Säkerhetschef 2020 - Utbildning - Företagsuniversitetet

Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Säkerhetschef 2020

– Security Management när det är som bäst

 • Rusta dig för att möta samtidens och framtidens digitala och fysiska hot
 • Positionera dig som säkerhetschef
 • Säkerhet kopplat till affären och lönsamhet, förstå de affärsmässiga målen
Säkerhetschef 2020

För dig som nått en hög nivå och vill säkra din plats på toppen

Bli en i den exklusiva skaran säkerhetschefer som nu tar steget in i framtiden!

För att arbeta med säkerhet på ett professionellt sätt och rusta sig för framtiden måste man förstå affären i företaget, veta hur man säljer in säkerhetsinvesteringar och kunna visa på de ekonomiska effekterna av dem.

En modern säkerhetsfunktion måste dessutom känna till och kunna möta de absolut senaste hoten genom god omvärldsbevakning, analys och djup kunskap i hur samhällsfaktorer påverkar såväl företaget som den egna rollen.

Den unika kursen ”Säkerhetschef 2020” riktar sig till dig som redan är verksam och har jobbat med säkerhetsfrågor i flera år. Du har tidigare gått någon form av säkerhetschefsutbildning, som ”Säkerhetschef – diplomutbildning”, ”Säkerhetssamordnare” eller motsvarande. Du känner att du vill fräscha upp och fördjupa dina kunskapar för att stärka dig i rollen och för att bättre kunna möta framtidens utmaningar när det till exempel gäller security, safety, risker och whistleblowing.

Teori och praktik

Kursen varvar teori med praktiska exempel och övningar. Varje block om två dagar innehåller också minst en kvällsföreläsning med utmärkta möjligheter till nätverkande och erfarenhetsutbyte med andra i samma position och med ledande experter inom respektive område. Hur ser exempelvis generation Y på rollen som framtidens säkerhetschef och vad säger forskningen?

Mikroträningar får kunskapen att fördjupas och leva längre

Inför, under och en tid efter kursen ingår också ett antal mikroträningar, som deltagarna får via sms eller e-post. Mikroträningarna syftar till att fördjupa de kunskaper man får under utbildningen och få lärdomarna att leva längre i vardagen.

Alla föreläsare är handplockade specialister med stark förankring i säkerhetsbranschen. De känner väl till den verklighet och de utmaningar en säkerhetschef möter i dag och kommer att möta framöver.

Välkommen till en innehållsrik kurs som stärker dig i din roll som säkerhetschef och som ger dig ett kraftfullt, brett och seriöst nätverk med andra i samma situation!

Program

Säkerhet kopplat till affären

Dag 1

Kl 10.00-17.00 Lunch kl 12.30

Affärsmannaskap

 • hur kopplar vi säkerhet till affären – lönsamhetsstyrning
 • internpolitik, säkerhetschefen i ledningsgruppen eller inte?
 • vilka områden ska säkerhetschefen ansvara för?
 • hur bygger man interna nätverk på bästa sätt för att få trovärdighet och ambassadörer?

Kvällsföreläsning:
Vikten av omvärldsbevakning och analys. Räcker det att googla sökord och göra en SWOT-analys för att få hela bilden?

Dag 2

Kl 09.00-16.00 Lunch kl 11.30

Säkerhet kopplat till affären fortsätter

 • affärsplan, mål, styrning och uppföljning
 • styrande dokument, riktlinjer för säkerhet
 • riskbedömningar
 • whistleblowing – hot eller möjlighet?

Digitala hot och möjligheter

Dag 1

Kl 10.00-17.00 Lunch kl 12.30

Risker och incidenter

 • risk management 2020 – utvecklingen tar oss till nya platser och riskhanteringen måste följa med
 • incidenthantering – en process för hantering men framför allt lärande; så bygger du en organisatorisk utvecklingsprocess
 • IT-kris – vem tar ansvar, vem hanterar och vem kontrollerar?
 • den mänskliga faktorn, effektiv utbildning och träning

Kvällsföreläsningar:
Cyberterrorism- myt eller verklighet?
Generation Y:s syn på säkerhetschefens roll och säkerhetsarbetet

Dag 2

Kl 09.00-16.00 Lunch kl 11.30

Mjuka värden av cybersäkerhet

 • social engineering
 • spearphising
 • vd-brev
 • bluff-fakturor
 • sol- och vårare
 • data loss prevention
 • intrusion detection
 • digital trust
 • spionage

Traditionella brott och trender i ny skepnad

Dag 1

Kl 10.00-17.00 Lunch kl 12.30

Grov organiserad brottslighet

 • grov organiserad brottslighet i dag och i morgon
 • infiltration, hur ser vi den och hur förebygger vi den?
 • forensiska internutredningar
 • samverkan och kontakt med myndigheterna

Kvällsföreläsningar:
Miljö, hållbarhet och CSR som hygienfaktor – är det kompatibelt med säkerhet?
Vem gör vi affärer med? Och var kommer deras pengar ifrån? Affärsetik, korruption, penningtvätt, whistleblowing och etikprogram.

Dag 2

Kl 09.00-16.00 Lunch kl 11.30

Radikalisering och hotbilder

 • radikalisering, extremism och terrorism – så ser du tecknen
 • yttrandefrihet/demokrati
 • processen
 • våldsfrämjande miljöer
 • förebyggande arbete
 • hotbilden i Sverige
 • attentatsplanering

Du själv som säkerhetschef

Dag 1

Kl 10.00-17.00 Lunch kl 12.30

Ledarskap

 • ledarskap och projektledning
 • ledningskommunikation
 • att stärka organisationens och det egna varumärket
 • presentationsteknik
 • kvällsföreläsning och avslutande festligt mingel

Kvällsföreläsning:
Säkerhetschef 2020 ur ett forskningsperspektiv

Dag 2

Kl 09.00-16.00 Lunch kl 11.30

"Känd eller ökänd bättre än okänd"

 • rollen som säkerhetschef – egna styrkor och svagheter
 • security governance och implementering
 • säkerhet – stödfunktion eller kontrollfunktion?
 • security awareness – nöjd och belåten eller ständigt på hugget?
 • security management principles
 • skapa, driv och äg säkerhetsprocessen
 • kommunicera och motivera säkerhetsinvesteringarna, få tyngd i dina budskap
 • rollen som säkerhetschef med sikte på bedrägerier, i en miljö där bedrägerierna i värsta fall möjliggörs av att medarbetare tummar på rutiner
 • rollen som säkerhetschef med sikte på att lösa, leverera och le, i en miljö där öppenhet ska förenas med säkerhet, där kommunikation och ledarskap är viktiga beståndsdelar och där kriser och mediakontakter är vardagsmat
 • avslutningssamtal med möjlighet till frågor och diskussion med kursledarna och föreläsarna

Fakta

Deltagare

För dig som arbetar med säkerhet på olika nivåer och har organisationens förväntningar på att du ska ta fram säkerhetsrelaterade lösningar på heltid eller som tillikauppgift. Du kan till exempel vara säkerhetschef, säkerhetsstrateg, säkerhetshandläggare, säkerhetssamordnare, säkerhetskoordinator eller risk manager. Du har gått någon form av säkerhetschefsutbildning tidigare och vill fördjupa och bredda dina kunskaper för att möta framtidens utmaningar på ett proffsigt och optimalt sätt.

Mål

Kursens mål att är att ge kunskaper som behövs för att

 • ta nyckelrollen som säkerhetschef
 • förstå vikten av att kunna affärsmodellen och prata ledningens språk
 • omvärldsbevaka, se hotbilder och kunna möta dem

Förkunskaper

Du har gått exempelvis "Säkerhetschef – diplomutbildning" eller motsvarande och har arbetat med säkerhet i flera år. Företagsuniversitetet förbehåller sig rätten att pröva varje sökandes lämplighet att delta i utbildningen.

Omfattning

Utbildningen är uppdelad på fyra block om vardera två dagar med kvällsföreläsningar i varje block. Deltagarna träffas en gång i kvartalet. Det ingår också mikroträning via sms eller e-post före, under och efter kursblocken.

Avgift

42 500 kronor. I kursavgiften ingår kursdokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Bokning och kursrådgivning

För ytterligare information och bokning, kontakta Lotta Eriksson, telefon 08-600 62 18. E-post: lotta.eriksson@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Thomas Lundin

Thomas Lundin har bl.a. arbetat vid Säpo, varit säkerhetschef på Åhléns och OMX, vd för G4S Security Services AB och på Caverion. Numera är han vd för Enaco och ordförande i Näringslivets Säkerhetsdelegation, NSD.

Johanna Laurent

Johanna Laurent, Wide Narrow Intelligence AB, har i över 15 år arbetat med omvärldsanalys och strategiskt utvecklingsarbete i företag, myndigheter och andra organisationer. Hon är en mycket uppskattad föreläsare och pedagog. Hon har också, tillsammans med kollegan Linda Genf, gett ut boken ”Omvärldsanalys i praktiken”. I den här kursen delar hon med sig av sina erfarenheter samt de verktyg och modeller som hon själv använder och lär ut i sitt arbete.

Baris Färnman

Baris Färnman är assistant manager på PWC, affärsområde Cyber Security, sedan 2016 och tidigare Risk Managementkonsult på Ekelöw. Han är expert på cyber security, risk management och Business Continuity Management. Baris har lång erfarenhet av att implementera ledningssystem för systematisk säkerhet, leda krishanteringsutbildningar på EU-nivå och stötta CERT-verksamheter med analys och incidenthantering. Hans fokus är säker digitalisering och utvecklandet av cybersäkerhetsstrategier för olika typer av organisationer.

Erik Biverot

Erik Biverot har under många år arbetat med cyber-och informationssäkerhet. Han har bl.a. varit chef för Försvarsmaktens IT-försvarsförband och den strategiska IT-incidenthanteringsfuktionen FM CERT. Erik Biverot arbetar i dag som utbildnings- och övningsansvarig för cyber securityområdet vid MSB och kommer närmast från Försvarshögskolan och dess centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier, CATS.

Hema Lehocky

Hema Lehocky arbetar sedan 2018 på complianceenheten på Ericssons juristavdelning med anti-korruptionsrelaterade frågor. Innan dess var hon på Telia i fyra år där hon ansvarade för frågor rörande visselblåsning och internutredningar. Hon var även med och utformade Telias program för effektivt compliancearbete. Hema har arbetat med anti-korruptionsutredningar i 20 år och föreläser ofta om due diligence och andra förebyggande åtgärder för att förebygga korruption i affärer.

Jonas Trolle

Jonas Trolle är biträdande lokalpolisområdeschef på Södermalm i Stockholm. Innan han tillträdde sitt nuvarande tjänst arbetade han under många år med grov organiserad brottslighet, bl.a. i rollerna som spaningsledare och operativ chef. Parallellt med sitt dagliga arbete besätter han, som en av flera, kriminalinsatschefsberedskapen i region Stockholm. En beredskap som handhar de grövsta brotten i regionen. Jonas är författare till två böcker, som båda berör hans arbete som polis. Han föreläser och utbildar internt såväl som externt i bl.a. frågor kring människohandel, hemliga tvångsmedel och förundersökning.

Andreas Ring

Andreas Ring, Trygghet Innovation Sverige AB, har tidigare tjänstgjort som närpolis, utredare, underrättelsesamordnare och varit chef för brottsförebyggande verksamhet inom polisen. Han är utbildad instruktör i att upptäcka och förebygga våldsbefrämjande radikalisering och har representerat svensk polis i RAN-POL, ett nätverk direkt underställt EU-kommissionen.

Louise Lind

Louise Lind är organisations- och ledarutvecklare och har lång bakgrund som chef i olika organisationer, bland annat inom Polisen och inom Folkbildningen. Hon har även flera års erfarenhet från styrelsearbete i värderingsdrivna organisationer.

Med fokus på kommunikation, ledarskap, förändringsarbete och konflikthantering har hon utvecklat individer, grupper och organisationer framgångsrikt under många år.

Valuesonline, IDI och Appreciative Inquiry är exempel på professionella verktyg hon använder för att nå önskvärda beteenden och uppsatta mål.

Markus Lahtinen

Markus Lahtinen är lärare och forskare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet sedan 2002. De senaste tio åren har han särskilt intresserat sig för förhållanden som försvårar digitalisering bland företag och förvaltning utifrån koncern-övergripande säkerhetschefers arbetssituation och deras relation till säkerhetsindustri och ny teknik. Forskningen bedrivs huvudsakligen inom LUSAX, en forskningsgrupp med fokus på den svenska och globala säkerhetsbranschen.

Jan Persson

Jan Persson är Head of Group Security i SEB sedan 2003 och ansvarar bl.a. för Fraud Prevention och Cyber Crime med särskilt fokus på de risker som följer med den ökande digitaliseringen av betalnings- och transaktionstjänster. Han har en lång och bred erfarenhet inom säkerhetsområdet med en bakgrund från Polisen, Säpo och näringslivet, bl.a. som säkerhetschef i Tele2. Han har förtroendeuppdrag i Bankföreningen, Svenskt Näringsliv och i International Banking Security Association. 2008 fick han Svenskt Näringslivs årliga säkerhetsstipendium.

Anna-Karin Jonsson

Anna-Karin Jonssons ledarskap och engagemang har utvecklats inom partipolitiken, näringslivet och myndighet. Tydlig kommunikation, öppenhet och stark integritet är väg- ledande, liksom drivkraften att skapa förutsättningar för andra att lyckas och utvecklas, inom Centerpartiet, Tieto Enator, Ericsson och nu som bitr säkerhetschef på Riksdagsförvalt-ningen. Hon är en uppskattad talare och paneldeltagare inom såväl säkerhets-relaterade som ledarskapsfrågor.