Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Säkerhetsskyddssamordning Kursstart 8 januari

 

Utbildningen startar med att lägga en nivå av baskunskaper för de studerande vad gäller systematiskt säkerhetsskyddsarbete inklusive en genomgång av aktuell hotbild, lagar och krav, samt upphandling genom säkerhetsskyddsavtal. På detta sätt uppnår deltagarna direkt en högre säkerhetsmedvetenhet. Därefter byggs kompetensen ytterligare på inom de mer specifika delområdena personalsäkerhet, fysisk säkerhet och informationssäkerhet för att successivt höja de studerandes kunskaper,

Genom att kombinera teoretisk genomgång med praktiska moment och enskild reflektion med gruppdiskussioner erhålls en hög grad av träning, erfarenhetsutbyte och kompetensöverföring. Projekteringen av säkerhetsskyddsåtgärder utvecklar en förmåga att finna och applicera lösningar liksom att ta ansvar, kommunicera och samarbeta.

Säkerhetsskyddssamordning 50% studietakt under 24veckor Kursstart 8 januari 2024

Fakta

Säkerhetstjänster

Omfattning

60 Yh-poäng 

Studietakt

Deltidsutbildning på 24 veckor med en studietakt på 70%. Utbildningen består av lärarledda webinar, handledning och gruppredovisning. Den största delen av kursen är självstudier som kan bedrivas på valfri tid. Samtliga gruppredovisningar är obligatoriska.

Schema

Uppdateras inom kort

Utbildningsstart

Hösten 2024: 80 platser

Plats

Distansutbildning via Zoom samt tre fysiska träffar i Stockholm

OBS! Antagningen sker i anslutning till sista ansökningsdagen.

Behörighet

För behörighet krävs en sammanlagd yrkeserfarenhet inom säkerhetsområdet om minst 1,5 år på heltid, eller motsvarande tid på deltid. Detta omfattar även arbete inom något av följande områden: personalsäkerhet, fysisk säkerhet och/eller informationssäkerhet. Kravet på yrkeserfarenhet kan ersättas av komplett utbildningsexamina (yrkeshögskola, universitet, högskola, folkhögskola) från minst 1,5 års heltidsstudier med huvudinriktning på säkerhet där något eller flera av de angivna ämnena har ingått.

Ledningsgruppen

Vi har mycket starka och engagerade ledningsgrupper på alla orter med deltagare från stora och små företag samt myndigheter. Dessa ledningsgrupper garanterar en stark näringslivsanknytning och en gedigen branschkunskap.

Kontakt

Cecilia Ayalin, 08-600 62 16, yh@foretagsuniversitetet.se

 

Kunskaper

Utbildningen ger kunskaper om/i

 • Säkerhetsskydd i allmänhet och den svenska säkerhetsskyddslagstiftningen samt hotbilden mot Sverige i synnerhet.
 • Fysisk säkerhet som ett samverkande system av personal, rutiner, byggnadsteknik och säkerhetsteknik.
 • Administrativa och tekniska säkerhetsåtgärder för att bevara informationens konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. 
 • Personalsäkerhet före, under och efter anställning med särskilt fokus på säkerhetsprövning och utbildning. 
 • Säkerhetsskyddsanalysen som utgångspunkt för säkerhetsskyddsarbetet och de delar som här ingår, samt hur upphandling och kravställning sker genom säkerhetsskyddsavtal.
 • Vikten av skyndsam incidenthantering-, rapportering och menbedömning vid inträffad eller misstänkt säkerhetshotande händelse.
 • Dimensionerat säkerhetsskydd utifrån organisationens behov och krav.,

Utbildningen ger färdigheter i att

 • Navigera i den svenska säkerhetsskyddslagstiftningen och angränsande lagstiftning, och koppla an organisationens säkerhetsskyddsarbete till Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål.
 • Identifiera och analysera behov av fysisk säkerhet utifrån verksamheten och rådande kravställning.
 • Identifiera och analysera behov av informationssäkerhet med fokus på att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter mot att röjas, ändras, görs otillgängliga eller förstöras av obehöriga.
 • Förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i en verksamhet där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i en verksamhet som av någon annan anledning är säkerhetskänslig.
 • Skriva säkerhetsskyddsbestämmelser såsom policys, processer och instruktioner, samt applicera säkerhetsskyddskraven i alla leverantörsled.
 • Skriva en incidentanmälan och ta fram en menbedömning utifrån inträffade händelser, utifrån verksamhetens egna rutiner och myndigheters mallar.
 • Applicera säkerhetsskydd utifrån aktuell verksamhet.

Utbildningen ger kompetenser för att 

 • Ta fram verksamhetsanpassade hotbildsanalyser.
 • Projektera verksamhetsanpassade och väldimensionerade säkerhetsskyddsåtgärder kopplat till fysisk säkerhet.
 • Projektera verksamhetsanpassade och väldimensionerade säkerhetsskyddsåtgärder kopplat till informationssäkerhet.
 • Projektera verksamhetsanpassade och väldimensionerade säkerhetsskyddsåtgärder kopplat till personalsäkerhet.
 • Utreda vilken verksamhet som ska skyddas, mot vilka hot och på vilket sätt.
 • Hantera olika typer av incidenter med hänsyn till händelsens karaktär och de krav som föreligger på t.ex. incidentanmälan och dess menbedömning samt ärendets informationsklassificering.
 • Anpassa säkerhetsskydd utifrån rådande behov och krav.

Studieplan

Säkerhetsskyddssamordning 

Utbildningen består av sju kurser där den första utgör en introduktion till ämnet och den sista en examination. Övriga kurser varvar självstudier med gruppseminarier, digital lärarledd undervisning och gästföreläsare.

 • Introduktion till säkerhetsskydd, 7 yh-poäng
 • Fysisk säkerhet, 10 yh-poäng
 • Informations-, IT- och cybersäkerhet, 10 yh-poäng
 • Personalsäkerhet, 10 yh-poäng
 • Säkerhetsskyddsplanering och upphandling med säkerhetsskyddsavtal, 10 yh-poäng
 • Incidenthantering, 3 yh-poäng
 • Tillämpning av säkerhetsskydd, 10 yh-poäng

Utbildningens upplägg är mycket flexibelt vilket innebär att du själv kan välja när i tiden det passar dig att gå igenom kursmaterialet. Alla förinspelade undervisningsfilmer samt tillhörande material finns tillgängliga på lärplattformen. De olika delkurserna består oftast av följande träffar med kursledaren:

 • En digital introduktion på en timme (denna spelas in och kan även ses i efterhand)
 • En digital handledning (10 min/person alternativt 15 min/grupp)
 • Ett webinar/frågestund på en timme (även denna spelas in och kan ses i efterhand)
 • Ett digitalt seminarium på två timmar där alla studerande redovisar sina arbeten – digital medverkan i realtid krävs

Kunskapskontroller
Kurserna 1-6 har skriftliga kunskapskontroller som görs individuellt och som ger IG-VG i betyg.

Avslutande seminarier
Kurserna 1-6 har avslutande seminarier där de studerande i grupp eller individuellt presenterar genomfört arbete utifrån kursens ämne och tilldelat case. Närvaro och delaktighet i presentation krävs för att få G i kursen. Utebliven närvaro eller delaktighet kräver egen presentation vid uppsamlingsträff. Tre sådana erbjuds under kursen, därefter sker istället en skriftlig inlämning.

Examination
Slutexamination utgörs av en kortfattad skriftlig rapport och en muntlig presentation inför en fiktiv ledningsgrupp utifrån tilldelat case. Examinationen sker på plats i Stockholm alternativt digitalt. Både den skriftliga och den muntliga presentationen betygssätts IG-VG.

_________________________________________________________________________________

Denna utbildning till säkerhetssamordnare består av sju delkurser som är upplagda för att successivt öka de studerandes kunskap och kompetens inom området, och därmed ge färdigheter i deras fortsatta arbete med säkerhetsskydd.

1. Introduktion till säkerhetsskydd

 • Allmänt om säkerhetsskydd
 • Den svenska säkerhetsskyddslagstiftningen 

Här presenteras flera lagar såsom:

 • Säkerhetsskyddslag (2018:585)
 • Säkerhetsskyddsförordning (2018:658)
 • Lag (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter
 • Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
 • Dataskyddsförordning

Därutöver ges en inblick i myndigheters föreskrifter och vägledningar, vilka behandlas djupare i utbildningen i övrigt.

 • Hotet mot Sverige 
 • Säkerhetsskyddsorganisationen 

2. Fysisk säkerhet

 • Allmänt om fysisk säkerhet 
 • Hotbilden ur ett fysiskt säkerhetsperspektiv 
 • Projektering av fysisk säkerhet 

Delkursen beskriver detta utifrån den s.k. skyddslöken och inkluderar bl.a.

 • personell bevakning och tekniska övervakningssystem
 • tillträdesstyrning, byggnadstekniska förstärkningar och audiovisuell överhörning
 • hanterings- och kontinuitetsplaneringsrutiner

Här ingår även projektering av säkerhetsskyddsåtgärder utifrån tilldelade case för att lära hur fysisk säkerhet anpassas utifrån behov, förutsättningar och krav.

3. Informations-, IT- och cybersäkerhet

 • Allmänt om informationssäkerhet 
 • Hotbilden ur ett informationssäkerhetsperspektiv
 • Projektering av informationssäkerhet
 • IT- och cybersäkerhet

4. Personalsäkerhet

 • Allmänt om personalsäkerhet
 • Hotbilden ur ett personalsäkerhetsperspektiv
 • Projektering av personalsäkerhet 

5. Säkerhetsskyddsplanering och upphandling med säkerhetsskyddsavtal

 • Säkerhetsskyddsanalys 
 • Säkerhetsskyddsbestämmelser 
 • Upphandling med säkerhetsskyddsavtal 

6. Incidenthantering

Alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska skyndsamt anmäla till Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och/eller MSB om de får kännedom om en inträffad eller misstänkt säkerhetshotande händelse. Det åligger den egna organisationen att säkerställa att det finns ett fullgott säkerhetsskydd och att ha upprättade rutiner för incidenthantering – både för intern hantering och för extern rapportering. Samtidigt kan incidenternas karaktär och informationsklassificering innebära en utmaning i att hantera detta på sedvanliga sätt. Om händelsen dessutom har bäring på t.ex. dataskydd (GDPR) eller exportkontroll kan särskilda krav föreligga. I den sista kursen får deltagarna kunskap om hur incidentanmälningar ska göras med hänsyn på gällande krav och hur menbedömningar (konsekvensanalyser) tas fram kopplat till dessa. Genom case får de studerande träna sin förmåga att incidenthantera och menbedöma olika situationer.

7. Tillämpning av säkerhetsskydd

Som sista delkurs får de studerande applicera sina kunskaper genom att i ett case tillämpa säkerhetsskydd ur dess tre beståndsdelar fysisk säkerhet, informationssäkerhet och personalsäkerhet. De studerande tilldelas en organisation (reell eller fiktiv) där de utifrån färdiga frågeställningar ska säkerställa att organisationen uppnår adekvat skyddsnivå. Arbetet sker självständigt med presentation i grupper/plenum för att ta del av varandras tankar och genom det erfarenhetsutbytet och tillhörande dialoger uppnå ett än högre lärande.

Ledningsgrupp

I utbildningens ledningsgrupp är personer från följande företag och organisationer representerade:

 • Kronan Säkerhet
 • Länsstyrelsen
 • Region Stockholm
 • Stockholms stad
 • Tryggare Sverige
 • Avarn Security 
 • Fairdeal Group AB
 • Riksdagen
 • SECNET
 • Försvarsmakten
 • Säkkon
 • Arbetsmarknadsförvaltningen
 • Företagsuniversitetet