar med compliance.

Program

Block 1

Kursintroduktion

Intern styrning och kontroll

Compliancefunktionens roll

 • ansvarsområden och arbetsuppgifter
 • ställning
 • organisation

Samarbeta med IT och andra funktioner

Internt regelverk

 • skapa och upprätthålla ett regelverk som är effektivt och ändamålsenligt
 • så kan compliance underlätta för första linjen

Metoder och verktyg i compliancearbetet

 • identifiering av compliancerisker
 • extern regelverksbevakning och uppföljning av implementeringen
 • granskningsmetodik, inkl. hur man gör ett urval som speglar verkligheten
 • intressekonflikter
 • incidenthantering

Block 2

Outsourcing

 • hur säkerställer man en långsiktigt bra outsourcinglösning?

Molntjänster

 • hur kan man följa upp hur en uppdragstagare "i molnet" hanterar beställda tjänster?
 • vilken information följer med in i molnet och vilka risker uppstår?

AML - åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

 • allmän riskbedömning - metod och dokumentation
 • uppföljning och validering av riskbaserat arbetssätt
 • centralt funktionsansvarigs roll och ansvar
 • effektiv utbildning av verksamheten

Penningtvätt och straffrätten

 • den straffrättsliga lagen om penningtvätt – innehåll och syfte
 • de mest centrala brotten – penningtvättsbrott och näringspenningtvätt
 • hur den straffrättsliga lagen hänger samman med lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism (PTL)
 • när risk möter risk – ”Det klandervärda risktagandet” inom straffrätten och ”Det riskbaserade förhållningssättet” enligt PTL.
 • skillnaden mellan att göra en anmälan om penningtvätt till Finanspolisen och en anmälan om brott till Polismyndighetens utredande verksamhet.

Antikorruption

 • compliancefunktionens roll i arbetet mot korruption

Block 3

Regelefterlevnad i offentlig verksamhet

 • det särskilda ansvaret för användning av skattemedel
 • risker och regelverk i offentlig verksamhet
 • departementens och myndigheternas ansvar
 • uppföljning, tillsyn och sanktioner

Internrevision, compliance och risk control

Utveckla en medveten kommunikationsstrategi

 • skapa förståelse och förtroende för compliancefunktionen
 • hitta viljeinriktningen
 • väcka engagemang, delaktighet och dialog
 • gör det svåra lätt

Case studies

 • aktuella sanktionsbeslut
 • exempel på brister i intern styrning och kontroll
 • genomgång och diskussion av aktuella fall
 • ständig förbättring: hur kan min egen organisation bli bättre genom att analysera händelser och incidenter?

Block 4

Examination

 • presentation av examinationsuppgifter samt individuell feedback

Gästföreläsningar

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som arbetar med eller ska börja arbeta med compliance i en organisation, finansiella eller icke-finansiella företag, myndigheter och organisationer. Kursen riktar sig i första hand till dig som har en akademisk examen eller som har arbetat ett par år i en reglerad verksamhet.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att:

 • förstå compliance-rollen i en organisation och hur compliance kan bidra till verksamheten och samtidigt upprätthålla sitt oberoende
 • kunna identifiera regelverksrisker och utifrån detta planera arbetet riskbaserat och strukturerat
 • känna till grunderna i anti-penningtvätt och anti-korruptionsarbete
 • kunna stötta ledning och verksamhet i frågor som rör etik och intressekonflikter

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Samtliga kursledare är experter inom sina respektive områden, praktiskt verksamma och har lång erfarenhet från olika typer av verksamheter. Kursen varvar teori med praktiska övningar och möjlighet till diskussion i grupp.

Kursledare

Christina Strandman Ullrich

Christina Strandman Ullrich  är jurist och har arbetat på Finansdepartementet, Finansinspektionen samt inom SEB som Group Compliance Officer. Sedan 10 år är hon ordförande i Compliance Forum – ett nätverk för personer som arbetar med Compliancerelaterade frågor. 

Viveka Strangert

Viveka Strangert är jurist med inriktning mot finansiella regelverk och compliance. Hon har varit chef för Compliance på Swedbank, men är idag egenföretagare som konsult mot finansiella företag och ger bl.a. råd kring hur ett företag kan bygga upp ett effektivt system för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ann-Katrin Harringer

Ann-Katrin Harringer är internrevisionschef på Skatteverket. Hon har lång erfarenhet av att leda internrevisionsfunktioner, både på Jordbruksverket och nu på Skatteverket. Hon har även arbetat som managementkonsult inom IT-branschen.
(Foto Sara Burman)

Daniel Eriksson

Daniel Eriksson är jurist med inriktning mot finansiella regelverk och compliance. Han har många års erfarenhet som styrelseledamot i bl.a. Folksam och som verkställande direktör inom reglerade och övervakade företag.

Caroline Sundberg

Caroline Sundberg är advokat verksam på Hannes Snellman advokatbyrå. Hennes inriktning är IT och integritetsskydd och hon arbetar huvudsakligen med IT-avtal avseende t.ex. IT-tjänster, molntjänster och outsourcing. Hon har särskild inriktning på och erfarenhet av outsourcing och användning av molntjänster inom den finansiella sektorn. 

Lina Williamsson

Lina Williamsson är jurist och har de senaste 15 åren arbetat främst med reglerade bolag under Finansinspektionens tillsyn i olika roller, bl.a. som advokat och chef för Compliance. Idag arbetar hon som Compliance Officer och Data Protection Officer på stoEr, ett FinTechbolag som levererar IT-stöd för hantering av bolån och konsumentkrediter.

Natali Engstam Phalén

Natali Engström Phalén är advokat och var mellan 2017 och 2021 generalsekreterare för Institutet Mot Mutor. Hon har även varit advokat vid en av Stockholms större advokatbyråer med särskilt fokus mot antikorruption samt EU- och konkurrensrättsliga frågor. Natali har erfarenhet från utredningar om mutbrott och har arbetat med frågor rörande antikorruption såsom policyarbete, due diligence och upprättande och hantering av visselblåsningssystem.

Ingrid Harbo

Ingrid Harbo är jurist och har lång och gedigen erfarenhet från arbetet med att leda och strukturera kontrollfunktioner på koncernnivå både inom den europeiska och nordiska banksektorn. Ingrid har i rollen som Chief Compliance Officer introducerat Aligned Assurance-metoden i Swedbank. Hon har specialiserat sig på att arbeta riskbaserat och i linje med strategiska mål.

Marie Wallin

Marie Wallin är jurist, tidigare kammaråklagare och specialist inom finansiell brottslighet. Hon har tidigare varit anställd som bl.a. expert och sakkunnig inom Polismyndigheten. I dag är hon egenföretagare och utbildar såväl polisanställda som privata aktörer inom sitt specialistområde samt bedriver konsultverksamhet i dessa frågor. 

Thomas Palmberg

Thomas Palmberg är polisintendent och har mångårig erfarenhet av korruptionsförebyggande arbete. Han har också specialiserat sig på bekämpning av ekobrott, EU-bedrägerier, penningtvätt och terrorfinansiering.