Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Säkerhets- och trygghetskoordinator

YH-PROGRAM .

Utbildningen förbereder dig inför en karriär inom säkerhetsbranschen som t.ex.

 • Säkerhets- och trygghetskoordinator
 • Säkerhetssamordnare
 • Säkerhetskonsult
 • Säkerhetschef
 • Beredskapssamordnare
 • Projektledare inom säkerhet och trygghet
 • Säkerhetsledare vid evenemang

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN

Missa inte chansen! DIGITALT INFORMATIONSMÖTE 3 april eller 17 april 11.30-12.00

Yh-utbildning - Säkerhets- och trygghetskoordinator - Företagsuniversitetet

Fakta

Utbildningsområde

Säkerhetstjänster

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN

Omfattning:

300 Yh-poäng (1,5 år)

Studietakt:

100 %, heltid

Antal platser:

35

Antal veckor LIA:

14

Plats:

Stockholm

Behörighet:

Gymnasieexamen i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

Läs mer om behörighet på:

https://www.myh.se/Publikationer/2020/Handbok-for-tilltrade-till-yrkeshogskolan---2020/

Särskild behörighet:

För behörighet krävs en sammanlagd yrkeserfarenhet om minst två (2) år - d.v.s. totalt 24 månader, minst deltid d.v.s. 20 timmar/vecka. Denna tid ska ha en relevant koppling till utbildningens inriktning, inom Säkerhet - Trygghet eller inom koordinering, projektledning och förändringsarbete.

Ledningsgruppen

Både i Stockholm, Göteborg och Malmö har vi mycket starka och engagerade ledningsgrupper med deltagare från stora och små företag samt myndigheter. Dessa ledningsgrupper garanterar en stark näringslivsanknytning och en gedigen branschkunskap.

Kontakt:

Katarina Olsson, 070-142 21 85, yh@foretagsuniversitetet.se

 

Kunskaper

Utbildningen ger kunskaper om/i

 • Säkerhets- och trygghetsbranschens historik och utveckling, grundläggande terminologi samt det Aktuella säkerhetsläget nationellt och internationellt.
 • Systematiskt arbete med risk-, kris- och kontinuitetshantering inkl. lämpliga metoder och verktyg för analyser, planverk och övningar.
 • Metoder och verktyg för projektledning.
 • Metoder för brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder
 • Affärsmannaskap, investeringskalkyler och budgethantering av säkerhets- och trygghetsarbete.
 • Situationsanpassat ledarskap, gruppdynamiska processer, konflikthantering, kommunikation och presentationsteknik.
 • Evenemangssäkerhet inklusive Crowd Management och Crowd Control
 • Säkerhetsjuridik, upphandling, avtalsrätt samt entreprenadjuridik
 • Den svenska säkerhetsskyddslagstiftningens krav och syfte
 • Trygghet och säkerhet före, under och efter anställning, inkl. Security Awareness och Social Engineering.
 • Fysisk säkerhet omfattande bl.a. inbrottsskydd, säker passage, brandskydd, försäkringsvillkor ochskyddslagen.
 • Tillämpning av erhållna kunskaper genom LIA-period 1.
 • Informationshantering och –klassificering, Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS), samt IT- och cybersäkerhet.
 • Utredning av incidenter och brott, samt lämpliga rättspåföljder
 • Hållbarhetsbegreppet och de 17 hållbarhetsmål som globalt har överenskommits och fastställts av FN
 • Tillämpning av erhållna kunskaper genom LIA-period 2
 • Tillämpning av erhållna kunskaper genom avslutande examensarbete

Utbildningen ger färdigheter i att

 • Omvärldsbevaka och analysera säkerhets- och trygghetstrenders påverkan på samhälle, organisation och individ.
 • Genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, ta fram krisplaner och kontinuitetsstrategier, samt att hållautbildningar, övningar och tester inom risk-, kris- och kontinuitethanteringsområdet.
 • Planera och styra säkerhets- och trygghetsprojekt
 • Arbeta gränsöverskridande med trygghetsskapande åtgärder
 • Argumentera för säkerhets- och trygghetsarbete utifrån lönsamhet, beräkna kostnader och påvisa Return on Investment (ROI)
 • Flexibelt anpassa ledarskap och kommunikation utifrån behov och krav
 • Planera och projicera anpassade säkerhetslösningar för uppstart, genomförande och utvärdering av evenemang
 • Tillämpa relevant lagstiftning och andra krav inom ramen för säkerhets- och trygghetsarbetet, samt arbeta med upphandlingar och anbud
 • Upprätta ett adekvat och anpassat säkerhetsskydd utifrån verksamhetens behov
 • Ta fram och införa personalsäkerhet på arbetsplatsen ur perspektiven före, under och efter anställning
 • Kravställa inköp av fysiska säkerhetslösningar.
 • Tillämpa erhållna kunskaper genom LIA-period 1
 • Korrekt klassificera, hantera och förvara information, säkerställa dess sekretess, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet, samt införa ett Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)
 • Utreda incidenter och brott, hålla samtal med misst änkta och samverka med andra aktörer för attfinna korrekta påföljder
 • Integrera ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i säkerhets- och trygghetsarbetet
 • Tillämpa erhållna kunskaper genom LIA-period 2
 • Tillämpa erhållna kunskaper genom avslutande examensarbete

Utbildningen ger kompetenser för att 

 • Arbeta med omvärldsbevakning och analys avseende det politiska läget, offentlig förvaltning, hotbilder, brottslighet och annat som påverkar säkerhetsläget i Sverige och internationellt
 • Identifiera och analysera risker, implementera åtgärdsplaner och driva ett anpassat kris- och kontinuitetsarbete inom verksamheten
 • Bedriva olika typer av säkerhets- och trygghetsprojekt utifrån dess tillförda värde, tillgängliga resurser och uppsatta mål
 • Arbeta systematiskt med brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder
 • Budgetera och ekonomiskt följa upp säkerhets- och trygghetsarbetet
 • Leda och kommunicera i rollen som säkerhets- och trygghetssamordnare
 • Tillämpa verktyg och processer i syfte att effektivisera resursanvändning samt förstå konsekvenser i samband med evenemang
 • Skapa och förstå upphandlingsunderlag och avtal som beställare och leverantör, samt kunna tillämpa lagstiftning i sin yrkesroll
 • Arbeta systematiskt med säkerhetsskydd utifrån kravuppfyllnad och behov
 • Arbeta systematiskt med personalsäkerhet för en tryggare arbetsplats för såväl arbetstagare som arbetsgivare och andra intressenter
 • Arbeta systematiskt med fysisk säkerhet, samt ställa krav och agera beställare för relevanta tjänster
 • Genomföra tilldelade arbetsuppgifter hos utvald verksamhet inom ramen för LIA-period 1
 • Arbeta systematiskt med informationssäkerhet
 • Bedriva utredningsarbete för både incidenter och brott
 • Driva hållbarhetsfrågor som en integrerad del i sin yrkesroll
 • Genomföra tilldelade arbetsuppgifter hos utvald verksamhet inom ramen för LIA-period 2
 • Bedriva ett examensarbete inkl. informationsinsamling, analys och skriftligt/muntligt presentera ett förslag utifrån egen undersökning

Studieplan

 • Branschkunskap 15 yhp (yh-poäng)
 • Risk-, kris- och kontinuitetshantering 30 yhp
 • Projektledning 15 yhp
 • Brottsprevention och trygghetsarbete 30 yhp
 • Företagsekonomi 15 yhp
 • Ledarskap och kommunikation 15 yhp
 • Evenemangssäkerhet 15 yhp
 • Säkerhetsjuridik 10 yhp
 • Säkerhetsskydd 10 yhp
 • Personalsäkerhet 10 yhp
 • Fysisk säkerhet 15 yhp
 • LIA-period 1 30 yhp
 • Informationssäkerhet 15 yhp
 • Hållbarhet 5 yhp
 • LIA-period 2 40 yhp
 • Examensarbete 25 yhp

Summa, 300 Yh-poäng (1,5 år)

Ledningsgrupp

I utbildningens ledningsgrupp är personer från följande företag och organisationer representerade:

 • Kronan Säkerhet
 • Länsstyrelsen
 • Locum
 • Projsec AB
 • Stockholms stad
 • Tryggare Sverige
 • Avarn Security 
 • Fairdeal Group AB
 • Riksdagen
 • Secnet
 • Försvarsmakten
 • Säkkon
 • Secnet
 • Arbetsmarknadsförvaltningen
 • Företagsuniversitetet