Kurs - 3 dagar

Skolsäkerhet

förebygga, förhindra och skydda

Förebygg och förhindra våld i skolmiljön

Så görs hotbedömningar och gärningsmannaprofiler

Ta fram handlingsplaner som fungerar

Det är inte en fråga om om, utan snarare om när. Det tycks de flesta vara överens om när debatten i samhället handlar om väpnat våld i skolmiljö. Det har skett många tragiska skolskjutningar runt om i världen och frågan är högaktuell även i Sverige. Här rapporteras det kontinuerligt inte minst om knivskärningar i skolmiljö.

Forskning visar att det finns en tydlig koppling mellan nivåerna av våld i skolan, förekomsten av mobbning och elevernas upplevelse av skolmiljön. Det är alltså viktigt att arbeta mot de vardagliga kränkningarna för att förebygga grövre våld.

Det förebyggande arbetet mot mobbning och lindrigare våld är med andra ord en synnerligen viktig del av arbetet mot det grövre våldet. Dessutom är bra hotbedömningar en av de bästa strategierna för att förebygga dödligt skolvåld.

Så, hur gör man det? I den helt nya kursen "Skolsäkerhet" får bland andra skolledare, rektorer och säkerhetsansvariga tips på framgångsrikt förebyggande arbete och konkreta verktyg för att göra hotbedömningar, gärningsmannaprofiler och handlingsplaner som fungerar.

Syftet är att skapa mental förberedelse, ge fördjupad kunskap om olika handlingsalternativ och öka kännedomen om hur man förebygger väpnat våld för att stå bättre rustad om det ändå händer.

Kursen är på tre dagar och omfattar innan-under-efter-perspektivet. Den bygger på Skolverkets folder "Väpnat våld i skolan – hur skolor kan agera om det händer", som har tagits fram i samarbete med Polisen, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

För dig som vill trygga elevers framtid
Webbinfo_2061

Kursprogram - 3 dagar

Dag 1 – förebygga

09.30Samling och kaffe

10.00Introduktion

syfte och mål

agenda och presentationsrunda

Hot och våld i skolor

former av hot och våld, konsekvenser, skollagens krav

diskussionsmoment: egna erfarenheter från hot och våld

Väpnat våld i skolor

nationell riskbedömning, statistik, orsak (kriminalitet/kränkning)

svenska exempel

trender och utveckling

12.30Lunch

13.30Case

ett antal reella händelser presenteras och diskuteras

Vem blir en skolskjutare?

gärningsmannaprofiler

signaler

orosanmälningar

copycats

Diskussionsmoment

etik och moral

förebyggande arbete

antimobbning

17.00Avslutning dag 1

Dag 2 – förhindra

09.00Recap från dag 1

Preventivt arbete i praktiken

exempel från kommun och skola

handlingsplaner

checklistor

11.30Lunch

12.30Preventivt arbete i praktiken forts.

exempel från polisen

hotbedömning

pågående dödligt våld (PDV)

agerande vid händelser och utveckling som kan leda till våld

Case: Trollhättedådet

16.00Avslutning

Dag 3 – skydda

09.00Recap från dag 2

Det svenska krishanteringssystemet

krisplanering

checklistor

risk- och sårbarhetsanalyser

Åtgärder

inrymning

utrymning

utestängning

skyddsåtgärder  

11.30Lunch

12.30Medias roll

grupparbete

gruppredovisningar

Utvärdering och sammanfattning

16.00Avslutning