Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Säkerhetsskyddad upphandling (SUA)

 

Denna utbildning kravställer att den sökande antingen har yrkeserfarenhet eller tidigare studier inom säkerhets- och/eller upphandlingsområdet för att den studerande ska kunna tillgodose sig utbildningens inriktning. Målet med utbildningen är att bidra till att både beställare och leverantörer (inom både privata och offentliga sektorn samt på alla samhällsnivåer) erhåller ökad kunskap, fler färdigheter och stärkt kompetens att arbeta med säkerhetsskyddad upphandling. Detta behov föreligger eftersom brister i säkerhetsskyddad upphandling kan få stora konsekvenser för båda parter - inte minst av ekonomisk karaktär men även avseende leveranssvårigheter som i sig kan innebära stora risker för Sveriges säkerhet.

Genom att utbildningen sker på deltid är det möjligt att kombinera den med heltidsarbete.

Utbildningen genomförs på distans, där teoretisk genomgång varvas med praktiska moment.

Säkerhetsskyddad upphandling

Fakta

Utbildningsområde

Säkerhetstjänster

Omfattning:

15 Yh-poäng (12 veckor)

Schema:

Studietakt:

Utbildningen är helt på distans för att nå ett så stort upptagningsområde som möjligt. Det flexibla upplägget med en studietakt på 25 % möjliggör yrkesarbete vid sidan av studier. Utbildningen sträcker sig över tolv (12) veckor. Varje månad kommer bestå av en delkurs och deltagaren förväntas avsätta fem (5) heldagar per månad och delkurs för studier. Av dessa dagar är 2-3 dagar lärarledda och 2-3 dagar självstudier. Delkurserna består av föreläsningar, egen inläsning, en individuell skrivuppgift samt en lärarledd muntlig gruppövning.

OBS! Antagningen sker snabbt efter sista ansökningsdag så då får ni besked per mejl.

Antal platser:

2023 - 60platser

Plats:

Via Teams

Utbildningen är helt på distans för att nå ett så stort upptagningsområde som möjligt

Övrigt:

Utbildningen genomförs i samarbete med branschen.

Behörighet:

Yrkeserfarenhet om minst ett (1) år från säkerhetsrelaterat arbete och/eller upphandlingsarbete på heltid, alternativt minst två (2) år av godkända studier inom säkerhet och/eller upphandling på eftergymnasial nivå.

Ledningsgruppen

Vi har mycket starka och engagerade ledningsgrupper på alla orter med deltagare från stora och små företag samt myndigheter. Dessa ledningsgrupper garanterar en stark näringslivsanknytning och en gedigen branschkunskap.

Kontakt:

Katarina Olsson, 0701-42 21 85, yh@foretagsuniversitetet.se

Kunskaper

Utbildningen ger kunskaper om/i

 • säkerhetsskyddsbegreppet och hur det förhåller sig till säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA),
 • hotbild, lagar och annan kravställning som styr området, samt
 • roller och ansvar i ett säkerhets- och upphandlingsperspektiv hos både beställare och leverantör

Utbildningen ger färdigheter i att

 • utföra omvärldsbevakning och behovsanalys som grund för den egna verksamhetens säkerhetsskydd,
 • tillämpa metodik och arbetssätt för att genomföra en upphandling som faller inom säkerhetsskyddslagstiftningen, samt
 • skriva ett säkerhetsskyddsavtal.

Utbildningen ger kompetenser för att 

 • informationsklassificera och genom verksamhets- och säkerhetsanalyser bedöma nivå på säkerhetsskyddsavtal,
 • systematiskt arbeta med säkerhetsskyddsplanering och verksamhetsskydd utifrån perspektiven personalsäkerhet, fysisk säkerhet och informationssäkerhet, samt
 • utforma ett verksamhetsanpassat upphandlingsunderlag och säkerhetsskyddsavtal.

Studieplan

Det här är de tre delkurserna:

1. Introduktion till säkerhetsskydd och upphandling med säkerhetsskyddsavtal

Delkursen ger de studerade en grundförståelse för begreppet säkerhetsskydd och hur det förhåller sig till säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA). Exempelvis att säkerhetsskyddsanalysen styr säkerhetsskyddet och då också säkerhetsskyddsavtalet, likväl som informationsklassningens och säkerhetsprövningens betydelse för avtal och krav.

Målet med delkursen är ökad kunskap och förståelse för vad SUA är och varför det tecknas. Delkursen går igenom svenska författningar (lagar, förordningar, föreskrifter) och myndigheters vägledningar och mallar (t.ex. Säkerhetspolisens och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps) inom området.

Delkursen omfattar:

 • Begrepp och definitioner
 • Hotbild
 • Lagar, förordningar, föreskrifter och vägledningar
 • Säkerhetsskyddsplanering
 • Verksamhetens skydd: Personalsäkerhet, fysisk säkerhet och informationssäkerhet
 • Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA)

Förutom den teoretiska delen kring ovan kommer det att finnas ett stort inslag av praktiska moment för dialog, hemarbete och gruppuppgift som omfattar:

 • Omvärldsbevakning
 • Förståelse för den egna verksamhetens behov
 • Hur man tar fram ett upphandlingsunderlag kopplat till säkerhetsskydd
 • Hur man skriver ett säkerhetsskyddsavtal

2. Kravställning inom säkerhetsskydd

Delkursen ger de studerade en förståelse för innebörden av säkerhetsskyddslagstiftningens val av nivå (1-3) på säkerhetsskyddsavtalet, samt hur aktuell informationsklassificering och olika kravställning påverkar behovet av säkerhetsskyddet och utformningen av säkerhetsskyddsavtalet.

Delkursen ger de studerade en förståelse för de olika informationsklasserna som finns inom säkerhetsskyddslagstiftningen, och problematiken när de inom ett uppdrag kommer att hantera flera olika verksamhetsutövares information samtidigt, exempelvis i ett samverkansprojekt där flera organisationer berörs utöver den ordinarie beställaren.

Delkursen är delvis teoretisk men mestadels praktisk genom scenariospel och hemuppgift. Scenariospelen syftar till att visa på faktiska dilemman för att tydliggöra när olika nivåer används och skillnader kopplat till t.ex. enmanskonsulter, mellanstora bolag och stora internationella bolag. Scenariospelen syftar också till att visa på faktiska dilemman för att tydliggöra processen för SUA från bedömning av den säkerhetskänsliga verksamheten eller/och de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna, till hantering och uppföljning av avtalet beroende på informationsklassificering.

3. Roller i säkerhetsskyddsavtalet

Delkursen ger de studerade en förståelse för ansvar och roller både utifrån ett säkerhets- och upphandlingsperspektiv för både beställare och leverantör. Syftet är att dessa ska förstå varandras roller, vilka behov och dilemman som kan uppstå i den andres roll för att i framtiden kunna föra en bra dialog om säkerhetsskyddet i en upphandling.

Bland annat kommer denna delkurs ha praktiska övningar där beställare och leverantör genom tilldelade roller får genomföra en säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal för att själva upptäcka behov, utmaningar och möjligheter ur båda perspektiven. Delkursen kommer att koppla tillbaka till delkurs 2, vilka utmaningar och möjligheter som finns med de respektive nivåerna ur beställar- och leverantörsperspektiven.

Utifrån lärdomarna från de övriga delkurserna ger den avslutande delkursen de studerande en ytterligare fördjupad förståelse för vikten av tydliga krav, dialog och kravställningen betydelse i verkligheten, hur kraven kan och bör tolkas.

Den avslutade hemuppgiften kommer att belysa kravens och dess uppföljnings betydelse för säkerhetsskyddet, tidplan och kostnad. Delkursen är delvis teoretisk men mestadels praktisk genom scenariospel och hemuppgift.

Summa: 15 Yh-poäng

Ledningsgrupp

I utbildningens ledningsgrupp är personer från följande företag och organisationer representerade:

 • Kronan Säkerhet
 • Länsstyrelsen
 • Locum
 • Projsec AB
 • Stockholms stad
 • Tryggare Sverige
 • Avarn Security 
 • Fairdeal Group AB
 • Riksdagen
 • Secnet
 • Försvarsmakten
 • Säkkon
 • Secnet
 • Arbetsmarknadsförvaltningen
 • Företagsuniversitetet