Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Fullstack-utvecklare

YH-PROGRAM

Arbetsmarknadsläget för erfarna IT-experter har varit starkt under de senaste åren och det finns inga indikationer på att efterfrågan kommer att minska. Tvärtom, den digitala utvecklingen i samhället tyder på att behovet av fullstackutvecklare kommer att fortsätta öka.
 
Med både frontend- och backendkunskaper har fullstackutvecklare utmärkta möjligheter att hitta sin plats inom branschen, antingen som anställda eller som konsulter. Prognoserna för de närmaste åren pekar på en låg konkurrens om jobben, vilket innebär att personer med utbildning eller erfarenhet inom området kommer att ha stora chanser att få anställning.

Välkommen till en utbildning som förbereder dig inför en karriär som:

 • Fullstackutvecklare
 • Backendutvecklare
 • Frontendutvecklare
 • Dataprogrammerare
 • IT-konsult
 • IT-utvecklare

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN

Fullstack-utvecklare

Fakta

Utbildningsområde

Data/IT

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN

Omfattning:

400 Yh-poäng (2,5 års studier)

Studietakt:

75% vilket möjliggör 1-2 dagars yrkesarbete per vecka vid sidan av studierna. Utbildningen innehåller schemalagda lektioner, planerad handledningstid samt grupparbeten.

Antal platser:

 • 2023: 35
 • 2024: 35
 • 2025: 35

Antal veckor LIA (lärande i arbete):

24 veckor

Plats:

Stockholm. Undervisningen sker delvis på distans och delvis på plats, så att du kan dra nytta av både bekvämligheten av onlineundervisning och den direkta interaktionen med lärare och studiekamrater.

Behörighet:

Gymnasieexamen i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

Läs mer om behörighet här:

Ansökan och antagning - Yrkeshögskolan (yrkeshogskolan.se)

Särskild behörighet:

För behörighet krävs lägst betyget E/3/G i följande gymnasiekurser: 

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • Engelska 6
 • Matematik 2

Kursledare:

Ammar Alderhally

är fullstack-utvecklare med erfarenhet från både frontend- och backend-tekniker. Sedan han påbörjade sin yrkesbana 2017, har han innehaft positioner som både konsult och anställd hos olika företag. Ammars expertis har gett honom en gedigen erfarenhet och insikt i branschen. Han har arbetat i flera utvecklingsteam och bidragit till att skapa och förbättra webbapplikationer. Ammar har en stark utbildningsbakgrund inom webbutveckling och har kontinuerligt uppdaterat sina färdigheter för att ligga i framkant av branschens utveckling. Med ett stort intresse för lärande och att dela med sig av kunskap har han varit engagerad i framtagning och utveckling av flera kurser inom utveckling och säkerhet. Ammar har en utbildningsbakgrund som civilingenjör inom informationsteknologi med inriktning säkerhet och webbutveckling.

3-Jakob

Jakob Iich är IT- och managementkonsult med erfarenhet inom både IT-implementationsprojekt samt strategiprojekt, vilket har gett honom djup förståelse för hur teknik och affärsstrategi kan samspela för att driva förändring och skapa värde för organisationer. Jakob har arbetat som konsult sedan 2018 med inriktning på IT och Supply Chain Management där han har haft roller som både funktionell konsult samt som team leader. Jakob har ett stort intresse för lärande och teamutveckling och har erfarenhet av att utbilda kunder inom sitt arbetsområde. Genom att dela med sig av sin expertis och kunskap hjälper han kunder att förstå och använda teknik samt strategier för att effektivisera sina verksamheter. Jakob har en utbildningsbakgrund som ingenjör inom maskinteknik med en inriktning inom Industriell ekonomi och logistik.

2-Mario

Mario Mamic är managementkonsult och arbetar i gränslandet mellan verksamhet och IT. Han har erfarenhet främst inom samhällsbyggnad och IT, med huvudfokus på projektledning och förändringsledning. Han har genomfört utbildningar/kurser ute hos kund såväl som internt. Mario har en utbildningsbakgrund som ingenjör inom maskinteknik och industriell ekonomi samt en master inom Hållbar energiteknik.

4-Martin

Martin Sjödin Jonsson är fullstack-utvecklare med djup förståelse för hur dagens ofta komplexa system fungerar. Inom frontend-området fokuserar han på att utveckla Angular-webbappar med hjälp av SCSS och TypeScript. Han har lång erfarenhet av ECMA/JavaScript. IT och utveckling är Martins passion, och han arbetar främst som Tech Lead eller Front Lead. Han har god insikt i hur man samarbetar i team och vilka verktyg som krävs för att utföra sitt arbete så effektivt som möjligt. Martin är engagerad i att coacha och utveckla nya talanger i sitt team och har tidigare erfarenhet som utbildare. Martin har civilingenjörsexamen inom informationsteknologi, med specialisering inom information- och datasäkerhet.

Alexander_Lantz

Alexander Lantz, är en senior fullstack utvecklare från Stockholm. Alexander jobbar, sedan 4 år tillbaka, som Lead Developer på Bonnier News. Hans jobb inkluderar utveckling, tekniska intervjuer, coacha nya utvecklare samt ansvara för att teamet följer Bonnier news tekniska principer och guidelines.

 ”Lärande är och har alltid varit en viktig del av min vardag”.

Ledningsgruppen:

Ledningsgrupper inom Yrkeshögskolan garanterar en stark näringslivsanknytning och en gedigen branschkunskap. Medlemmarna i ledningsgruppen kommer från stora och små företag samt kommuner, statliga verk och myndigheter.

Kontakt:

Fredrik Brisfors, 08-600 62 06 yh@foretagsuniversitetet.se

Kunskaper

I en fullstack-utbildning som innefattar JavaScript, TypeScript, Node.js och Java kommer du att lära dig de grundläggande färdigheterna för att bli en allsidig utvecklare. Utbildningen är både teoretisk och praktisk, där du får möjlighet att arbeta i grupparbeten samt varva studierna med praktik (LIA) för att få erfarenhet från verkliga arbetslivet.

Under utbildningen kommer du att lära dig att skapa användarvänliga och snygga webbapplikationer med hjälp av både frontend- och backend-tekniker. Du kommer även att få insikt i hur man effektivt hanterar och levererar projekt samt bekanta dig med olika verktyg och utvecklingsmiljöer som underlättar ditt arbete.

Genom att delta i denna utbildning kommer du att bli väl förberedd för en spännande karriär som fullstackutvecklare, med möjligheten att arbeta med både utseende och funktionalitet i webbapplikationer. Utbildningen är anpassad för personer utan tidigare IT-erfarenhet och erbjuder en solid grund för att påbörja en karriär inom fullstack-utveckling.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/ i

 • Grundläggande kunskaper inom IT projekt utveckling
 • Agila metoder vs vattenfall: styrkor, svagheter och deras användning inom IT projekt
 • HTML och CSS och deras roll i webbutvecklingen
 • Programmeringsgrunderna som datatyper, datastrukturer, Reguljära uttryck och objektorienterad programmering
 • Grunderna I JavaScript och rollen den har inom webbutveckling
 • Avancerade JavaScript ämnen som: asynkron programmering, JavaScript eventLoop och Closures och deras användning
 • Grunderna i Java, Spring och Spring boot
 • Hur man skapar och konsumerar restfull APIer
 • Skillnaderna mellan ett bibliotek och ett ramverk
 • Hur React respektive Angular fungerar under ytan
 • Hur man skapar ett NodeJs projekt med NPM
 • Hur en databas fungerar och skillnaden mellan SQL och NoSQL databaser
 • De olika momenten i en applikations livscykel, utvecklings miljöerna, CI/CD och test
 • De olika programmering designmönster, varför de existerar och hur de ska användas
 • Olika arkitekturlösningar för att bygga en applikation

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 • Använda rätt HTML-taggar och designa med CSS
 • Bygga en responsive webbapplikation som ser bra ut på en datorskärm och mobilskärm
 • Bygga moderna webbapplikationer med hjälp av React och Angular
 • Applicera det agila arbetssättet i projekten man jobbar med
 • Använda versionshanteringssystemet Git i sitt arbete
 • Bygga en backend-applikation med NodeJs och express
 • Bygga en backend-applikation med Java och Spring
 • Skriva enhetstester som täcker alla olika utfall
 • Testa webbapplikationer och verifiera att den följer testkriterierna
 • Använda och applicera programmering designmönster i sitt kod
 • Skapa SQL och NoSQL databaser och använda rätt operationer för att lagra, hämta och rensa datan
 • Bygga och konsumera restfull APIer

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att

 • Arbeta med de olika delarna inom ett IT-projekt som frontend, backend och databaser
 • Samarbeta med andra i ett projekt genom att använda versionshanteringssystem
 • Bedriva ett frontend-projekt och använda de senaste teknikerna
 • Bedriva ett backend-projekt och följa designmönster
 • Leverera testbara och skalbara IT-lösningar
 • Leverera säkra IT lösningar som tar hänsyn till verksamheten
 • Genomföra tilldelade arbetsuppgifter hos utvald verksamhet inom ramen för LIA-period 1
 • Genomföra tilldelade arbetsuppgifter hos utvald verksamhet inom ramen för LIA-period 2
 • Bedriva ett examensarbete inkl. informationsinsamling, analys och skriftligt/muntligt presentera ett förslag utifrån egen undersökning.

Studieplan

Utbildningens obligatoriska kurser

 • Introduktion till IT 20 yhp ( yh-poäng)
 • Affärsmannaskap 20 yhp
 • Att jobba agilt 20 yhp
 • Backend utveckling I Java 30 yhp
 • Backend-utveckling NodeJs 30 yhp
 • Databaser 20 yhp
 • Frontend Ramverk/Bibliotek (React, Angular) 30 yhp
 • HTML och CSS 30 yhp
 • JavaScript grundkurs 30 yhp
 • JavaScript Avancerat 30 yhp
 • Säker applikation livscykel 20 yhp
 • LIA 1 50 yhp
 • LIA 2 40 yhp
 • Examensarbete 30 yhp

Totalt 400 yh-poäng (2,5 år vid 75% studietakt)

Kursbeskrivning

Introduktion till IT 20 yh-poäng

Vi använder IT-system dagligen i vardagslivet i form av webbsidor och datorprogram. Med tiden har dessa system utvecklats till att vara användarvänliga och enkla att hantera. Trots denna enkelhet så är ett IT-system en samling av många olika delar och tekniker där komplexiteten göms under ytan.

Med både teoretisk och praktisk insikt får den studerande kunskaper inom IT och datavetenskap, genom teman såsom datalogiskt tänkande, datasäkerhet, algoritmer, mjuk- och hårdvara, internet, AI och data. Under kursen får den studerande en helhetsbild av hur ett ITsystem är uppbyggt, där fokuset kommer ligga på grundläggande kunskaper för hur ett IT-projekt utvecklas.

De studerande kommer att ingå i grupper för att diskutera informationsteknologins roll i dagens samhälle, hur den tillämpas, vad hållbar utveckling innebär inom informationsteknologi samt etiska och juridiska aspekter på informationsteknologi.

Affärsmannaskap 20yh-poäng

Kursen fokuserar på att utveckla kunskaper inom organisationslära, strategi, ledning och marknadsföring där fokus är att utveckla en helhetssyn i affärer. Fokuset ligger på att utveckla den studerandes affärsmannaskap, förståelse för hur olika organisationer ser ut och arbetar, olika ledarskapsstilar, principer kring effektiv kommunikation. Med både teoretisk och praktisk insikt får den studerande djupare insikt i sin framtida roll som konsult/utvecklare i det stora hela där den studerande förväntas reflektera på frågeställningar såsom:

 • Vad är organisationens mål och vision?
 • Vad är målet med projektet?
 • Vad är min roll i det stora hela?
 • Vad förväntas i olika roller?
 • Hur fungerar effektiv kommunikation?
 • Konsult vs anställd 

Att jobba agilt 20yh-poäng

Det agila arbetssättet lyfts ofta fram som ett vinnande och bra koncept för IT-projekt att arbeta utifrån. Ordet agilt kommer från engelskan och betyder lättrörlig, vilket är just vad ett agilt arbetssätt är. Med hjälp av ett agilt arbetssätt kan man snabbt hantera förändringar och ställa om, detta med hjälp av att man arbetar kontinuerligt med delleveranser under kortare intervaller. Vilket i sin tur leder till att minimering av risker och osäkerheter blir en naturlig del i arbetet. Dessa egenskaper gör att det agila arbetssättet passar väldigt bra i en IT-värld som just kännetecknas av snabba förändringar.

Nedanstående ämnen är huvudfokus för kursen:

 • vad innebär det att jobba agilt
 • rollerna som finns inom det agila arbetssättet
 • skillnaden mellan olika agila arbetsmetoder
 • fördelarna och nackdelarna med att välja agila arbetsmetoder i förhållande till Vattenfall-metoden

Backend utveckling I Java 30yh-poäng

Java är ett av de mest använda programmeringsspråken på serversidan (Backend). Användningsområden varierar mellan mobilapplikationer och datorprogram till tunga robotar.

Den här kursen kommer fördjupa den studerandes kunskaper och färdigheter inom backend-utveckling med Java.

Nedanstående ämnen är huvudfokus för kursen:

 • skapa ett Java-projekt
 • använda Spring och Spring Boot
 • skapa Rest APIer
 • skriva enhetstester
 • skapa en bra projektstruktur i Java och följa de rekommenderade designmönster
 • förstå workers och deras användning
 • event streaming (Kafka)

Kursen kommer avslutas med ett grupprojekt i Java, där de studerande redovisar sina inlärda kunskaper.

Backend-utveckling NodeJs 30yh-poäng

NodeJs är ett JavaScriptbibliotek som tillåter backendutveckling i JavaScript och är den perfekta lösningen för att bygga skalbara och högpresterande webbapplikationer. Prestandan uppnås genom sin asynkrona, icke-blockerande programmeringsmodell. Både klienten och servern kan framgångsrikt använda samma språk eftersom NodeJs kör Javascript på serversidan.

Den här kursen kommer fördjupa den studerandes kunskaper och färdigheter inom backend-utveckling med NodeJs.

Nedanstående ämnen är huvudfokus för kursen:

 • NodeJs grunder
 • skapa ett NodeJs projekt med NPM
 • skapa Rest APIer med expressJs
 • skapa en bra NodeJs projektstruktur
 • använda de mest användbara biblioteken
 • datastreaming
 • skriva enhetstester

Kursen kommer avslutas med ett grupprojekt i NodeJs, där de studerande redovisar sina inlärda kunskaper.

Databaser 20yh-poäng

Databaser är en strukturerad metod för att lagra data i form av tabeller. De används för att på ett effektivt sätt spara, bevara, hämta och skicka datan. Det finns två huvud klassificeringar av databaser, relationsdatabaser (SQL) och icke-relationella databaser(NoSQL). Dessa två typer uppfyller samma syfte men har olika användningsområden. Där valet av en typ beror till stor del på tre olika aspekter: datastrukturen, typen av data som ska lagras och lagringsmetoden.

Kursen kommer ha två olika delar, en teoretisk och en praktisk. Under den första delen kommer kursen att gå igenom:

 • skillnaden mellan relationsdatabaser SQL och ickerelationella databaser NoSQL
 • design och implementation av relationsdatabaser
 • design och implementation av icke-relationella databaser
 • databasmodellering

I den andra delen kommer de studerande att designa och skapa två olika databaser, en SQL och en NoSQL.

Examensarbete 30yh-poäng

Syftet med examensarbetet är att den studerande ska sammankoppla, fördjupa och utveckla sina kunskaper och färdigheter inom området fullstack-utveckling som behandlats i tidigare genomförda kurser under utbildningen.

Målet är att den studerande skall genomföra ett utvecklingsprojekt som ska innehålla/vara applicerbart på utbildningens kursmål. Inom ramen för examensarbetet kan den studerande inrikta sig på utveckling utifrån tekniska verktyg, plattformar och ramverk eller utveckling som kommersiellt verktyg med färdigheter i teknisk utveckling som grund och förståelse för projektleverans och marknadsvillkor. Resultatet ska levereras i form av projektdokumentation och en slutrapport

Frontend Ramverk/Bibliotek (React, Angular) 30yh-poäng

Den snabba utvecklingen inom webbprogrammering har skapat ett behov av modernare och enklare sätt att utveckla webben. Vilket i sig har lett till utvecklingen av många olika Javascript ramverk/bibliotek. De två största ramverk/bibliotek för gränssnittsutveckling är React och Angular som utvecklats av Facebook och Google. Dessa ramverk har förenklat utvecklingen och förbättrat prestandan för webbapplikationer.

Under den här kursen kommer den studerande att introduceras till React och Angular, hur de fungerar under ytan och skillnaden mellan dessa två ramverk/bibliotek.

Den studerande kommer behöva redovisa sin förståelse genom att bygga ett projekt i både React och Angular, samt även kunna argumentera för den valda projektstrukturen och kunna redovisa skillnaden på ett ramverk och ett bibliotek.

HTML och CSS 30yh-poäng

Den här kursen ger kunskap om de verktyg och den teknik som behövs för att utveckla moderna webbplatser som lever upp till dagens standard. Fokuset kommer att ligga på HyperText Markup Language (HTML) och Cascading style Sheets (CSS). HTML är ett standardiserat språk som tillämpas för att definiera struktur av text, medier och inbyggda objekt för webbsidor och e-post. CSS är ett kompletterande språk till HTML som används för att styla HTML element.

Den teoretiska delen av kursen kommer dels att fokusera på semantiskt korrekt uppmärkning av HTML-sidor och tillhörande stilmallar för att ange sidornas utseende. Men också på hur man applicerar designen på HTML-elementen och skapande av responsiva sidor, dvs sidor som anpassar sitt utseende beroende på skärmstorlek.

Kursen kommer att avslutas med ett individuellt projekt där varje studerande kommer att få redovisa sitt arbete.

JavaScript Avancerat 30yh-poäng

Den här kursen kommer fördjupa den studerandes kunskaper och färdigheter inom JavaScript. Här kommer de introduceras till avancerade ämnen inom Javascript för att kunna bygga komplexa funktioner.

Nedanstående ämnen är huvudfokus för kursen:

 • Asynkron programmering (promises, callbacks, async/await)
 • Koppla webbapplikationen till en backend tjänst genom Rest API
 • Olika HTTP metoder och när ska de användas
 • Closures och deras användning
 • Att använda populära JavaScript bibliotek, och kunna läsa och förstå deras dokumentation
 • Förstå JavaScript event loop

Kursen kommer avslutas med ett grupprojekt där de studerande redovisar de inlärda kunskaperna.

JavaScript grundkurs 30yh-poäng

JavaScript är grunden för all funktionalitet på webbsidor men har på senare år blivit ett stort språk inom backend-utveckling. Den kan användas för att hantera funktionaliteten på webben, att trigga olika event, hantera data som skickas från servern via APIer och manipulera data som visas på webbsidan. Men även för att hantera datan systemet och lagra den i en databas.

Kursen kommer att ha två olika delmoment. En teoretisk del där den studerande kommer att få lära sig de grundläggande koncepten för programmering där vissa delar kommer att vara JavaScriptspecifika.

Nedanstående ämnen är huvudfokus för kursen:

 • Datatyper
 • Ecmascript
 • Reguljära uttryck
 • Grundläggande datastrukturer
 • Objektorienterad programmering
 • Funktionell programmering.

Den andra delen är praktisk där de studerande kommer få chansen att applicera de kunskaper som har införskaffats under kursens gång. De studerande kommer att ingå i projektgrupper där de förväntas applicera de inlärda ämnena.

LIA 1 50yh-poäng

Kursens övergripande Syftet är att den studerande, genom praktiskt arbete med frontend-utveckling i ett projekt hos ett företag eller byråverksamhet, ska få kvalificerade kunskaper och arbetsmetoder för att kunna arbeta självständigt som en frontend-utvecklare. Målet är att den studerande ska omsätta och utveckla sina kunskaper och färdigheter i enlighet med de rutiner, praktiska förutsättningar och resurser som finns på företaget.

Under första LIA-perioden ska den studerande utföra tilldelade arbetsuppgifter i JavaScript/HTML/CSS inom ramen för frontend-utveckling under handledning. I kursen kan den studerande både göra sin LIA på nationella och internationella företag där både svenska och engelska är koncernspråket.

LIA 2 40yh-poäng

Kursens övergripande Syftet är att den studerande, genom praktiskt arbete med backend-utveckling/fullstack-utveckling i ett projekt hos ett företag eller byråverksamhet, ska få kvalificerade kunskaper och arbetsmetoder för att kunna arbeta självständigt som en backend-utvecklare/fullstackutvecklare.

Målet är att den studerande ska omsätta och utveckla sina kunskaper och färdigheter i enlighet med de rutiner, praktiska förutsättningar och resurser som finns på företaget.

Under andra LIA-perioden ska den studerande utföra tilldelade arbetsuppgifter i JavaScript/HTML/CSS inom ramen för backend-utveckling/fullstack-utveckling under handledning. I kursen kan den studerande både göra sin LIA på nationella och internationella företag där både svenska och engelska är koncernspråket.

Säker applikation livscykel 20yh-poäng

Applikationens livscykel består av flera olika moment som projektledning, kravhantering, mjukvaruutveckling, testning och kvalitetssäkring, driftsättning och underhåll. På senare år har dessa steg kombinerats för att korta ner livscykeln till en utvecklingsmetod kallad Devops.DevOps och agila utvecklingsmetoder har tillsammans möjliggjort för ett team att samarbeta mer effektivt i en organisation.

Kursens övergripande Syftet är att den studerande ska kunna förstå de olika faser som en applikation går igenom samt kunna skapa sig en djupare förståelse för vad varje del innebär. Den studerande kommer att få lära sig att använda och förstå utvecklingsmiljöerna sandbox, test, demo, stage och produktion. De kommer också att få förståelse för när varje specifik miljö bör användas.

Nedanstående ämnen är huvudfokus för kursen:

 • Versionshantering med Git som är ett populärt versionshanterings verktyg i dagens industri
 • Test och olika tillgängliga verktyg som finns till hjälp
 • Genomgång av OWASP Top 10, med konkreta exempel för varje sårbarhetstyp
 • HTTP och HTTPS
 • CORS
 • (CD) continuous delivery och hur kan man sätta upp en säker CD pipeline

Ledningsgrupp

Ledningsgrupper inom Yrkeshögskolan garanterar en stark näringslivsanknytning och en gedigen branschkunskap. Medlemmarna i ledningsgruppen kommer från stora och små företag samt kommuner, statliga verk och myndigheter.

Atea

Region Stockholm

Skolverket

Försvarsmakten

Truecaller AB

Devies

ITOMA AB

Företagsuniversitetet