Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Säkerhets- och trygghetskoordinator

Utbildningen förbereder dig inför en karriär inom säkerhetsbranschen som t.ex.

 • Beredskapssamordnare
 • Krishanteringskoordinator
 • Riskanalytiker
 • Säkerhets- och trygghetskoordinator
 • Säkerhetschef/ -ansvarig
 • Säkerhetsskyddschef/ -ansvarig

Utbildningen genomförs i samarbete med Folkuniversitetet

Missa inte chansen! DIGITALT INFORMATIONSMÖTE 3 april eller 17 april 11.30-12.00

Yh-utbildning - Säkerhets- och trygghetskoordinator - Göteborg - Företagsuniversitetet

 

Fakta

Utbildningsområde

Säkerhetstjänster

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN.

Omfattning:

300 Yh-poäng (2 år)

Studietakt:

75 %, heltid

Antal platser:

35

Antal veckor LIA:

14 (Lia 1 30yhp + Lia 2 40yhp = 70yhp)

Plats:

Göteborg som ortsplacering. Majoriteten av utbildningen sker digitalt via Teams/Zoom. Notera vikten av att utbildningen är i realtid.

Våra platsträffar sker i Göteborg. Ca 5 dagar termin 1 (Krisledningsövning) och övriga terminer 1-2 dagar.

Behörighet:

Gymnasieexamen i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

Läs mer om behörighet på:

https://www.myh.se/Publikationer/2020/Handbok-for-tilltrade-till-yrkeshogskolan---2020/

Särskild behörighet:

För behörighet krävs en sammanlagd yrkeserfarenhet om minst två (2) år - d.v.s. totalt 24 månader, minst deltid d.v.s. 20 timmar/vecka. Denna tid ska ha en relevant koppling till utbildningens inriktning, inom Säkerhet - Trygghet eller inom koordinering, projektledning och förändringsarbete.

Ledningsgruppen

Både i Göteborg, Stockholm och Malmö har vi mycket starka och engagerade ledningsgrupper med deltagare från stora och små företag samt myndigheter. Dessa ledningsgrupper garanterar en stark näringslivsanknytning och en gedigen branschkunskap.

Kontakt:

Katarina Olsson: 08-600 62 71, katarina.olsson@foretagsuniversitetet.se

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN

Kunskaper

Utbildningen ger kunskaper om/i

 • Säkerhets- och trygghetsbranschens historik och utveckling, grundläggande terminologi samt det aktuella säkerhetsläget nationellt och internationellt.
 • Systematiskt arbete med risk-, kris- och kontinuitetshantering inkl. lämpliga metoder och verktyg för analyser, planverk och övningar. 
 • Metoder och verktyg för projektledning.
 • Metoder för brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder.
 • Affärsmannaskap, investeringskalkyler och budgethantering av säkerhets- och trygghetsarbete.
 • Situationsanpassat ledarskap, gruppdynamiska processer, konflikthantering, kommunikation och presentationsteknik.
 • Evenemangssäkerhet inklusive Crowd Management och Crowd Control.
 • Säkerhetsjuridik, upphandling, avtalsrätt samt entreprenadjuridik.
 • Den svenska säkerhetsskyddslagstiftningens krav och syfte.
 • Trygghet och säkerhet före, under och efter anställning, inkl. Security Awareness och Social Engineering.
 • Fysisk säkerhet omfattande bl.a. inbrottsskydd, säker passage, brandskydd, försäkringsvillkor och skyddslagen.
 • Tillämpning av erhållna kunskaper genom LIA-period 1.
 • Informationshantering och –klassificering, Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS), samt IT- och cybersäkerhet.
 • Utredning av incidenter och brott, samt lämpliga rättspåföljder.
 • Hållbarhetsbegreppet och de 17 hållbarhetsmål som globalt har överenskommits och fastställts av FN.
 • Tillämpning av erhållna kunskaper genom LIA-period 2.
 • Tillämpning av erhållna kunskaper genom avslutande examensarbete

Utbildningen ger färdigheter i att

 • Omvärldsbevaka och analysera säkerhets- och trygghetstrenders påverkan på samhälle, organisation och individ.
 • Genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, ta fram krisplaner och kontinuitetsstrategier, samt att hålla utbildningar, övningar och tester inom risk-, kris- och kontinuitethanteringsområdet.
 • Planera och styra säkerhets- och trygghetsprojekt.
 • Arbeta gränsöverskridande med trygghetsskapande åtgärder.
 • Argumentera för säkerhets- och trygghetsarbete utifrån lönsamhet, beräkna kostnader och påvisa Return on Investment (ROI).
 • Flexibelt anpassa ledarskap och kommunikation utifrån behov och krav.
 • Planera och projicera anpassade säkerhetslösningar för uppstart, genomförande och utvärdering av evenemang.
 • Tillämpa relevant lagstiftning och andra krav inom ramen för säkerhets- och trygghetsarbetet, samt arbeta med upphandlingar och anbud.
 • Upprätta ett adekvat och anpassat säkerhetsskydd utifrån verksamhetens behov.
 • Ta fram och införa personalsäkerhet på arbetsplatsen ur perspektiven före, under och efter anställning.
 • Kravställa inköp av fysiska säkerhetslösningar.
 • Tillämpa erhållna kunskaper genom LIA-period 1.
 • Korrekt klassificera, hantera och förvara information, säkerställa dess sekretess, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet, samt införa ett Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).
 • Utreda incidenter och brott, hålla samtal med misstänkta och samverka med andra aktörer för att finna korrekta påföljder.
 • Integrera ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i säkerhets- och trygghetsarbetet.
 • Tillämpa erhållna kunskaper genom LIA-period 2.
 • Tillämpa erhållna kunskaper genom avslutande examensarbete.

Utbildningen ger kompetenser för att 

 • Arbeta med omvärldsbevakning och analys avseende det politiska läget, offentlig förvaltning, hotbilder, brottslighet och annat som påverkar säkerhetsläget i Sverige och internationellt.
 • Identifiera och analysera risker, implementera åtgärdsplaner och driva ett anpassat kris- och kontinuitetsarbete inom verksamheten.
 • Bedriva olika typer av säkerhets- och trygghetsprojekt utifrån dess tillförda värde, tillgängliga resurser och uppsatta mål.
 • Arbeta systematiskt med brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder.
 • Budgetera och ekonomiskt följa upp säkerhets- och trygghetsarbetet.
 • Leda och kommunicera i rollen som säkerhets- och trygghetssamordnare.
 • Tillämpa verktyg och processer i syfte att effektivisera resursanvändning samt förstå konsekvenser i samband med evenemang.
 • Skapa och förstå upphandlingsunderlag och avtal som beställare och leverantör, samt kunna tillämpa lagstiftning i sin yrkesroll.
 • Arbeta systematiskt med säkerhetsskydd utifrån kravuppfyllnad och behov.
 • Arbeta systematiskt med personalsäkerhet för en tryggare arbetsplats för såväl arbetstagare som arbetsgivare och andra intressenter.
 • Arbeta systematiskt med fysisk säkerhet, samt ställa krav och agera beställare för relevanta tjänster.
 • Genomföra tilldelade arbetsuppgifter hos utvald verksamhet inom ramen för LIA-period 1.
 • Arbeta systematiskt med informationssäkerhet.
 • Bedriva utredningsarbete för både incidenter och brott.
 • Driva hållbarhetsfrågor som en integrerad del i sin yrkesroll.
 • Genomföra tilldelade arbetsuppgifter hos utvald verksamhet inom ramen för LIA-period 2.
 • Bedriva ett examensarbete inkl. informationsinsamling, analys och skriftligt/muntligt presentera ett förslag utifrån egen undersökning.

Studieplan

OBLIGATORISKA KURSER

Branschkunskap 15yhp

Risk-, kris- och kontinuitetsplanering 30yhp

Projektledning 15yhp

Brottsprevention och trygghetsarbete 30yhp

Företagsekonomi 15yhp

Ledarskap och kommunikation 15yhp

Evenemangssäkerhet 15yhp

Säkerhetsjuridik 10yhp

Säkerhetsskydd 10yhp

Personalsäkerhet 10yhp

Fysisk säkerhet 15yhp

LIA-period 1 30yhp

Informationssäkerhet 15yhp

Utredning 5yhp

Hållbarhet 5yhp

LIA-period 2 40yhp

Examensarbete 25yhp

Summa, 300 Yh-poäng (2 år)

Ledningsgrupp

I utbildningens ledningsgrupp är personer från följande företag och organisationer representerade:

 • Liseberg
 • Sectyne AB
 • WSP
 • 2Secure Sverige
 • Marks kommun
 • Swedavia Landvetter
 • Blue Mobile Systems
 • Tryggare Sverige
 • Volvo Car Corporation
 • Yrgo
 • Folkuniversitetet
 • Företagsuniversitetet