Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Säkerhetsskydd - SUA för leverantörer

– säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal

 • Anbudsfasen
 • Tilldelat uppdrag och förstagångsbesök
 • Krav rörande fysisk-, informations- och personalsäkerhet
 • Förslag på förberedelser och rutiner
Säkerhetsskydd - SUA för leverantörer

Grunderna i SUA för dig som är leverantör

Lär dig grunderna i SUA

Säkerhetsskyddad upphandling innebär att om det i en upphandling förekommer säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, har statliga myndigheter, kommuner och regioner ansvaret för att det finns ett fullgott säkerhetsskydd när en leverantör anlitas.

Samma regler gäller enskilda verksamheter som ingår avtal om varor, tjänster och byggentreprenader med utomstående leverantörer.

Den här endagskursen utgår från leverantörens perspektiv och ger kunskap i vad leverantören kan förvänta sig för krav i samband med tecknande av säkerhetsskyddsavtal. Under kursen får deltagarna även tips på vilka rutiner de bör ha på plats innan undertecknande av avtalet.

Från anbud till undertecknat säkerhetsskyddsavtal

Under dagen går vi igenom SUA-processen ur leverantörens perspektiv. Hur ser säkerhetsskyddsavtalen ut, vilka krav ställs och vad åligger det leverantören att ta ansvar för under uppdraget?

Efter kursen har deltagarna dels fått en bakgrund till lagstiftningen och till begreppet Sveriges säkerhet, dels lärt sig vilka krav som kan komma att ställas, varifrån kraven kommer samt fått tips på rutiner och andra förberedelser som det kan vara bra att ha på plats inför avtalstecknandet.

Program

09.00Säkerhetsskyddslagstiftning

 • bakgrund
 • hotbild mot Sverige

Rollfördelning

 • tillsynsmyndighet
 • verksamhetsutövare
 • leverantör

Nivå och klass

 • säkerhetsskyddsnivå
 • säkerhetsskyddsklass
 • säkerhetsklass

Upphandling

 • under anbudsfasen
  • förstagångsbesök
  • krav på fysisk-, personal- och informationssäkerhet
 • vid tilldelat uppdrag

12.00Lunch

13.00Krav

 • säkerhetsskyddschef
 • personalsäkerhet
 • fysisk säkerhet
 • informationssäkerhet

Rutiner

 • personalsäkerhet
 • utbildningsplan
 • kontrollplan
 • tips: att göra i förväg

16.00Avslutning

Fakta

Deltagare

Kursen riktar sig till leverantörens befattningar som kommer att få en roll i samband med tecknande av säkerhetsskyddsavtal, exempelvis säkerhetsskyddschefen samt medarbetare från HR, IT-säkerhet, fysisk säkerhet och/eller informationssäkerhet. Det är en grundkurs som utgår från leverantörsperspektivet.

Mål

Målet är att ge de kunskaper som behövs för att

 • ha en adekvat kännedom om Säkerhetsskyddslagstiftningen
 • kunna göra professionella säkerhetsskyddade upphandlingar med säkerhetsskyddsavtal
 • känna till kraven rörande fysisk-, informations- och personalsäkerhet
 • förstå rollfördelningen mellan myndigheter, verksamhetsutövare och leverantörer

Övrigt

Kursen är en bred grundkurs och sker som lärarledd distansutbildning.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Marie Louise Arendt

Marie Louise Arendt har mer än 15 års erfarenhet av arbete med offentlig samhällssäkerhet och säkerhetsskydd, krisberedskap, krishantering och civilt försvar. Uppdragen har omfattat såväl analys som uppbyggnad, utveckling, samverkan och planering av samhällets strukturer inklusive övning, utbildning och kommunikation. Hon har arbetat som beredskapshandläggare och säkerhetschef/säkerhetsskyddschef i kommuner och på länsstyrelsen i Skåne med krisberedskapsfrågor, samt varit ordförande för OffSÄK. 2018 startade Marie Louise det egna företaget Aren’t Insecure AB och har bl.a. haft uppdrag som interim säkerhetschef inom försvarsindustrin och som säkerhetschef och säkerhetsskyddschef på energiföretag. Marie Louise verkar i dag som strategisk säkerhetsexpert i Region Skåne.