Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Samordnare – informations- och cybersäkerhet

Utbildningen förbereder dig inför en karriär inom säkerhetsbranschen som till exempel:

 • Informationssäkerhetssamordnare
 • Information Security Manager
 • Processledare i en större organisation eller i en organisation som har stora värden att skydda
 • Handläggare med inriktning informationssäkerhet
 • Säkerhetsskyddssamordnare
yh-utbildning - Informationssäkerhetssamordnare - Företagsuniversitetet

Brinner du för säkerhet och vill jobba i en starkt växande bransch?

Vad är informations-och cybersäkerhet?

Informations-och cybersäkerhet är ett systematiskt arbete på alla nivåer i en organisation som syftar till att säkerställa utformning av processer och policys samt informationssystem, regler och riktlinjer för att skydda organisationens informationstillgångar.

Läs mer

Kunskaper

Utbildning ger kunskaper om/i

 • Omvärldsanalys, internationella standarder för bland annat systematiskt informationssäkerhetsarbete (lSO 27 000) och riskhantering (ISO 31000)
 • Metoder för ökad informationssäkerhet genom organisatoriska, administrativa och tekniska lösningar
 • Förhållandet mellan informations- respektive IT-säkerhet
 • Sociala och psykologiska aspekter på mänskligt beteende inom säkerhet
 • Juridiska ramar för informationssäkerhet, kravställning och former för upphandling med SLA
 • Ledarskap, förändringsarbete och projekt
 • Ekonomi - kalkylering, affärsmässighet och konsultativt arbetssätt
 • Kontinuitetsplanering samt krisplanering
 • Kommunikation och lärande
 • Uppföljning och efterlevnad (revision)

Utbildningen ger färdigheter i att

 • Arbeta med processorienterad informationskartläggning – identifiera informationstillgångar och krav samt klassificera
 • Göra analyser av risk och sårbarhet, hotbild från omvärlden samt göra planer
 • Bedöma och föreslå lösningar för riskhantering och riskminimering
 • Arbeta metodiskt med syftet ökad informationssäkerhet
 • Kunna söka i, förstå och tolka lagar och föreskrifter
 • Ta fram krav, arbeta med anbudsunderlag och att stämma av avtal mot krav
 • Leda och driva förändringsarbete
 • Förstå och bemöta människors olikheter samt utveckla relationer
 • Arbeta i och initiera, planera, leda och driva projekt
 • Ta fram en kontinuitetsplan samt kris- och katastrofplaner
 • Beräkna kostnader för insats och göra avvägningar mot bedömd konsekvens vid skada
 • Skriva och samtala begripligt och korrekt utifrån situationen på svenska och engelska
 • Göra enklare utredningar, skriva rapport över händelser och föra protokoll
 • Presentera, informera, diskutera, utbilda

Utbildningen ger kompetenser för att

 • Analysera, bedöma och föreslå åtgärder för hantering av risker inom ramen för verksamhetens lednings- och kvalitetssystem
 • Känna till möjligheter, kunna bedöma och föreslå lämpliga lösningar för tekniskt skalskydd, samt för säker hantering av information
 • Samordna, driva och leda arbete för att utveckla informationssäkerhet samt utveckla planer för hantering av oönskade händelser utifrån en förståelse för verksamhetens behov samt ekonomiska och juridiska ramar
 • Kunna kommunicera framgångsrikt internt och externt, skriftligt och muntligt samt kunna diskutera, presentera, informera och utbilda inom informationssäkerhetsfrågor både i dialog och inför grupper

Fakta

Utbildningsområde

Säkerhetstjänster

Omfattning:

300 Yh-poäng (1,5 år)

Studietakt:

100 %, heltid

Antal platser:

35

Antal veckor LIA:

12

Plats:

Stockholm

Behörighet:

Gymnasieexamen

Läs mer om behörighet på:

https://www.myh.se/Documents/Publikationer/Rapporter/2017/MYH-Tilltradeshandboken2017.pdf

Särskilda förkunskaper:

Kurser
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Engelska 6, 100 poäng
 • Matematik 2, 100 poäng
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 poäng

Yrkeserfarenhet

För behörighet krävs en sammanlagd yrkeserfarenhet om tre år (36 månader) på minst deltid (19 timmar per vecka).  Yrkeserfarenheterna ska ha relevans för förmågan att tillgodogöra sig utbildningen. Kriterier för denna relevans är att yrkeserfarenheterna ska ha gett insikter inom IT samt inom minst ett av följande områden:

 • Säkerhetsarbete
 • Ledarskap, projektledning eller annan form av samordning
 • Hantering av information - t.ex. dokument, strukturering av handlingar
 • Kvalitets- eller förbättringsarbete
 • Utbildning, informationsarbete eller annan form av kommunikativt arbete.

Kontakt:

Cecilia Ayalin, 08-600 62 16, cecilia.ayalin@foretagsuniversitetet.se eller Anette Pedersen, 08-600 62 26, anette.pedersen@foretagsuniversitetet.se

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN

Studieplan

Omvärldsanalys, riskhantering och ledningssystem – 50 poäng

Du får lära dig hur processen för ett systematiskt säkerhetsarbete ser ut baserat på ett ledningssystem för informationssystem enligt SS ISO/IEC 27 001:2014. Du får även lära dig om det metodstöd som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram.

Du får kompetens i att analysera och bedöma risker, se möjliga åtgärder och föreslå åtgärder. Du får också förmåga att förstå och arbeta enligt standardiserade ledningssystem.

Kursen är ett ramverk för hela utbildningen och förståelsen för innehållet fördjupas i de övriga kurserna.

Cyber Security – 65 poäng

Du lär dig att se risker i socio-tekniska system inom följande områden:

 • IT-säkerhet
 • Grundläggande analysmetoder
 • Beteendebaserad säkerhet
 • Fysisk säkerhet

Samordna och organisera arbete för informationssäkerhet – 60 poäng

Kursen innehåller fyra delar för att ge dig förutsättningar att leda och koordinera säkerhetshöjande insatser inom informationssäkerhet utifrån ekonomiska och juridiska ramar.

 • Leda och driva förändring
 • Projekt
 • Informationssäkerhetsjuridik
 • Ekonomi

Kommunicera, samverka och utbilda – 40 poäng

Här får du lära dig att kommunicera, samverka och utbilda om informationssäkerhet. Kursens fem delar genomsyras av karaktärsämnet informationssäkerhet.

 • Former och metoder för kommunikation
 • Samtala, informera och presentera
 • Skriva, dokumentera och rapportera
 • Utbilda
 • Interkulturell kommunikation på engelska

LIA-period 1 – 30 poäng

Under din första LIA-period får du insikt i och kunskap om det praktiska informationssäkerhetsarbetet på ett företag eller i en verksamhet. Du får möjlighet att testa och pröva de kunskaper du erhållit under utbildningen.

LIA-period 2 – 30 poäng

Du får fördjupad kunskap om strategier och organisation i din andra LIA-period. Du får en praktisk fördjupning om arbetet avseende både de specifika yrkeskompetenserna inom informationssäkerhet och kraven på att kunna leda förändringsarbeten som syftar till förändrade beteenden hos individer.

I förhållande till LIA 1 höjs kravnivån, så att även ett tydligt ”hur” ska studeras i form av t.ex. förhållningssätt, kommunikativa metoder, former för samverkan och andra faktorer som skapar förutsättning för utveckling inom berörda arbetsteam.

 

Examensarbete – 25 poäng

Ledningsgrupp

I utbildningens ledningsgrupp är personer från följande företag och organisationer representerade:

 • Försvarsmakten
 • Sectyne AB
 • Combitech
 • Locum
 • Kronan Säkerhet
 • Svenska Kraftnät
 • Maren Konsult
 • Arbetsmarknadsförvaltningen – Vuxenutbildningscentrum
 • Företagsuniversitetet