Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Certifierad Compliance Officer

– spetskompetens för dig som arbetar med compliance inom bank och finans, spel, icke finansiell verksamhet och offentlig sektor

 • Bygg ett effektivt system för intern styrning och kontroll
 • Hantera sekretess, intressekonflikter och jäv
 • Minimera riskerna för penningtvätt och korruption
 • Agera och kommunicera så att compliancefunktionen stärks 
Certifierad Compliance Officer

För dig som vill kvalitetssäkra dina kunskaper i compliance

En välfungerande och proaktiv compliancefunktion är viktigare än någonsin. När riskerna för regelbrott, penningtvätt och korruption blir allt mer uppenbara har regelefterlevnad hamnat i fokus.

Företagsuniversitetet, som är knutet till Kursverksamheten vid Stockholms Universitet, erbjuder tillsammans med branschledande Compliance Forum en utbildning där du som är compliance officer har möjlighet att uppdatera, bygga på och kvalitetssäkra dina kunskaper. Utbildningens föreläsarteam består av landets främsta experter på aktuella regelverk samt välkända namn med lång egen erfarenhet av compliancefunktionens utmaningar och möjligheter. Därmed får du en utbildning som förenar teoretisk fördjupning med praktiska råd, tips och modeller. 

Utbildningen, som omfattar 8 dagar fördelade på 4 tillfällen, erbjuder möjlighet till certifiering. Utbildningen är också ett tillfälle att vidga sitt nätverk och utbyta erfarenheter och best practices med andra som arbetar med compliance.

Varmt välkommen till en unik utbildning där du har möjlighet att kvalitetssäkra och fördjupa dina kunskaper inom det viktiga området compliance!

Program

Block 1

Kursintroduktion

Intern styrning och kontroll

Compliancefunktionens roll

 • ansvarsområden
 • arbetsuppgifter
 • ställning
 • organisation

Internt regelverk

 • skapa och upprätthålla ett regelverk som är effektivt och ändamålsenligt
 • så kan compliance underlätta för första linjen

Reglering av tillståndspliktig verksamhet

 • vilka regler motiverar en compliancefunktion?

Metoder och verktyg i compliancearbetet

 • identifiering av compliancerisker
 • extern regelverksbevakning och uppföljning av implementeringen
 • granskningsmetodik, inkl. hur man gör ett urval som speglar verkligheten
 • intressekonflikter
 • incidenthantering

Kommunikation

 • bygga förtroende för din roll

Anti-korruption

 • compliancefunktionens roll i arbetet mot korruption

Block 2

Outsourcing

 • hur säkerställer man en långsiktigt bra outsourcinglösning?

Compliance roll i Fintechföretag

 • Utmaningar, behov och möjligheter i Fintech
 • Insikter om betydelsen av compliance i Fintech-verksamhet
 • Från start-up till etablerad verksamhet

AML - åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism- regelefterlevnad

 • allmän riskbedömning - metod och dokumentation
 • uppföljning och validering av riskbaserat arbetssätt
 • centralt funktionsansvarigs roll och ansvar
 • effektiv utbildning av verksamheten

Tillsyn inom Spelbranschen

Block 3

Regelefterlevnad i offentlig verksamhet

 • det särskilda ansvaret för användning av skattemedel
 • risker och regelverk i offentlig verksamhet
 • departementens och myndigheternas ansvar
 • uppföljning, tillsyn och sanktioner

Internrevision och compliance

MAR Market Abuse Regulation

 • insiderfrågor

New Product Approval Process

 • affären, NPAP och compliance

Affären, organisationen och den interna politiken

 • formella och informella strukturer i bolaget
 • det internpolitiska spelet – vilken roll spelar du och kan spela
 • så fattas besluten och så påverkar det ditt dagliga arbete
 • bidra aktivt i viktiga diskussioner kring roll, struktur och internpolitik

Utveckla en medveten kommunikationsstrategi

 • skapa förståelse och förtroende för compliancefunktionen
 • hitta viljeinriktningen
 • väcka engagemang, delaktighet och dialog
 • gör det svåra lätt

Informerande och argumenterande presentation

 • fokus
 • struktur
 • manus och framförande
 • använd PowerPoint på rätt sätt

Block 4

Case studies

 • aktuella sanktionsbeslut
 • exempel på brister i intern styrning och kontroll
 • genomgång och diskussion av aktuella fall
 • ständig förbättring: hur kan min egen organisation bli bättre genom att analysera händelser och incidenter?

Examination

 • presentation av examinationsuppgifter samt individuell feedback

Gästföreläsningar

Fakta

Tider

Dag 1: 10.00-17.00. Dag 2: 09.00-16.00. Kaffe serveras från kl. 09.30.

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som arbetar med eller ska börja arbeta med compliance i en organisation, finansiella eller icke-finansiella företag, myndigheter och organisationer. Kursen riktar sig i första hand till dig som har en akademisk examen eller som har arbetat ett par år i en reglerad verksamhet.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att:

 • förstå compliance-rollen i en organisation och hur compliance kan bidra till verksamheten och samtidigt upprätthålla sitt oberoende
 • kunna identifiera regelverksrisker och utifrån detta planera arbetet riskbaserat och strukturerat
 • känna till grunderna i anti-penningtvätt och anti-korruptionsarbete
 • kunna stötta ledning och verksamhet i frågor som rör etik och intressekonflikter

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Samtliga kursledare är experter inom sina respektive områden, praktiskt verksamma och har lång erfarenhet från olika typer av verksamheter. Kursen varvar teori med praktiska övningar och möjlighet till diskussion i grupp.

Kursledare

Christina Strandman Ullrich

 Christina Strandman Ullrich  är jurist och har arbetat på Finansdepartementet, Finansinspektionen samt inom SEB som Group Compliance Officer. Sedan 10 år är hon ordförande i Compliance Forum – ett nätverk för personer som arbetar med Compliancerelaterade frågor. Christina är en van föreläsare och författare till en bok och artiklar om Compliance. 

Anders Ackebo

Anders Ackebo är advokat vid Setterwalls advokatbyrå. Han har erfarenhet från bl.a. NASDAQ OMX, Finansinspektionen, Finansdepartementet och Svenska Bankföreningen. Han har byggt upp Compliance-funktionen inom SEB-koncernen globalt. Anders är en av författarna till böckerna "Börsrätt" och "Ledning och kontroll på värdepappersmarknaden".

Natali Phalén

Natali Phalén är generalsekreterare för Institutet Mot Mutor. Hon har varit advokat vid en av Stockholms större advokatbyråer med särskilt fokus mot antikorruption samt EU- och konkurrensrättsliga frågor. Natali har erfarenhet från utredningar om mutbrott och har arbetat med frågor rörande antikorruption såsom policy-arbete, due diligence och upprättande och hantering av visselblåsningssystem.

Viveka Strangert

Viveka Strangert är jurist med inriktning mot finansiella regelverk och compliance. Hon har varit chef för Compliance på Swedbank, men är idag egenföretagare som konsult mot finansiella företag och ger bl.a. råd kring hur ett företag kan bygga upp ett effektivt system för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ann-Katrin Harringer

Ann-Katrin Harringer är internrevisionschef på Skatteverket. Hon har lång erfarenhet av att leda internrevisionsfunktioner, både på Jordbruksverket och nu på Skatteverket. Hon har även arbetat som managementkonsult inom IT-branschen.

Foto Sara Burman

Mats Erwald

Mats Erwald har lång erfarenhet av ledande befattningar där han bland annat har arbetat med affärsutveckling, marknadsföring och digitalisering. Han har  verkat på ledande nivå inom Bisnode och UC, vars verksamheter är tillståndspliktiga och övervakas av Datainspektionen.

Daniel Eriksson

Daniel Eriksson är jurist med inriktning mot finansiella regelverk och compliance. Han har många års erfarenhet som styrelseledamot i bl.a. Folksam och som verkställande direktör inom reglerade och övervakade företag.

Sofia Jonsson

Sofia Jonsson utbildar i retorik vid Stockholms universitet. Hon har en bakgrund som kommunikatör på bl.a. KTH och hon har varit näringspolitiskt ansvarig i Stockholms Byggmästareförening.