Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Säkerhets- och trygghetskoordinator

Utbildningen förbereder dig inför en karriär inom säkerhetsbranschen som t.ex.

 • Säkerhets- och trygghetskoordinator
 • Säkerhetssamordnare
 • Säkerhetskonsult
 • Säkerhetschef
 • Beredskapssamordnare
 • Projektledare inom säkerhet och trygghet
 • Säkerhetsledare vid evenemang
Yh-utbildning - Säkerhets- och trygghetskoordinator - Företagsuniversitetet

 

Fakta

Utbildningsområde

Säkerhetstjänster

Omfattning:

300 Yh-poäng (1,5 år)

Studietakt:

100 %, heltid

Antal platser:

35

Antal veckor LIA:

12

Plats:

Göteborg

Behörighet:

Gymnasieexamen i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

Läs mer om behörighet på:

https://www.myh.se/Documents/Publikationer/Rapporter/2017/MYH-Tilltradeshandboken2017.pdf

Särskild behörighet:

För behörighet krävs en sammanlagd yrkeserfarenhet om minst två (2) år - d.v.s. totalt 24 månader, minst deltid d.v.s. 19 timmar per vecka. Denna tid ska ha en relevant koppling till utbildningens inriktning inom Säkerhet – Trygghet – Evenemang eller inom koordinering, projektledning och förändringsarbete. 

Ledningsgruppen

Både i Stockholm, Göteborg och Malmö har vi mycket starka och engagerade ledningsgrupper med deltagare från stora och små företag samt myndigheter. Dessa ledningsgrupper garanterar en stark näringslivsanknytning och en gedigen branschkunskap.

Kontakt:

Klas Häggström, klas.haggstrom@folkuniversitetet.se eller 031-10 65 53

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN

Kunskaper

Utbildningen ger kunskaper om/i

 • Risk Management inklusive risk- och sårbarhetsanalys
 • Metoder för brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder
 • Krisberedskap
 • Upphandling, avtalsrätt och generell säkerhetsrelaterad lagstiftning
 • Evenemangssäkerhet inklusive Crowd Management och Crowd Control
 • Säkerhetsrelaterad teknik
 • Informationssäkerhet
 • Branschkunskap inklusive trendspaning och omvärldsanalys
 • Ledarskap och förändringsarbete, projektstyrning samt kvalitets- och kontinuitetsarbete
 • Ekonomi – investeringskalkyler inom säkerhet

Utbildningen ger färdigheter i att

 • Genomföra risk- och sårbarhetsanalyser samt skapa handlingsplaner
 • Arbeta gränsöverskridande med trygghetsskapande åtgärder
 • Kunna leda eller delta i en krisorganisation
 • Kunna söka i, förstå och tolka lagar och föreskrifter inklusive anbudsunderlag
 • Bedöma, förstå, skapa och anpassa relevanta lösningar vid evenemang
 • Kunna bedöma behov samt beställa relevanta tekniklösningar inom övervakning, IT och informationssäkerhet
 • Kunna bedöma behov samt beställa relevanta lösningar inom bevakning, personskydd och konsulttjänster
 • Bygga och bevaka sitt personliga varumärke genom nätverkande
 • Leda andra och skapa engagemang i projekt och processer för att nå uppsatta mål
 • Lyssna, tala, presentera och agera situationsanpassat på såväl svenska som engelska
 • Bereda beslutsunderlag såsom rapporter och förstudier
 • Beräkna kostnader gentemot insats och kunna beräkna samt påvisa ROI

Utbildningen ger kompetenser för att 

 • Identifiera och påvisa risker samt implementera åtgärdsplaner
 • Samverka systematiskt
 • Identifiera möjliga kriser, hantera uppkomna kriser och skapa och förmedla en korrekt lägesbild
 • Ställa krav och agera som beställare för relevant teknik samt tjänster
 • Skapa och förstå upphandlingsunderlag och avtal både som beställare och leverantör, samt kunna tillämpa relevant lagstiftning, utifrån förståelse för ekonomiska och juridiska aspekter inklusive kvalitetsuppföljning
 • Skapa verktyg för systematik och processer i syfte att effektivisera resursanvändning samt förstå konsekvenser i samband med evenemang
 • Vara en aktiv part i relevanta nätverk och sammanhang
 • Leda, planera, samordna och driva processer och projekt mot uppsatta mål
 • Kommunicera skriftligt och muntligt samt kunna informera, presentera och diskutera säkerhetsfrågor
 • Kunna uttrycka och diskutera en risk- och sårbarhetsanalys i ekonomiska värden

Studieplan

Branschkunskap och omvärldsanalys – 30 poäng

 • Bakgrund/historia
 • Branschkunskap och branschterminologi
 • Omvärldsbevakning och analys
 • Vår tids hotbilder

Riskhantering – 35 poäng

 • Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)
 • Krisberedskap
 • Kontinuitetsplanering
 • Bakgrundskontroller, nyanställningar och intern brottslighet
 • Fallstudier

Brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder – 30 poäng

 • Brottsprevention
 • Samhällsskydd och beredskap
 • Kriminologi
 • BID – Business Improvement District och säker stadsplanering
 • Samverkan
 • Personskydd, resesäkerhet, stalking
 • Fallstudier

Evenemangssäkerhet – 25 poäng

 • Arbetsmetod för uppstart, genomförande och utvärdering av evenemang
 • Crowd Management och Crowd Control
 • Säkerhet på läktare, scen och andra fysiska anläggningar
 • Beteendevetenskap och publikpsykologi
 • Fallstudier

Informationssäkerhet – 15 poäng

 • Informationshantering
 • Dataskyddslagen GDPR

Teknisk säkerhetsprojektering  – 20 poäng

 • Säkerhetsrelaterad teknik
 • IT-säkerhet

Projektstyrning, ledarskap och kommunikation – 30 poäng

 • Ledarskap
 • Verksamhetsstyrning
 • Projektstyrning
 • Kriskommunikation, PR-hantering
 • Rapportskrivning

Ekonomi – 15 poäng

 • Affärsmannaskap
 • Budgethantering

Juridik och hållbarhetsarbete – 15 poäng

 • Lagar, avtal och upphandling
 • Tillståndsprocesser
 • Kvalitets- och hållbarhetsarbete
 • Arbetsmiljösäkerhet

LIA-period 1 – 30 poäng

Vid LIA-period 1 ges de studerande möjlighet att tillämpa utbildningens innehåll på en arbetsplats, lära känna och få förståelse för det arbete som bedrivs inom säkerhet och trygghet.

LIA-period 2 – 30 poäng

Vid LIA-period 2 fördjupar de studerande sin arbetslivserfarenhet genom att i slutet av sin utbildning driva egna processer i en faktisk miljö.

Examensarbete – 25 poäng

Vid examensarbetet tillämpar de studerande sina samlade kunskaper från utbildningen på en relevant arbetsrelaterad situation. Kursen leder till en fördjupad insikt om hur utbildningens olika delar hänger samman.

 

Summa, 300 Yh-poäng (1,5 år)

Ledningsgrupp

I utbildningens ledningsgrupp är personer från följande företag och organisationer representerade:

 

 • Göteborgs stad
 • Tryggare Sverige
 • Volvo Cars
 • Swedavia
 • Blue Mobile Systems
 • WSP
 • Cybercom Group
 • 2Secure Sverige
 • Cubsec
 • Marks kommun
 • Combitech
 • Liseberg