Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Säkerhets- och trygghetskoordinator

YH-PROGRAM

Utbildningen förbereder dig inför en karriär inom säkerhetsbranschen som t.ex.

 • Beredskapssamordnare
 • Krishanteringskoordinator
 • Riskanalytiker
 • Säkerhets- och trygghetskoordinator
 • Säkerhetschef/ -ansvarig
 • Säkerhetsskyddschef/ -ansvarig

Utbildningen genomförs i samarbete med Folkuniversitetet

Yh-utbildning - Säkerhets- och trygghetskoordinator - Göteborg - Företagsuniversitetet

 

Fakta

Utbildningsområde

Säkerhetstjänster

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN.

Antagningsbesked kommer v. 25 (midsommarveckan)

Omfattning:

300 Yh-poäng (2 år)

Studietakt:

75 %

Antal platser:

35

Antal veckor LIA:

14 (Lia 1 30yhp + Lia 2 40yhp = 70yhp)

Plats:

Göteborg som ortsplacering. Majoriteten av utbildningen sker digitalt via Zoom. Notera vikten av att utbildningen är i realtid.

Våra platsträffar sker i Göteborg. Ca 5 dagar termin 1 (Krisledningsövning) och övriga terminer 1 dag. 

Behörighet:

Gymnasieexamen i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

Särskild behörighet:

För behörighet krävs en sammanlagd yrkeserfarenhet om minst två (2) år - d.v.s. totalt 24 månader, minst deltid d.v.s. 20 timmar/vecka. Denna tid ska ha en relevant koppling till utbildningens inriktning, inom Säkerhet - Trygghet eller inom koordinering, projektledning och förändringsarbete.

Ledningsgruppen

Både i Göteborg, Stockholm och Malmö har vi mycket starka och engagerade ledningsgrupper med deltagare från stora och små företag samt myndigheter. Dessa ledningsgrupper garanterar en stark näringslivsanknytning och en gedigen branschkunskap.

Kontakt:

Katarina Olsson: 08-600 62 71, katarina.olsson@foretagsuniversitetet.se

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN

Kunskaper

Utbildningen ger kunskaper om/i

 • Säkerhets- och trygghetsbranschens historik och utveckling, grundläggande terminologi samt det aktuella säkerhetsläget nationellt och internationellt.
 • Systematiskt arbete med risk-, kris- och kontinuitetshantering inkl. lämpliga metoder och verktyg för analyser, planverk och övningar. 
 • Metoder och verktyg för projektledning.
 • Metoder för brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder.
 • Affärsmannaskap, investeringskalkyler och budgethantering av säkerhets- och trygghetsarbete.
 • Situationsanpassat ledarskap, gruppdynamiska processer, konflikthantering, kommunikation och presentationsteknik.
 • Evenemangssäkerhet inklusive Crowd Management och Crowd Control.
 • Säkerhetsjuridik, upphandling, avtalsrätt samt entreprenadjuridik.
 • Den svenska säkerhetsskyddslagstiftningens krav och syfte.
 • Trygghet och säkerhet före, under och efter anställning, inkl. Security Awareness och Social Engineering.
 • Fysisk säkerhet omfattande bl.a. inbrottsskydd, säker passage, brandskydd, försäkringsvillkor och skyddslagen.
 • Tillämpning av erhållna kunskaper genom LIA-period 1.
 • Informationshantering och –klassificering, Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS), samt IT- och cybersäkerhet.
 • Utredning av incidenter och brott, samt lämpliga rättspåföljder.
 • Hållbarhetsbegreppet och de 17 hållbarhetsmål som globalt har överenskommits och fastställts av FN.
 • Tillämpning av erhållna kunskaper genom LIA-period 2.
 • Tillämpning av erhållna kunskaper genom avslutande examensarbete

Utbildningen ger färdigheter i att

 • Omvärldsbevaka och analysera säkerhets- och trygghetstrenders påverkan på samhälle, organisation och individ.
 • Genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, ta fram krisplaner och kontinuitetsstrategier, samt att hålla utbildningar, övningar och tester inom risk-, kris- och kontinuitethanteringsområdet.
 • Planera och styra säkerhets- och trygghetsprojekt.
 • Arbeta gränsöverskridande med trygghetsskapande åtgärder.
 • Argumentera för säkerhets- och trygghetsarbete utifrån lönsamhet, beräkna kostnader och påvisa Return on Investment (ROI).
 • Flexibelt anpassa ledarskap och kommunikation utifrån behov och krav.
 • Planera och projicera anpassade säkerhetslösningar för uppstart, genomförande och utvärdering av evenemang.
 • Tillämpa relevant lagstiftning och andra krav inom ramen för säkerhets- och trygghetsarbetet, samt arbeta med upphandlingar och anbud.
 • Upprätta ett adekvat och anpassat säkerhetsskydd utifrån verksamhetens behov.
 • Ta fram och införa personalsäkerhet på arbetsplatsen ur perspektiven före, under och efter anställning.
 • Kravställa inköp av fysiska säkerhetslösningar.
 • Tillämpa erhållna kunskaper genom LIA-period 1.
 • Korrekt klassificera, hantera och förvara information, säkerställa dess sekretess, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet, samt införa ett Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).
 • Utreda incidenter och brott, hålla samtal med misstänkta och samverka med andra aktörer för att finna korrekta påföljder.
 • Integrera ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i säkerhets- och trygghetsarbetet.
 • Tillämpa erhållna kunskaper genom LIA-period 2.
 • Tillämpa erhållna kunskaper genom avslutande examensarbete.

Utbildningen ger kompetenser för att 

 • Arbeta med omvärldsbevakning och analys avseende det politiska läget, offentlig förvaltning, hotbilder, brottslighet och annat som påverkar säkerhetsläget i Sverige och internationellt.
 • Identifiera och analysera risker, implementera åtgärdsplaner och driva ett anpassat kris- och kontinuitetsarbete inom verksamheten.
 • Bedriva olika typer av säkerhets- och trygghetsprojekt utifrån dess tillförda värde, tillgängliga resurser och uppsatta mål.
 • Arbeta systematiskt med brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder.
 • Budgetera och ekonomiskt följa upp säkerhets- och trygghetsarbetet.
 • Leda och kommunicera i rollen som säkerhets- och trygghetssamordnare.
 • Tillämpa verktyg och processer i syfte att effektivisera resursanvändning samt förstå konsekvenser i samband med evenemang.
 • Skapa och förstå upphandlingsunderlag och avtal som beställare och leverantör, samt kunna tillämpa lagstiftning i sin yrkesroll.
 • Arbeta systematiskt med säkerhetsskydd utifrån kravuppfyllnad och behov.
 • Arbeta systematiskt med personalsäkerhet för en tryggare arbetsplats för såväl arbetstagare som arbetsgivare och andra intressenter.
 • Arbeta systematiskt med fysisk säkerhet, samt ställa krav och agera beställare för relevanta tjänster.
 • Genomföra tilldelade arbetsuppgifter hos utvald verksamhet inom ramen för LIA-period 1.
 • Arbeta systematiskt med informationssäkerhet.
 • Bedriva utredningsarbete för både incidenter och brott.
 • Driva hållbarhetsfrågor som en integrerad del i sin yrkesroll.
 • Genomföra tilldelade arbetsuppgifter hos utvald verksamhet inom ramen för LIA-period 2.
 • Bedriva ett examensarbete inkl. informationsinsamling, analys och skriftligt/muntligt presentera ett förslag utifrån egen undersökning.

Studieplan

Utbildningens obligatoriska kurser

 • BRANSCHKUNSKAP 15yhp
 • RISK- KRIS- OCH KONTINUITETSHANTERING 30yhp
 • PROJEKTLEDNING 15yhp
 • BROTTSPREVENTION OCH TRYGGHETSARBETE 30yhp
 • FÖRETAGSEKONOMI 15yhp
 • LEDARSKAP OCH KOMMUNIKATION 15yhp
 • EVENEMANGSSÄKERHET 15yhp
 • SÄKERHETSJURIDIK 10yhp
 • SÄKERHETSSKYDD 10yhp
 • PERSONALSÄKERHET 10yhp
 • FYSISK SÄKERHET 15yhp
 • LIA-PERIOD 1 30yhp
 • INFORMATIONSSÄKERHET 15yhp
 • UTREDNING 5yhp
 • HÅLLBARHET 5yhp
 • LIA-PERIOD 2 40yhp
 • EXAMENSARBETE 25yhp

Summa, 300 Yh-poäng (2 år)

(1yhp = 1 dag)

 

Kursbeskrivning

Branschkunskap

Kursen ger en introduktion till säkerhets- och trygghetsbranschen, dess historik och utveckling samt grundläggande terminologi. Därtill ger kursen förståelse för det aktuella säkerhetsläget i Sverige och internationellt för att skapa en gemensam plattform inför utbildningen.

Risk-, kris-, och kontinuitetshantering

De studerande ökar sin kunskap och erhåller verktyg för att arbeta systematiskt med riskhantering, krisberedskap och kontinuitetsplanering. På detta sätt lär de sig att inventera, analysera och förebygga problem samtidigt som de säkerställer verksamhetens operativa förmåga. En del av kursen kräver engelsk fackterminologi och kurslitteratur.

Projektledning

Kursens övergripande mål och innehåll De studerande ges förutsättningar att kunna planera, styra och leda projekt. Här presenteras projektens olika faser, och de studerande erhåller olika verktyg och metoder utifrån såväl forskning som best practise. I kursen ingår att sätta SMARTA mål. De studerande tränas i att kunna leda projektmedlemmar de formellt inte är chef över och att uppnå effektiva samarbetsklimat för att nå uppsatta mål.

Brottsprevention och trygghetsarbete

Kursen ger kunskaper i arbetet kring att förebygga och förhindra brott och ordningsstörningar, med särskilt fokus på social respektive situationell brottsprevention. Kursen ger förståelse för skillnaden och samspelet mellan insatsområden av strategisk och operativ karaktär. Därtill ges verktyg för att kunna arbeta med samverkan tillsammans med berörda parter såsom myndigheter, kommuner och regioner, privata näringslivet samt föreningslivet. Slutligen ger kursen förståelse för vikten av hjälp-, stöd- och skyddsinsatser för brottsdrabbade. Kursen har en hög vetenskaplig förankring och behandlar flertalet internationellt vedertagna brottspreventiva modeller och kriminologiska teorier

Företagsekonomi

Kursen ger de studerande kunskaper kring centrala begrepp och teorier inom modern ekonomistyrning och verksamhetsstyrning. De studerande ska utveckla fardigheter och formågor i att hantera modeller och metoder som stöd för styrning och utveckling av verksamheter med inriktning på säkerhets- och trygghetsarbete.

Ledarskap och kommunikation

Kursens övergripande mål och innehåll Kursen innefattar moment som situationsanpassat ledarskap, gruppdynamiska processer, motivation och konflikthantering som alla har en tydlig vetenskaplig förankring. De studerande tränas därtill i muntlig och skriftlig kommunikation framförallt på svenska men även på engelska.

Evenemangssäkerhet

Kursen ger kompetens för att på ett aktivt sätt kunna delta i planering och projektering av evenemang för att säkerställa säkerhet och trygghet. Kursen ger insikt om evenemangssäkerhetsarbetets samtliga tongivande områden. Kursen ger kunskap för att tillämpa verktyg för systematik och processer i syfte att effektivisera resursanvändning och kostnader. Kursen ger också förståelse för konsekvenserna av incidenter i samband med evenemang.

Säkerhetsjuridik

Kursen ger de studerande kunskaper om lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som specifikt påverkar branschen, yrkesrollen och dess utförande inom såväl privata som offentliga sektorn. De studerande får grundläggande kunskap i upphandling och entreprenadjuridik.

Säkerhetsskydd

Kursen ger en särskild inblick i den svenska säkerhetsskyddslagstiftningen och tillhörande myndighetskrav. Här ges en inblick i terminologin varpå de tre ingående delarna informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet behandlas utifrån sin koppling till Sveriges säkerhet. De studerande erhåller mycket praktisk träning i olika former av analyser.

Personalsäkerhet

Kursen ger de studerande en förmåga att kunna arbeta tryggt och säkert ur perspektiven före, under och efter anställning. Detta innefattar bl.a. rekrytering, intervjuteknik, grundutredning, bakgrundskontroll, tystnadsplikt, tekniska stödverktyg för onboarding/offboarding, säkerhetsmedvetandehöjande åtgärder (security awareness, utbildning och övning), disciplinära åtgärder och arbetsmiljö.

Kursen går även igenom personalrelaterade hotbilder såsom social engineering och insiders, samt behandlar vikten av en säker underleverantörshantering. Därutöver ger kursen en koppling till säkerhetsskyddslagstiftningens specifika krav på säkerhetsprövning och registerkontroll. Kursen varvar teori med diskussionsmoment och praktisk träning enskilt och i grupp.

Fysisk säkerhet

Kursen ger grundläggande kunskaper i fysisk säkerhet där de studerande även ges verktyg att öka sin beställarkompetens och kravställning. De studerande höjer sin kompetens avseende inbrottsskydd (lås, larm, bevakning, övervakning), säker passage (zonindelning, tillträdesbegränsningar, passagesystem, nyckel- och korthantering), brandskydd (brand- och utrymningsrutiner/-larm, systematiskt brandskyddsarbete, SBA) samt försäkringsvillkor.

Därutöver ger kursen en koppling till skyddslagens och säkerhetsskyddslagstiftningens specifika krav på fysiskt skydd. Genom hela kursen utgås från gällande kravmassor (t.ex. lagstiftning, Stöldskyddföreningens (SSF) samt myndighetsspecifika kravsamlingar) där de studerande lär sig att hitta var kraven finns samt när och hur de ska tillämpas.

LIA period 1

Kursen ger möjlighet till att tillämpa utbildningens innehåll på en arbetsplats samt till att lära känna och få förståelse för det arbete som bedrivs inom säkerhet och trygghet. För att tillgodogöra sig denna kurs är det en förutsättning att de studerande har genomfört tidigare delkurser i utbildningen.

De studerande formulerar en arbetsbeskrivning och mål för perioden tillsammans med LIA-företagets handledare. Utifrån de överenskomna målen skriver de studerande en LIA-rapport vilken redovisas muntligt och skriftligt vid periodens slut. Rapporten ligger till grund för kunskapskontroll och betygssättning. Här finns möjlighet för de studerande att skriva rapporten på engelska om så önskas utifrån aktuell LIA-plats och studentens behov.

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet ökar i omfattning och komplexitet, och därmed ökar också behovet att kunna hantera möjligheter och risker kopplat till legala krav, omvärlden och teknikutvecklingen. Kursen ger de studerande kunskaper och färdigheter att hantera informationssäkerhetsrisker i enlighet med etablerade standarder och ramverk samt att efterleva aktuell lagstiftning på området.

Kursen har en tydligt tvärvetenskaplig holistisk approach och ger verktyg att navigera med utgångspunkt utifrån människa, teknik och organisation. Här behandlas de viktiga begreppen sekretess, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. Därutöver ger kursen en koppling till säkerhetsskyddslagstiftningens specifika krav på informationssäkerhet.

Utredning

Kursen ger de studerande en introduktion samt förståelse för utredningsarbete och dess olika beståndsdelar. Omfattning avser att kunna kravställa och leda utredningar avseende intern och extern brottslighet som riktas mot en organisation.

Hållbarhet

Kursen ger de studerande en inblick i hållbarhetsbegreppet och de 17 hållbarhetsmål som globalt har överenskommits och fastställts av FN. Här ges en inblick i de tre huvudområdena ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, och kunskap om hur dessa kan integreras i säkerhets- och trygghetsarbetet.

LIA period 2

Kursen ger fördjupad arbetslivserfarenhet genom att driva egna processer i en faktisk miljö. Eget ansvar, fördjupning inom identifierade intresseområden och löpande leveranser till det valda LIA-företaget ingår i kursen. För att tillgodogöra sig denna kurs är det en förutsättning att de studerande har genomfört tidigare delkurser i utbildningen.

De studerande formulerar en arbetsbeskrivning och mål för perioden tillsammans med LIA-företagets handledare. Utifrån de överenskomna målen skriver de studerande en LIA-rapport vilken redovisas muntligt och skriftligt vid periodens slut. Rapporten ligger till grund för kunskapskontroll och betygssättning. Här finns möjlighet för de studerande att skriva rapporten på engelska om så önskas utifrån aktuell LIA-plats och studentens behov.

Examensarbete

Kursen ger fördjupad kompetens i att formulera frågeställningar, samla information, analysera, bedöma och dra slutsatser utifrån egen undersökning. Examensarbetet innefattar en skriftlig rapport och en muntlig framställning och utgår oftast från ett aktuellt case i arbetslivet. Är koncernspråket engelska brukar examensarbetet skrivas och presenteras på engelska.

Ledningsgrupp

I utbildningens ledningsgrupp är personer från följande företag och organisationer representerade:

 • Liseberg
 • Sectyne AB
 • WSP
 • 2Secure Sverige
 • Devies
 • Säkkon
 • Swedavia Landvetter
 • Tryggare Sverige
 • Göteborgs stad
 • Yrgo
 • Folkuniversitetet
 • Företagsuniversitetet