Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Budgetering och riskhantering för IT-projekt

YH-KORTKURS

Utbildningen består av tre delkurser som är upplagda för att successivt öka de studerandes kunskap och kompetens inom området.

 • Introduktion till budgetering och kostnader för IT-projekt
 • Riskhantering i IT-projekt
 • Uppskattning av projektkostnader

Utbildningen sker helt på distans under 8 veckor med en studietakt på 50 %. Upplägget innebär stor flexibilitet för den studerande vilket medför att det enkelt går att kombinera studier med arbete. Den studerande kan i stor utsträckning bedriva studierna på valfri tid, därmed även på kvällar och helger.

Yh-utbildning - Budgetering och riskhantering för IT-projekt - Företagsuniversitetet

Fakta

Utbildningsområde

Data/IT

Omfattning:

20 Yh-poäng (8 veckor)

Studietakt:

- utbildningen sker på distans, under 8 veckor med en studietakt på 50%
- upplägget innebär stor flexibilitet för den studerande vilket medför att det enkelt går att kombinera studier med arbete. Den studerande kan i stor utsträckning bedriva studierna på valfri tid, därmed även på kvällar och helger.

Upplägg:

Den studerande arbetar självständigt med förinspelade webinars och litteraturhänvisningar för att skapa en gemensam kunskapsbas som möjliggör en betydligt högre nivå på delkurserna. Detta leder till att den studerande når fler färdigheter på kortare tid. Lärandet verifieras genom digitala kunskapskontroller och inlämningsuppgifter. Delkurserna fortsätter sedan med lärarledda föreläsningar med branschexperter, gruppövningar med handledning samt avslutande gruppseminarier med redovisning och diskussion för att den studerande ska få tillämpa den nyförvärvade kunskapen. Genom att kombinera teoretisk genomgång med praktiska moment och enskild reflektion med gruppdiskussioner erhålls en hög grad av träning, erfarenhetsutbyte och kompetensöverföring. Behörighetskravet (yrkeserfarenhet alternativt relevant utbildning) innebär att deltagarna har den grundläggande IT-, ekonomi- och projektkompetens som gör att de kan tillgodogöra sig utbildningens specialiserade delar. Under hela utbildningen ges möjlighet till interaktivitet och diskussion mellan kursledare och studerande samt till erfarenhetsutbyte och kompetensöverföring de studerande emellan. 

Delkurser:

 • Introduktion till budgetering och kostnader för IT-projekt 
 • Riskhantering i IT-projekt
 • Uppskattning av projektkostnader

Antal platser:

2023: 35

Plats:

Distansutbildning på deltid

OBS! Antagningen sker i anslutning till sista ansökningsdagen.

Behörighet:

Yrkeserfarenhet om minst ett (2) år från IT-relaterat arbete eller som projektledare på heltid, alternativt minst två (2) år av godkända studier inom IT eller Ekonomi/Finans på eftergymnasial nivå.

Ledningsgruppen

Vi har mycket starka och engagerade ledningsgrupper med deltagare från stora och små företag samt myndigheter. Dessa ledningsgrupper garanterar en stark näringslivsanknytning och en gedigen branschkunskap.

Kursledare:

Uppdateras inom kort

Kontakt:

Fredrik Brisfors 08-600 62 06, fredrikb@foretagsuniversitetet.se

 

Kunskaper

Utbildningen ger kunskaper om/i

 • att skapa och ansvara för en projektbudget samt hantera eventuella avvikelser
 • olika begrepp och metoder inom budgetering och riskhantering inom IT-projekt
 • påverkande faktorer som projektkostnader, tidsåtgång, förseningar, resursbehov och resursplanering
 • verktyg och metoder för att planera och hantera kostnader och budgetar i IT-projekt
 • att samarbeta med olika funktioner och roller inom IT-projekt, som projektägare, projektledare, utvecklingsteamet och kunden.

Utbildningen ger färdigheter i att

 • planera och hantera kostnader och budgetar för IT-projekt
 • identifiera och hantera risker i IT-projekt
 • använda relevanta verktyg och tekniker för budgetering och riskhantering inom IT-projekt
 • identifiera faktorer som påverkar kostnader och budgetar i IT-projekt.

Utbildningen ger kompetenser för att

 • övervaka och kontrollera kostnader och budgetar för IT-projekt, och vidta åtgärder vid behov för att hålla projektet på spåret 
 • samarbeta med olika aktörer inom projektet, såsom projektledare, tekniska experter och ekonomer, och skapa gemensamma mål och förutsättningar för projektet
 • tydligt kunna kommunicera olika risker och dess potentiella påverkan på IT-projektets tidslinje och budget för projektets styrelsegrupper, projektledare, utvecklingsteamen och kund
 • använda relevanta verktyg och tekniker för budgetering och riskhantering inom IT-projekt.

Studieplan

Denna utbildning består av tre delkurser som är upplagda för att successivt öka de studerandes kunskap och kompetens inom området.

1.    Introduktion till budgetering och kostnader för IT-projekt (5 yh-poäng)

Under kursen kommer den studerande att få lära sig om olika typer av kostnader och risker som kan uppstå i IT-projekt, samt hur man kan uppskatta dessa på ett tillförlitligt sätt. Den studerande kommer också att få lära sig om hur man skapar en enkel budgetplan för ett projekt, vilka teoretiska metoder som används, hur man hanterar ändringar i projektet och hur man övervakar och rapporterar projektbudgeten. Efter avslutad kurs kommer den studerande att ha fått en grundläggande förståelse för hur man planerar och hanterar projektkostnader inom IT-projekt, samt vara bättre rustade att delta i och leda IT-projekt på ett kostnadseffektivt sätt. Den studerande kommer också att få möjlighet att tillämpa det de har lärt sig i praktiska övningar och fallstudier.

 • Definiera kostnader och budgetar och förklara deras betydelse i projektet
 • Översikt över olika typer av kostnader och budgettekniker som används i IT projekt

2.    Riskhantering i IT-projekt (7 yh-poäng)

Denna kurs ger en djupgående förståelse för hur man identifierar, bedömer och hanterar risker i IT-projekt. Den studerande kommer att gå igenom olika metoder och tekniker för att identifiera och bedöma risker, samt att lära sig olika strategier och tekniker för att hantera och minimera risker. 

 • Riskidentifiering och -bedömning: olika metoder och tekniker för att identifiera och bedöma risker i IT-projekt, inklusive hur man använder verktyg som riskmatriser och riskregister.
 • Riskhantering: olika strategier och tekniker för att hantera risker, inklusive hur man använder verktyg som riskresponsplaner och riskövervakning.
 • Riskkontroll: olika metoder för att minimera och kontrollera risker, inklusive tekniker som riskreduktion och risktransfer. 
 • Användning av IT-teknologi för riskhantering: den studerande kommer att lära sig hur olika IT-teknologier kan användas för att identifiera, hantera och kontrollera risker i projekt.

Kursen kommer att innehålla teoretiska lektioner, praktiska övningar och fallstudier för att ge den studerande möjlighet att tillämpa det den studerande har lärt sig i verkliga scenarion.

3.    Uppskattning av projektkostnader (8 yh-poäng)

 

I kursen uppskattning av projektkostnader kommer den studerande att få lära sig om olika metoder för uppskattning av projektkostnader, exempelvis att använda olika metoder som likartad uppskattning, trepunktsuppskattning, top-down uppskattning för att uppskatta kostnader för programvara, licenser, resurser och arbete, samt att hantera osäkerhet och risker i uppskattningen. Vidare kommer deltagarna att få lära sig djupare om projektbudgetering, såsom att skapa en komplex budgetplan för ett projekt baserat på olika projektbudgetsmodeller, att hantera ändringar i projektet och att övervaka och rapportera projektbudgeten. Den studerande kommer att få möjligheten att utföra ett större budgeteringsprojekt där den ska tillämpa det de har lärt sig från de praktiska övningarna, fallstudierna och tidigare kurser.

 • Diskutera processen att uppskatta projektkostnader och risker, inklusive att identifiera och uppskatta kostnaden för material, licenser, resurser, etc
 • Utforska och arbeta med olika tekniker för att uppskatta projektkostnader, inklusive likartad uppskattning, trepunktsuppskattning och botten-upp-uppskattning

Ledningsgrupp

Ledningsgrupper inom Yrkeshögskolan garanterar en stark näringslivsanknytning och en gedigen branschkunskap. Medlemmarna i ledningsgruppen kommer från stora och små företag samt kommuner, statliga verk och myndigheter.

Atea

Region Stockholm

Skolverket

Försvarsmakten

Truecaller AB

Devies

ITOMA AB

Företagsuniversitetet