Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Hantering av hot och våld på arbetsplatsen

– bedöm och avvärj hot och våld på jobbet

 • Före, under och efter en incident
 • Tekniska hjälpmedel och rutiner som ger bra skydd
 • Hur hjälper vi den som är hotad eller har råkat illa ut?
Hantering av hot och våld på arbetplatsen

Bli bättre på att hantera risker på jobbet

Fördjupad kunskap att hantera hot- och våldssituationer

Behovet av att kunna bedöma och hantera hotfulla situationer och incidenter ökar tyvärr bara med tiden. Samhället förändras och hotbilderna ser annorlunda ut än för bara några år sedan. För att möta den förändrade riskmiljön erbjuder Företagsuniversitetet i samarbete med KRONAN Säkerhet den unika kursen "Hantering av hot och våld på arbetsplatsen". 

Kursen, som är på en dag, riktar sig till personer inom både privat och offentlig sektor som riskerar att utsättas för hot eller våld i sitt arbete men är också anpassad för alla som ska vara till stöd för personer i en utsatt roll. Den vänder sig bland annat till kommunal verksamhet, landstingsverksamhet, butiker samt arbetsplatser med receptionsmedarbetare.

Praktiska verktyg för att hantera incidenter

Under dagen får du praktiska verktyg att hantera en situation före, under och efter en incident. Verktygen är bland annat:

 • kunskap om vad lagen säger
 • tecken att tolka
 • gärningsmannaprofiler
 • teknik och rutiner
 • checklistor och rollbeskrivningar

Kursen "Hantering av hot och våld på arbetsplatsen" adresserar de aktuella hot som finns och syftet är att ge medarbetare, chefer, förtroendevalda och andra på utsatta arbetsplatser en trygghet och kunskap att hantera situationer som uppträder sällan eller aldrig för några, men är vardag för andra.

Kursledarna är uppskattade föreläsare från Kronan Säkerhet och erfarna före detta poliser med stor kompetens inom konflikthantering och förebyggande arbete.

Kursens genomförs både som öppen kurs på Företagsuniversitetet och som företagsanpassad kurs hos kunder.

Program

09.45Kaffe serveras

10.00Definitioner – Vad är hot och våld?

 • var går gränsen – hur mycket måste jag tåla?

Statistik och lagstiftning

 • hur vanligt är det med hot och våld?
 • dödligt våld
 • vad säger lagen?
 • hur får jag agera/inte agera?

Innan en incident

 • hotbild/riskanalys
 • förebyggande fysiskt skydd och rutiner
 • vad triggar hot och våld?
 • hur ser en potentiell gärningsman ut i vår verksamhet?
 • hot och våld i ett genusperspektiv – #metoo-kampanjen

12.30Lunch

13.30Under en incident

 • hur ska jag bete mig när jag blir hotad?
 • kroppsspråket – viktigare än vad som sägs
 • självskydd
 • hur kan jag freda mig i en våldssituation?
 • stalkning – ingen privatsak!

Efter en incident

 • är jag ett tillförlitligt vittne?
 • ha en plan för krishantering!
 • när kan man börja jobba igen?
 • vilken hjälp finns att få?
 • rättsprocessen

Checklistor

Under dagen kommer vi också att göra ett grupparbete.

17.00Avslutning

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till alla som arbetar på arbetsplatser, både i offentlig och privat verksamhet, som riskerar att utsättas för hot och våld, till exempel i kommunal verksamhet som förtroendevalda, i skolverksamhet, inom socialtjänsten, på akutmottagningar eller på arbetsplatser som har många besökare, som butiker, bibliotek och receptioner, där hotfulla situationer kan uppstå. Kursen riktar sig även till alla som ska vara till stöd för personer i utsatta situationer men som kanske inte arbetar med säkerhet till vardags.

Kursen fungerar både som öppen kurs och som verksamhetsanpassad kurs.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • kunna förebygga, bedöma och hantera hotfulla situationer
 • konkret agera vid och våld
 • ge stöd efter en traumatisk händelse

Inför kursen

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment samt digitala moment.

Kursledarna

Kursledarna är uppskattade föreläsare från KRONAN Säkerhet och erfarna före detta poliser med stor kompetens inom konflikthantering och förebyggande arbete.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se