Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Säkerhetsskyddad upphandling (SUA)

YH-KORTKURS

Denna utbildning kravställer att den sökande antingen har yrkeserfarenhet eller tidigare studier inom säkerhets- och/eller upphandlingsområdet för att den studerande ska kunna tillgodose sig utbildningens inriktning. Målet med utbildningen är att bidra till att både beställare och leverantörer (inom både privata och offentliga sektorn samt på alla samhällsnivåer) erhåller ökad kunskap, fler färdigheter och stärkt kompetens att arbeta med säkerhetsskyddad upphandling. Detta behov föreligger eftersom brister i säkerhetsskyddad upphandling kan få stora konsekvenser för båda parter - inte minst av ekonomisk karaktär men även avseende leveranssvårigheter som i sig kan innebära stora risker för Sveriges säkerhet.

Genom att utbildningen sker på deltid är det möjligt att kombinera den med heltidsarbete.

Utbildningen genomförs på distans, där teoretisk genomgång varvas med praktiska moment.

Säkerhetsskyddad upphandling

Fakta

Utbildningsområde

Säkerhetstjänster

Omfattning:

30 Yh-poäng 

Schema:

Kommer senare.

Studietakt:

Utbildningen är helt på distans för att nå ett så stort upptagningsområde som möjligt. Det flexibla upplägget med en studietakt på 40 % möjliggör yrkesarbete vid sidan av studier. Utbildningen sträcker sig över tolv (12) veckor. Varje månad kommer bestå av en delkurs och deltagaren förväntas avsätta fem (5) heldagar per månad och delkurs för studier. Av dessa dagar är 2-3 dagar lärarledda och 2-3 dagar självstudier. Delkurserna består av föreläsningar, egen inläsning, en individuell skrivuppgift samt en lärarledd muntlig gruppövning.

OBS! Antagningen sker i anslutning till sista ansökningsdagen.

Antal platser

Hösten 2024: 60 platser

Våren 2025: 60 platser

Plats

Distansutbildning via Zoom

Övrigt

Utbildningen genomförs i samarbete med branschen.

Behörighet

För behörighet krävs en sammanlagd yrkeserfarenhet inom säkerhets- eller säkerhetsskyddsrelaterat arbete och/eller upphandlingsarbete om minst 1,5 år på heltid, eller motsvarande tid på deltid. Säkerhetsskyddsarbete omfattar även arbete inom något av följande områden: personalsäkerhet, fysisk säkerhet och/eller informationssäkerhet. Kravet på yrkeserfarenhet kan ersättas av komplett utbildningsexamina (yrkeshögskola, universitet, högskola, folkhögskola) från minst 1,5 års heltidsstudier med huvudinriktning på säkerhet eller upphandling där något eller flera av de angivna ämnena har ingått.

Ledningsgruppen

Vi har mycket starka och engagerade ledningsgrupper på alla orter med deltagare från stora och små företag samt myndigheter. Dessa ledningsgrupper garanterar en stark näringslivsanknytning och en gedigen branschkunskap.

Kontakt

Cecilia Ayalin, 08-600 62 16, yh@foretagsuniversitetet.se

Kunskaper

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i:

• säkerhetsskyddsbegreppet och hur det förhåller sig till säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA),

• hotbild, lagar och annan kravställning som styr området, samt

• roller och ansvar i ett säkerhets- och upphandlingsperspektiv hos både beställare och leverantör.

 

 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

• genomföra säkerhetsskyddsanalys som grund för den egna verksamhetens säkerhetsskydd,

• tillämpa metodik och arbetssätt för att genomföra en upphandling som faller inom säkerhetsskyddslagstiftningen, samt

• skriva ett säkerhetsskyddsavtal.

 

 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att:

• systematiskt arbeta med säkerhetsskyddsanalyser,

• genom analyserna bedöma nivå på säkerhetsskyddsavtal, samt

• utforma ett verksamhetsanpassat upphandlingsunderlag och säkerhetsskyddsavtal.

 

 

 

Studieplan

Denna utbildning i säkerhetsskyddad upphandling består av fyra delkurser som är upplagda för att successivt öka de studerandes kunskap och kompetens inom området. Den första delkursen ger en gemensam plattform vad gäller förståelse för säkerhetsskydd i allmänhet och säkerhetsskyddsanalyser i synnerhet. Den andra delkursen ger fördjupad kunskap om inköpsprocesser och upphandlingar med säkerhetsskyddsavtal. Den sista delkursen innehåller en individuell tillämpning av de förvärvade kunskaperna genom tilldelade case och frågeställningar.

Det här är de fyra delkurserna:

1. Introduktion till säkerhetsskydd (3p)

Säkerhetsskydd handlar om att skydda information och verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot. Säkerhetsskydd handlar också om att skydda verksamhet som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Säkerhetspolisen (2023) skriver att antagonistiska handlingar kan orsaka allvarliga konsekvenser för Sveriges säkerhet om de riktas mot vissa organisationer vilket påvisar behovet av säkerhetsskydd. För att öka förståelsen innehåller denna delkurs följande: Allmänt om säkerhetsskydd En genomgång av säkerhetsskydd i allmänhet, vad som omfattas samt hur säkerhetsskyddet i Sverige är uppbyggt. Den svenska säkerhetsskyddslagstiftningen Lagstiftningen gäller alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom offentliga och privata sektorn.

Här ges kompetens i hur säkerhetsskyddet i Sverige kravställs genom bl.a.

• Säkerhetsskyddslag (2018:585)

• Säkerhetsskyddsförordning (2021:955)

• Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Därutöver ges en inblick i myndigheters föreskrifter och vägledningar, vilka sedan behandlas djupare i den fortsatta utbildningen.

Hotet mot Sverige

En viktig del inom säkerhetsskydd är att identifiera vad den säkerhetskänsliga verksamheten ska skyddas mot. Avstamp tas därmed i Säkerhetspolisens och andra myndigheters öppna hotbilder.

2. Säkerhetsskyddsanalys (10p)

Delkursen ger färdigheter i säkerhetsskyddsanalysprocessen och dess efterföljande åtgärdsarbete. Som stöd används bl.a. Säkerhetspolisens vägledning inom säkerhetsskyddsanalys, handböcker från Försvarsmakten samt mallar från Säkerhetspolisen och Försvarets Materielverk. Detta för att ge de studerande kunskaper om både den civila och militära sidan av säkerhetsskyddet. Kursen varvar teoretisk genomgång med praktisk tillämpning. Säkerhetsskyddsanalysen enligt Säpo består av fem steg i syfte att kartlägga verksamheten och dess informationstillgångar, föreliggande hotbild och skyddsbehov.

Delkursen går igenom hela analysförfarandet och innehåller:

• verksamhetsanalys/-beskrivning,

• skyddsvärden,

• säkerhetshot,

• sårbarhetsbedömning, och

• säkerhetsskyddsåtgärder.

Det första steget kartlägger vad organisationen arbetar med, vilken typ av produkter (varor och tjänster) som tillhandahålls, hur dessa används och aktuell målgrupp. Det andra steget bidrar till att avgöra verksamhetens skyddsvärden, det tredje identifierar aktuella säkerhetshot, och det fjärde stödjer i att finna aktuella sårbarheter. Slutligen påvisar det sista steget vilka åtgärder som behövs för att dimensionera säkerhetsskyddet. Utöver Säkerhetspolisens process beskrivs begreppet säkerhetsskyddsplanering enligt Försvarsmakten, och de studerande tränas i hur analysarbetet går till inom den militära sektorn.

De studerande får genom kursen färdighet att genomföra en säkerhetsskyddsanalys och ta fram en åtgärdsplan utifrån sitt resultat.

3. Exponering av säkerhetskänslig verksamhet (10p)

Kursen ger kunskap om exponering av säkerhetskänslig verksamhet med fokus på att ge färdigheter i upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA) Som stöd används bl.a. upphandlingslagstiftningen, Säkerhetspolisens vägledning inom exponering av säkerhetskänslig verksamhet, Försvarsmaktens handböcker samt mallar från Säkerhetspolisen och Försvarets materielverk. Detta för att ge de studerande både det civila och militära perspektivet.

Kursen varvar teoretisk genomgång med praktisk tillämpning. Kursen ger en förståelse för, och kunskap om, upphandling och kravställning genom säkerhetsskyddsavtal i alla leverantörsled. De studerande tränas i att anpassa avtalet utifrån behov och krav. Kursen går igenom de tre nivåer som finns vid tecknande av säkerhetsskyddsavtal, när de ska tillämpas och vilka krav som föreligger. Här presenteras även de lagar som styr upphandlingar, inköpsprocessen steg för steg, processen för upphandling med säkerhetskyddsavtal samt internationella säkerhetsskyddsåtaganden.

I processen för upphandling med säkerhetsskyddsavtal går delkursen igenom särskild säkerhetsskyddsbedömning (SSB), samrådsförfarande och lämplighetsprövning i enlighet med gällande krav och riktlinjer

4. Tillämpning av säkerhetsskydd i upphandlingar (7p)

Säkerhetsskyddade upphandlingar innebär bland annat att förebyggande åtgärder vidtas för att skydda Sverige mot brott som har betydelse för Sveriges säkerhet. Upphandlingsmyndigheten (2023) skriver: ”På senare tid har säkerhetsskydd i olika sammanhang blivit omnämnt i massmedier och det finns anledning att anta att säkerhetsskydd i upphandlingar behöver beaktas i en större omfattning än vad som varit vanligt tidigare.”

Detta visar på vikten av kompetenshöjning i samhället kopplat till säkerhetsskydd i upphandlingsförfaranden. Som sista kurs får de studerande applicera sina kunskaper genom att i ett case tillämpa säkerhetsskydd i upphandlingar. De studerande tilldelas en organisation (reell eller fiktiv) där de utifrån färdiga frågeställningar ska säkerställa att organisationen uppnår adekvat skyddsnivå i samband med upphandling som kräver säkerhetsskyddsavtal. Arbetet sker självständigt med presentation i grupper för att ta del av varandras tankar och genom det erfarenhetsutbytet uppnå ett högre lärande.

Summa: 30 Yh-poäng

Ledningsgrupp

I utbildningens ledningsgrupp är personer från följande företag och organisationer representerade:

 • Kronan Säkerhet
 • Länsstyrelsen
 • Region Stockholm
 • Stockholms stad
 • Tryggare Sverige
 • Avarn Security 
 • Fairdeal Group AB
 • Riksdagen
 • SECNET
 • Försvarsmakten
 • Säkkon
 • Arbetsmarknadsförvaltningen
 • Företagsuniversitetet