Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Säkerhetschef 2025

– Security Management när det är som bäst

 • Rusta dig för att möta samtidens och framtidens hot
 • Positionera dig som säkerhetschef
 • Säkerhet kopplat till affären och lönsamhet
Säkerhetschef 2025

För dig som nått en hög nivå och vill säkra din plats på toppen

För att arbeta med säkerhet på ett professionellt sätt och rusta sig för framtiden måste man förstå affären i företaget, veta hur man säljer in säkerhetsinvesteringar och kunna visa på de ekonomiska effekterna av dem.

En modern säkerhetsfunktion måste dessutom känna till och kunna möta de senaste hoten, genom kunskap i hur samhällsfaktorer påverkar såväl företaget som den egna rollen.

Den unika kursen ”Säkerhetschef 2025” riktar sig till dig som redan är verksam och har jobbat med säkerhetsfrågor i flera år. Du har tidigare gått någon form av säkerhetschefsutbildning, som ”Säkerhetschef – diplomutbildning”, ”Säkerhetssamordnare” eller motsvarande. Du känner att du vill uppgradera och fördjupa dina yrkeskunskapar för att stärka dig i rollen och för att bättre kunna möta framtidens utmaningar.

Varje block om två dagar innehåller också en kvällsföreläsning med utmärkta möjligheter till erfarenhetsutbyte med andra i samma position och med ledande experter inom respektive område. Hur ser exempelvis generation Y på rollen som framtidens säkerhetschef och vad säger forskningen?

Mikroträningar får kunskapen att fördjupas

Inför, under och en tid efter kursen ingår också ett antal mikroträningar, som deltagarna får via sms eller e-post. Mikroträningarna syftar till att fördjupa de kunskaper man får under utbildningen och få lärdomarna att leva längre i vardagen.

Alla föreläsare är handplockade specialister med stark förankring i säkerhetsbranschen. De känner väl till den verklighet och de utmaningar en säkerhetschef möter och kommer att möta.

Program

Säkerhet kopplat till affären

Dag 1

Kl 10.00-17.00 Lunch kl 12.30

Affärsmannaskap

 • hur kopplar vi säkerhet till affären – lönsamhetsstyrning
 • internpolitik, säkerhetschefen i ledningsgruppen eller inte?
 • vilka områden ska säkerhetschefen ansvara för?
 • hur bygger man interna nätverk på bästa sätt för att få trovärdighet och ambassadörer?

Kvällsföreläsning: Open source intelligence

Dag 2

Kl 09.00-16.00 Lunch kl 11.30

Säkerhet kopplat till affären

 • affärsplan, mål, styrning och uppföljning
 • styrande dokument, riktlinjer för säkerhet
 • riskbedömningar
 • whistleblowing – hot eller möjlighet?

Digitala hot och möjligheter

Dag 1

Kl 10.00-17.00 Lunch kl 12.30

Risker och incidenter

 • cybersäkerhet och de svåra vägvalen som det innefattar
 • genomgång av vår tids största cyberhändelser
 • vilka är hotaktörerna och vad är deras signum?
 • hur jobbar man med cyberriskhantering?
 • best practice – vilka ramverk kan vi luta oss emot?

Kvällsföreläsning: Cyberterrorism – myt eller verklighet?

Dag 2

Kl 09.00-16.00 Lunch kl 11.30

Interaktivt lärande

 • threat intelligence – vad är det och vad säger det oss?
 • personlig cybersäkerhet – för individen och organisationen
 • interaktivt lärande – är du en vinnare eller förlorare?

Traditionella brott och trender i ny skepnad

Dag 1

Kl 10.00-17.00 Lunch kl 12.30

Grov organiserad brottslighet

 • grov organiserad brottslighet i dag och i morgon
 • infiltration, hur ser vi den och hur förebygger vi den?
 • forensiska internutredningar
 • samverkan och kontakt med myndigheterna

Kvällsföreläsningar:

1. Vem gör vi affärer med? Och var kommer deras pengar ifrån? Affärsetik, korruption, penningtvätt, whistleblowing och etikprogram.

2. Millenials syn på säkerhet och säkerhetsarbetet

Dag 2

Kl 09.00-16.00 Lunch kl 11.30

Radikalisering och hotbilder

 • radikalisering, extremism och terrorism – så ser du tecknen
 • yttrandefrihet/demokrati
 • processen
 • våldsfrämjande miljöer
 • förebyggande arbete
 • hotbilden i Sverige
 • attentatsplanering

Du själv som säkerhetschef

Dag 1

Kl 10.00-17.00 Lunch kl 12.30

Ledarskap

 • ledarskap och projektledning
 • ledningskommunikation
 • att stärka organisationens och det egna varumärket
 • presentationsteknik

Kvällsföreläsning: Säkerhetschef 2025 ur ett forskningsperspektiv och avslutningsmingel

Dag 2

Kl 09.00-16.00 Lunch kl 11.30

"Känd eller ökänd bättre än okänd"

 • rollen som säkerhetschef – egna styrkor och svagheter
 • security governance och implementering
 • säkerhet – stödfunktion eller kontrollfunktion?
 • security management principles
 • skapa, driv och äg säkerhetsprocessen
 • kommunicera och motivera säkerhetsinvesteringarna
 • rollen som säkerhetschef

Fakta

Deltagare

För dig som arbetar med säkerhet på olika nivåer och har organisationens förväntningar på att du ska ta fram säkerhetsrelaterade lösningar. Du kan till exempel vara säkerhetschef, säkerhetsstrateg, säkerhetshandläggare, säkerhetssamordnare, säkerhetskoordinator eller risk manager. Du har gått någon form av säkerhetschefsutbildning tidigare och vill fördjupa och bredda dina kunskaper för att möta framtidens utmaningar på ett proffsigt och optimalt sätt.

Mål

Kursens mål att är att ge kunskaper som behövs för att

 • ta nyckelrollen som säkerhetschef
 • förstå vikten av att kunna affärsmodellen och prata ledningens språk
 • omvärldsbevaka, se hotbilder och kunna möta dem

Förkunskaper

Du har gått exempelvis "Säkerhetschef – diplomutbildning" eller motsvarande och har arbetat med säkerhet i flera år.

Omfattning

Utbildningen är uppdelad på fyra block om vardera två dagar med kvällsföreläsningar i varje block. Deltagarna träffas en gång i kvartalet. Det ingår också mikroträning via sms eller e-post före, under och efter kursblocken.

Avgift

42 500 kronor. I kursavgiften ingår kursdokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Bokning och kursrådgivning

För ytterligare information och bokning, kontakta Lotta Eriksson, telefon 08-600 62 18. E-post: lotta.eriksson@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Thomas Lundin

Thomas Lundin har bl.a. arbetat vid Säpo, varit säkerhetschef på Åhléns och OMX, vd för G4S Security Services AB och på Caverion. Numera är han vd för Enaco och ordförande i Näringslivets Säkerhetsdelegation, NSD.

Baris Färnman

Baris Färnman är Senior Manager and Teamleader vid PWC och driver bolagets affär knutet till incident-, kris- och kontinuitetshantering. Han har lång erfarenhet av att arbeta verksamhetsövergripande med cybersäkerhetsfrågor och har bland annat utvecklat och implementerat CERT-organisationer. Utöver det är han rådgivare till krisledningar.

Andreas Ring

Andreas Ring, Trygghet Innovation Sverige AB, har tidigare tjänstgjort som närpolis, utredare, underrättelsesamordnare och varit chef för brottsförebyggande verksamhet inom polisen. Han är utbildad instruktör i att upptäcka och förebygga våldsbefrämjande radikalisering och har representerat svensk polis i RAN-POL, ett nätverk underställt EU-kommissionen.

Louise Lind

Louise Lind är organisations- och ledarutvecklare och har lång bakgrund som chef i olika organisationer, bland annat inom Polisen och inom Folkbildningen. Hon har även flera års erfarenhet från styrelsearbete i värderingsdrivna organisationer. Med fokus på kommunikation, ledarskap, förändringsarbete och konflikthantering har hon utvecklat individer, grupper och organisationer under många år.

Markus Lahtinen

Markus Lahtinen är lärare och forskare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. De senaste tio åren har han särskilt intresserat sig för förhållanden som försvårar digitalisering bland företag och förvaltning utifrån koncernövergripande säkerhetschefers arbetssituation och deras relation till säkerhetsindustri och ny teknik. Forskningen bedrivs huvudsakligen inom LUSAX, en forskningsgrupp med fokus på den svenska och globala säkerhetsbranschen.

Anna-Karin Jonsson

Anna-Karin Jonsson är Head of Protective Security på SEB och har under yrkeslivet arbetat både inom näringsliv, partipolitik och myndigheter, bland annat på Ericsson, i Centerpartiet och i Riksdagen. Hon är en engagerad ledare och en uppskattad talare inom systematiskt, omvärldsorienterat säkerhetsarbete, personsäkerhet och demokrati samt ledarskapsfrågor.

Hema Lehocky

Hema Lehocky arbetar på complianceenheten på Ericssons juristavdelning med anti-korruptionsrelaterade frågor. Innan dess var hon på Telia i fyra år. Där ansvarade hon för frågor rörande visselblåsning och internutredningar. Hon var även med och utformade Telias program för effektivt compliancearbete. Hema har arbetat med anti-korruptionsutredningar i 20 år och föreläser om due diligence och andra förebyggande åtgärder för att förebygga korruption i affärer.

Pontus Winstén

Pontus Winstén är Management Consultant på 4C Strategies och arbetar med risk management, business continuity och crisis management. Tidigare har han varit affärsutvecklare och analytiker i bolaget samt riskanalytiker/utredare på Ganeida Security. Han har en fil. kand i sociologi och har läst kurser i bl.a. riskfilosofi, juridik och verksamhetsstyrning. Pontus har varit aktiv i ASIS Young Professionals och är vice ordförande för ASIS Sverige.

Erik Biverot

Erik Biverot har under många år arbetat med cyber-och informationssäkerhet. Han har bl.a. varit chef för Försvarsmaktens IT-försvarsförband och den strategiska IT-incidenthanteringsfuktionen FM CERT. Erik Biverot arbetar i dag som utbildnings- och övningsansvarig för cyber securityområdet vid MSB och kommer närmast från Försvarshögskolan och dess centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier, CATS.

Johan Wiktorin

Johan Wiktorin är Director Intelligence vid PwC Cyber Security, där han leder avdelningen för särskilda undersökningar med fokus på att förstå, förebygga och hantera klienternas hot. Johan har en gedigen bakgrund inom området underrättelse- och säkerhetstjänst. Han är Master of Competitive Intelligence och utbildad militärpolis. Johan är också ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademin sedan 2007.