Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Skolsäkerhet 

– förebygga, förhindra och skydda

 • Förebygg och förhindra våld i skolmiljön
 • Så görs hotbedömningar och gärningsmannaprofiler
 • Ta fram handlingsplaner som fungerar
Skolsäkerhet

För dig som vill trygga elevers framtid

Det är inte en fråga om om, utan snarare om när. Det tycks de flesta vara överens om när debatten i samhället handlar om väpnat våld i skolmiljö. Det har skett många tragiska skolskjutningar runt om i världen och frågan är högaktuell även i Sverige. Här rapporteras det kontinuerligt inte minst om knivskärningar i skolmiljö.

Forskning visar att det finns en tydlig koppling mellan nivåerna av våld i skolan, förekomsten av mobbning och elevernas upplevelse av skolmiljön. Det är alltså viktigt att arbeta mot de vardagliga kränkningarna för att förebygga grövre våld.

Det förebyggande arbetet mot mobbning och lindrigare våld är med andra ord en synnerligen viktig del av arbetet mot det grövre våldet. Dessutom är bra hotbedömningar en av de bästa strategierna för att förebygga dödligt skolvåld.

Så, hur gör man det? I den helt nya kursen "Skolsäkerhet" får bland andra skolledare, rektorer och säkerhetsansvariga tips på framgångsrikt förebyggande arbete och konkreta verktyg för att göra hotbedömningar, gärningsmannaprofiler och handlingsplaner som fungerar.

Syftet är att skapa mental förberedelse, ge fördjupad kunskap om olika handlingsalternativ och öka kännedomen om hur man förebygger väpnat våld för att stå bättre rustad om det ändå händer.

Kursen är på tre dagar och omfattar innan-under-efter-perspektivet. Den bygger på Skolverkets folder "Väpnat våld i skolan – hur skolor kan agera om det händer", som har tagits fram i samarbete med Polisen, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Program

Dag 1 – förebygga

09.30Samling och kaffe

10.00Introduktion

 • syfte och mål
 • agenda och presentationsrunda

Hot och våld i skolor

 • former av hot och våld, konsekvenser, skollagens krav
 • diskussionsmoment: egna erfarenheter från hot och våld

Väpnat våld i skolor

 • nationell riskbedömning, statistik, orsak (kriminalitet/kränkning)
 • svenska exempel
 • trender och utveckling

12.30Lunch

13.30Case

 • ett antal reella händelser presenteras och diskuteras

Vem blir en skolskjutare?

 • gärningsmannaprofiler
 • signaler
 • orosanmälningar
 • copycats

Diskussionsmoment

 • etik och moral
 • förebyggande arbete
 • antimobbning

17.00Avslutning dag 1

Dag 2 – förhindra

09.00Recap från dag 1

Preventivt arbete i praktiken

 • exempel från kommun och skola
 • handlingsplaner
 • checklistor

11.30Lunch

12.30Preventivt arbete i praktiken forts.

 • exempel från polisen
 • hotbedömning
 • pågående dödligt våld (PDV)
 • agerande vid händelser och utveckling som kan leda till våld

Case: Trollhättedådet

16.00Avslutning

Dag 3 – skydda

09.00Recap från dag 2

Det svenska krishanteringssystemet

 • krisplanering
 • checklistor
 • risk- och sårbarhetsanalyser

Åtgärder

 • inrymning
 • utrymning
 • utestängning
 • skyddsåtgärder  

11.30Lunch

12.30Medias roll

 • grupparbete
 • gruppredovisningar

Utvärdering och sammanfattning

16.00Avslutning

Fakta

Tider

Dag 1: 10.00-17.00 Dag 2 och 3: 09.00-16.00. Kaffe serveras från kl. 08.30.

Deltagare

Kursen vänder sig i första hand till dig som är rektor, skolledare eller annan berörd medarbetare på skolor och förskolor i kommunal eller privat regi, samt till säkerhetsansvariga inom kommuner och på friskolor.

Mål

Målet med utbildningen är att ge målgruppen inom kommuner och friskolor kunskap och verktyg för att förebygga, förhindra och hantera våldssituationer i skolmiljön, oberoende av om situationen eskalerar internt eller är påverkad av externa aktörer. Den ska också ge:

 • mental förberedelse
 • fördjupad kunskap om olika handlingsalternativ
 • verktyg för att ta fram handlingsplaner som fungerar

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Metod

Utbildningen kombinerar teori med praktiska övningar, diskussioner och reflektion.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Susan Bergman

Susan Bergman arbetar som säkerhetschef vid Combitech. Hon är en av Sveriges främsta experter inom krisberedskap, riskhantering och kontinuitetsplanering. I rollen som managementkonsult på Combitech hjälpte hon organisationer över hela landet med strategiskt och operativt säkerhetsarbete. Hon har även varit chef för Combitech Training Institute och är en mycket eftertraktad föreläsare.