Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Säkerhetsskydd

Den här distansutbildningen på totalt 9 veckor med en till två lärarledda dagar och en till två självstudiedagar varannan vecka, sker på deltid och kan enkelt kombineras med heltidsarbete. Den riktar sig till ansvariga för säkerhet och informationssäkerhet i alla typer av organisationer, som säkerhetschefer, informationssäkerhetschefer och säkerhetssamordnare.

Den är upplagd för att flexibelt kunna anpassas till den aktuella målgruppen genom att kombinera allmän teori med praktiska övningar. Inslag av gruppdiskussioner bidrar till en hög grad av erfarenhetsutbyte och kompetensöverföring inom gruppen.

Den 10 juni ger YH-myndigheten besked om starten av den här kortkursen. Du kan göra en intresseanmälan här intill. Vi tittar igenom intresseanmälningarna kontinuerligt och återkommer när datum är klara och ansökan öppnar.

Omfattning

Säkerhetsskydd (15 yh-poäng)
- preliminär start augusti 2021

Yh-utbildning - Säkerhetsskydd - Företagsuniversitetet

Fakta

Utbildningsområde

Säkerhetstjänster

Omfattning:

15 Yh-poäng (9 veckor)

Studietakt:

- utbildningen sker på distans och deltid
- utbildningen pågår i 9 veckor med 1-2 lärarledda dagar och 1-2 självstudiedagar varannan vecka

Delkurser:

 • Introduktion till säkerhetsskydd och personalsäkerhet
 • Personalsäkerhet
 • Fysisk säkerhet
 • Fysisk säkerhet
 • Säkerhetsskyddsplanering
 • Säkerhetsskyddsplanering
 • Säkerhetsskyddsplanering
 • Informationssäkerhet

Antal platser:

2021: 30

Plats:

Distansutbildning på deltid

Övrigt:

Utbildningen genomförs i samarbete med Combitech.

Behörighet:

Yrkeserfarenhet om minst ett (1) år från säkerhetsrelaterat arbete på heltid, alternativt minst två (2) år av godkända studier inom säkerhet på eftergymnasial nivå

Ledningsgruppen

Vi har mycket starka och engagerade ledningsgrupper på alla orter med deltagare från stora och små företag samt myndigheter. Dessa ledningsgrupper garanterar en stark näringslivsanknytning och en gedigen branschkunskap.

Kursledare

peter 2_2
Peter Jonsson har lång erfarenhet från säkerhetsbranschen inom personalsäkerhet och fysisk säkerhet. Han har stöttat företag och organisationer med deras säkerhetsutmaningar, är certifierad säkerhetschef och har militär bakgrund vilket gör honom till en komplett rådgivare inom säkerhetsskydd. Peter anlitas ofta för att identifiera analysdrivna säkerhetsåtgärder med målet att effektivt skydda en organisations nyckeltillgångar såsom dess personal och fysiska tillgångar.
   
anders_2
Anders Dahlberg har en bakgrund inom Försvarets materielverk där han bland annat var biträdande säkerhetsskyddschef. Han har djupa kunskaper om säkerhetsskydd, och arbetar idag med säkerhetsskyddsfrågor inom försvarskoncernen Saab. Anders är även signalskyddschef vid Saab och ansvarar för att leda och samordna signalskyddstjänsten för att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.
   
Jonas Jendefors 2.0-2
Jonas Jendefors arbetar som säkerhetskonsult på Combitech sedan många år. Med sin bakgrund inom teknisk infrastruktur och teknisk kommunikation har han på senare tid specialiserat sig inom säkerhetsskydd. Hans färdigheter och kompetens inkluderar systematisk säkerhetsplanering och riskanalys. Utgångspunkten för Jonas arbete idag är att hjälpa kunderna med säkerhetskyddsanalyser, visa på olika vägar att förbättra säkerheten i verksamheter samt utbilda inom säkerhet.

Kontakt:

Katarina Olsson, 070-142 21 85, yh@foretagsuniversitetet.se

 

Kunskaper

Utbildningen ger kunskaper om/i

 • hotbild, lagar och krav som styr säkerhetsskyddsområdet
 • metodik och arbetssätt att arbeta med säkerhetsskydd

Utbildningen ger färdigheter i att

 • systematiskt arbete med de tre säkerhetsskyddsområdena personalsäkerhet, fysisk säkerhet och informationssäkerhet
 • praktiska moment såsom verksamhetsanalys, säkerhetsskyddsanalys, -plan och -instruktion

Utbildningen ger kompetenser för att 

 • utforma ett systematiskt säkerhetsarbete för att aktivt kunna bidra till sin organisations uppbyggnad och efterlevnad av säkerhetsskyddskraven
 • implementera säkerhetsskydd i interna processer

 

Studieplan

Denna utbildning i säkerhetsskydd består av fem delkurser som är upplagda för att successivt öka de studerandes kunskap och kompetens inom området, och därmed ge färdigheter i deras fortsatta arbete med säkerhetsskydd.

1.    Introduktion till säkerhetsskydd (1 yh-poäng)

Delkursen ger de studerande en grundförståelse för begreppet säkerhetsskydd och hur det förhåller sig till övrigt säkerhetsarbete. Delkursen omfattar bl.a.
•    Begrepp och definitioner
•    Hotbild
•    Lagar, förordningar och föreskrifter
•    Upphandling och kravställning genom säkerhetsskyddsavtal
Genom denna teoretiska delkurs höjs medvetenheten kring vad säkerhetsskydd innebär, hur det styrs och hur man vid behov kan upphandla och kravställa säkerhetsskyddstjänster.

2.    Säkerhetsskyddsplanering (5 yh-poäng)

Delkursen bygger på de studerandes kunskap inom området genom att bl.a. omfatta
•    Verksamhetsanalys
•    Säkerhetsskyddsanalys
•    Säkerhetsskyddsplan
•    Säkerhetsskyddsinstruktion
•    Incidenthantering

Genom denna mer praktiska delkurs erhålls en förmåga att arbeta systematiskt med säkerhetsskydd genom att analysera vad som ska skyddas, mot vad och av vem, samt därtill kunna skriva instruktioner för berörda medarbetare. Delkursen ger också kunskap kring incidenthantering. Yrkesverksamma studenter kan med fördel utveckla sin egen organisations dokumentation, medan andra får ett fiktivt case att utgå ifrån.

3.    Personalsäkerhet (3 yh-poäng)

Delkursen ger de studerande kompetens att arbeta aktivt med personalsäkerhet genom att bl.a. omfatta
•    Säkerhetsprövning och bakgrundskontroll
•    Tystnadsplikt och sekretessförbindelse
•    Inplacering i säkerhetsklass och registerkontroll
•    Utbildning och övning

Delkursen är teoretisk med praktiska inslag. Den utgår från myndigheters vägledningar inom området. Här omfattas hela spektrumet innan, under och efter anställning. Studenterna får bl.a. i uppgift att t.ex. bedriva egen personresearch eller att utforma en kortare utbildning inom säkerhetsområdet som ska presenteras för övriga gruppen.

4.    Fysisk säkerhet (3 yh-poäng)

Delkursen ger de studerande kompetens att arbeta aktivt med fysisk säkerhet genom att bl.a. omfatta
•    Säkerhetskänslig verksamhet
•    Behörighetsprincipen
•    Access, tillträdesbegränsningar och besökshantering
•    Skydd mot skadlig inverkan
•    Skyddsobjekt och skyddslagen

Delkursen är teoretisk och utgår från myndigheters vägledningar inom området. Här omfattas säkerhetsskyddsåtgärder av upptäckande, försvårande och hanterande karaktär.

5.    Informationssäkerhet (3 yh-poäng)

Delkursen ger de studerande kompetens att arbeta aktivt med informationssäkerhet genom att bl.a. omfatta
•    Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
•    Säkerhetsskyddsbedömning
•    Informationssystem (utveckling, drift och underhåll)
•    Klassificeringsguide

Delkursen är teoretisk med praktiska inslag och utgår från myndigheters vägledningar inom området. Här ges en inblick i administrativa och tekniska säkerhetsåtgärder som syftar till att bevara informationens konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.

Utbildningen varvar teori med praktik och innehåller flertalet diskussionsmoment för att stimulera erfarenhetsutbyte och egna reflektioner.

Ledningsgrupp

I utbildningens ledningsgrupp är personer från följande företag och organisationer representerade:

 • Combitech
 • Kronan Säkerhet
 • Svenska Kraftnät
 • Locum
 • Projsec AB
 • Stockholms stad
 • Tryggare Sverige
 • Grand Hotel
 • Fairdeal Group AB
 • Järfälla Kommun
 • Secnet
 • Spindelfin
 • Försvarsmakten
 • Säkkon
 • Straterno