Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Kommunikatören nu och i framtiden

Rollen som kommunikatör har utvecklats från en primärt producerande roll, till en alltmer strategisk funktion. Detta i takt med att komponenter som innehåll, intern och extern kommunikation samt PR fått större påverkan på företagens resultat. I en enkät genomförd i november 2017 ville Företagsuniversitetet kartlägga framtidens kommunikatör, rollens olika faser av utveckling samt hur kommunikatörerna redan i dag förbereder sig på morgondagens möjligheter.

 

Den digitala enkäten, Kommunikatören 2030, skickades ut den 6 november och en påminnelse skickades ut den 17 november. Enkäten skickades ut till cirka 5.500 personer och 376 besvarade den, vilket ger en svarsfrekvens på strax över 6 procent. De flesta som besvarade enkäten är kommunikatörer och informatörer men även en stor del kommunikationsdirektörer- och chefer finns bland respondenterna.

Det råder inga tvivel om att alla som arbetar med kommunikation på ett eller annat sätt generellt anser att kommunikationen bidrar till en framgångsrik verksamhet. Det ses som ett grunduppdrag att kommunicera, skapa dialog och att ha hög transparens. Dessutom anser 87 procent av respondenterna att kommunikationsrollen är under förändring.

De två absolut största och tydligaste förändringarna är den digitala utvecklingen med ny teknik, nya plattformar, nya medier och visuell kommunikation som största orsak och att rollen har gått från att vara operativ till att bli mer strategisk och rådgivande. Många anger även att interna omorganisationer har lett till en förändrad roll med mer helhetsperspektiv.

Flera menar att de också arbetar mer som en projektledare numera. Många nämner även utmaningen med att nå ut i bruset och att hänga med i det snabba tempot. Dessutom belyses vikten av målgruppsanpassning och kundnytta, att vara proaktiv, ha proffsig omvärldsbevakning och att ha tydliga ansvarsgränser. Några ger även uttryck för att den interna kommunikationen har fått större fokus.

I enkäten ställdes också frågor kring hur ett antal fenomen påverkar arbetet redan i dag. Svaren visar bland annat att behovet av att kunna sociala medier och att ha en mer coachande roll är tydligt, enligt följande:

Digitalisering - fler sociala medier:
64,7 % anger att det påverkar tjänsten mycket eller väldigt mycket
En mer coachande roll:
53,3 % anger att det påverkar tjänsten mycket eller väldigt mycket
Behovet av proffsig omvärldsbevakning och analys är högre:
49,7 % anger att det påverkar tjänsten mycket eller väldigt mycket.
Kriskommunikation, tillgänglighet 24/7:
31,3 % anger att det påverkar tjänsten mycket eller väldigt mycket
Mer påverkande och opinionsbildande roll:
40,4 % anger att det påverkar tjänsten mycket eller väldigt mycket

Läs hela rapporten här