Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Diplomerad ekonomiassistent

 • Redovisningsarbetets alla delar – från transaktion till bokslut
 • Företagsekonomi – sambandet mellan ekonomirutiner och nyckeltal
 • Juridik – aktuella lagar och regler som styr ekonomifunktionen
Diplomerad ekonomiassistent

Få grunderna för att kunna arbeta som ekonomiassistent

Lär dig att arbeta självständigt på ekonomiavdelningen

En ekonomiavdelning måste styras av enkla och enhetliga rutiner. Därför är det viktigt att alla medarbetare på ekonomiavdelningen har samma goda grundkunskaper i ekonomi.

Den här diplomutbildningen ger dig breda grundkunskaper och förståelse som gör att du kan medverka självständigt och aktivt i ekonomiavdelningens dagliga arbete. Den ger värdefulla och praktiska kunskaper i redovisningsarbetets alla delar, ökad förståelse för ekonomifunktionens betydelse samt din egen viktiga roll för organisationen i sin helhet. Dessutom får du kunskaper om de lagar och regler som styr vanligt förekommande affärshändelser.

Ett diplom som kvitto på kunskaperna

Att vara diplomerad ekonomiassistent hos Företagsuniversitetet ger dig större trygghet och ökade möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Diplomeringen innebär att du och din arbetsgivare kan vara säkra på att du behärskar och har uppdaterad samt kvalificerad och relevant kompetens inom följande huvudområden:

 • Grunder och syften med redovisning
 • Löpande bokföring
 • Redovisningsrapporter
 • Affärsjuridik
 • Lönekostnader, förmåner, skattedeklaration
 • Årsredovisningslagen
 • Företagsekonomi med nyckeltal, kassaflödesanalys, kalkylering och budgetering

Utbildningen vänder sig till dig som ska delta eller redan deltar i det dagliga ekonomiarbetet och vill utvecklas i ditt arbete och din yrkesroll.

Program

Block 1

Redovisning – introduktion

 • grunder och syften
 • termer och begrepp
 • intressenter
 • redovisning – en del av företagets administrativa system
 • extern och intern redovisning

Baskontoplanen

 • uppbyggnad och struktur
 • kontoklasser
 • kontering
 • löpande bokföring
 • moms

Redovisningsrapporter

 • grundbok
 • huvudbok
 • balansräkning
 • resultaträkning

Övningar och exempel

Block 2

Affärsjuridik

 • avtal
 • fordringsrätt
 • köprätt

Redovisning del 2

 • lönekostnader
 • förmåner och ersättningar
 • skattedeklaration
 • representation
 • ej avdragsgilla kostnader, ej skattepliktiga intäkter
 • periodiseringar
 • avskrivningar enligt plan

Övningar och exempel

Block 3

Redovisning del 3

Årsredovisningslagen

 • resultaträkning
 • balansräkning
 • noter och tilläggsupplysningar
 • förvaltningsberättelse

Anläggningstillgångar

 • definition och värdering av anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

 • värdering av omsättningstillgångar
 • osäkra fordringar

Bokslutsdispositioner – obeskattade reserver

 • avskrivning över plan – huvudregeln och kompletteringsregeln
 • periodiseringsfonder
 • bolagsskatt
 • bokslut

Övningar och exempel

Block 4

Företagsekonomi

 • företagsformer
 • cash management
 • årsredovisning
 • tolka ekonomiska rapporter
 • nyckeltal
  • kassalikviditet
  • balanslikviditet
  • soliditet
  • rörelsekapital
  • bruttovinst
  • rörelsemarginal
 • kassaflödesanalys
 • kalkylering
 • budgetering

Övningar och exempel

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som ska delta, eller redan deltar, i det dagliga ekonomiarbetet och som vill både utveckla och kvalitetssäkra din kompetens.

Mål

Målet är att ge de kunskaper som behövs för att

 • ansvara för den löpande bokföringen
 • utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter på ekonomiavdelningen
 • delta i ekonomiska resonemang och i arbetet med bokslut och årsredovisning
 • känna till lagar och regler för vanligt förekommande affärssituationer

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper är nödvändiga, men det är en fördel om du redan har påbörjat ditt arbete inom ekonomifunktionen.

Kurslitteratur

"Redovisa rätt", som fungerar utmärkt som en uppslagsbok att använda även efter kursen.

Diplomering

Mellan de två avslutande blocken gör du en hemuppgift. För diplomering krävs godkänd hemuppgift/inlämningsuppgift samt minst 90% närvaro på utbildningen.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se