Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Learning and Development - diplomutbildning

– arbeta operativt och strategiskt med utveckling, utbildning och karriär

 • Så driver du ett aktivt och framåtsträvande arbete med kompetensutveckling
 • Kompetensstrategi möter affärsstrategi
 • Upskilling, reskilling och sourcing för företagets behov
 • Personliga läroplaner
 • KPI:er och målsättningsmodeller
Learning & Development

För dig som vill arbeta aktivt och framåtsträvande med upskilling och reskilling

Kompetens- och affärsstrategi hand i hand

Lärande och kompetensutveckling får en alltmer central roll i organisationen. Hur väl vi planerar, genomför och analyserar intern kompetensutveckling påverkar vår förmåga att attrahera nya medarbetare, behålla de kollegor vi har idag och leverera enligt våra mål. En lärande organisation är mer innovativ, snabbrörlig och motståndskraftig. Vilket har medfört att kompetens- och affärsstrategi går hand i hand och lärande idag diskuteras i både vd-rum och på styrelsemöten.

Företagsuniversitetets diplomkurs i Learning & Development hjälper dig att ta ert arbete med internt lärande från produktion till strategi. Med målbilden att kompetensutveckling ska agera som en affärsenhet i sig. Kursen tar avstamp i det strategiska arbetet kring att analysera vad organisationen ska lära sig, att skapa en strategisk affärsplan för det önskade lärandet och att kvantifiera och utvärdera insatsen i efterhand.

Aktuella kunskaper, praktiska verktyg och träning

Som kursdeltagare får du en strategisk inblick i hur kompetensstrategier ser ut och fungerar i andra ledande bolag. Du får praktisk träning i verktyg som karriär- och lärandeplanering, feedback-modeller, kompetensinventering och att affärsmässigt motivera kunskapsinvesteringar. Kursen utvecklar dig till en strategisk ledare och affärspartner inom organisationens Learning & Development och lägger grunden för lönsam kompetensutveckling, ökad takt på innovation och affärsutveckling och en starkare position på marknaden.

Välkommen!

Program

Block 1

Kompetensinventering och företagets mål

 • företagets kortsiktiga och långsiktiga mål
 • vilken kompetens behövs för att möta företagets mål?
 • att göra en kompetensinventering

Gap-analys, reskilling och upskilling

 • så gör du en gap-analys
 • fylla i "gapet" genom reskilling, upskilling, sourcing
 • vad får det kosta? – investeringen

Vikten av att ha en strategi

 • tänk långsiktigt och strategiskt
 • risker och konsekvenser av att inte ha en strategi

Att lära ut och lära in på arbetsplatsen

 • våra olika lärstilar
 • anpassa format och pedagogik efter individ, grupp och ämne
 • Kolbs lärteori

Introduktion av business case

 • välja och börja arbeta med det egna caset

Block 2 online Kl. 09.00-12.00

Är all utbildning av godo?

 • KPI:ier
 • uppföljning av utvecklingsinsatser
 • koppling till medarbetarengagemang

Block 3

Att driva kontinuerlig kompetensutveckling

 • organisationsperspektiv och individperspektiv
 • chefens och medarbetarens ansvar att identifiera utvecklingsbehov
 • självledarskap för det livslånga lärandet
 • karriärramverk och verktyg för medarbetaren att driva sin egen utveckling
 • koppla kompetensutvecklingsprocessen till t.ex. medarbetarsamtal. performance management, måluppföljning, successionsplanerin
 • att coacha chefen inför karriärsamtal med medarbetaren
 • 70-20-10-regeln för utveckling i arbetet

Block 4 online Kl. 09.00-12.00

Talent Management och Performance Management

 • Talent Management och Performance Management och kopplingen till lärande och karriärutveckling

Block 5

Facilitering och design av workshops och mikrolärande

 • att facilitera och leda workshops och andra lärande situationer
 • design av mikrolärande i det dagliga arbetet

Lärande organisationer 

 • lär av de bästa – goda exempel på lärande organisationer
 • vilka verktyg behöver organisationen tillhandahålla?
 • hur kan man dela kunskap?
 • 70-20-10-regeln

Stora gemensamma utbildningsinsatser

 • så planerar du och köper in stora utbildningsinsatser inom t.ex. arbetsmiljö, ledarskap, värderingar, förändring

Presentation av business case och diplomering

 • Presentation och diskussion om business casen

Block 6 online Kl. 09.00-11.00

Uppföljning

 • hur har det gått?
 • fortsatt utveckling

Fakta

Deltagare

Utbildningen vänder sig till t.ex. HR-chefer, HR Business Partners, HR-generalister och andra som ser ett behov av att utveckla, upskilla eller reskilla medarbetare för att möta dagens och morgondagens kompetensbehov.

Mål

Målet med utbildningen är att ge dig kunskaper, verktyg och metoder för att kunna arbeta både operativt och strategiskt med utveckling, utbildning och karriär på organisations- och individnivå för att bidra med affärsnytta.

Diplomering

För att du ska få diplomet krävs närvaro på utbildningens alla delar samt godkänt diplomarbete.

Metod

Utbildningen kombinerar teori med många verklighetsnära praktiska övningar, diskussioner, erfarenhetsutbyte och reflektion. Ett business case går genom utbildningen som en röd tråd och leder till slutuppgiften som handlar om att skapa en strategisk plan som kan presenteras för t.ex. ledningsgruppen.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Helena Bodin

Helena Bodin har både strategiskt och praktiskt utvecklat modeller för karriärutveckling och kompetensutveckling inom Panasonic och Fujitsu. Modellen innehöll enkla verktyg som chefer och medarbetare kunde använda sig av och ett enklare karriärseminarium. Helena har också utvecklat strategier för Talent Management och nu senast på Swedbank arbetat med Strategic Workforce Planning för att se hur verksamhetens nuvarande och framtida behov bäst kan mötas. 

Thomas Spjuth Eriksson

Thomas Spjuth Eriksson har mer än 30 års erfarenhet från operativa och strategiska HR-befattningar i Sverige, Storbritannien, Ryssland och Singapore. Han har en fil. kand. från Personalvetarlinjen med inriktning pedagogik från Stockholms Universitet.

Thomas har arbetat inom privat, statlig, idéburen sektor samt på en IT-startup. Han har haft roller som HR generalist på Swedbank, vägledare på Arbetsmarknadsverket, utbildare på Unionen, personalchef, regional utbildningschef, regional talang- och rekryteringschef på IKEA samt VP HR på Nefab och projektledare, förändringscoach, mentor och utbildare för ledningsgrupper och högre chefer. Han driver idag ett eget konsultbolag inom organisations- och ledarskapsutveckling.