Praktiskt bokslutsarbete II

Lär dig avsluta ett årsbokslut

Få kunskap om olika bokslutsdispositioner

Var medveten om skattemässiga konsekvenser

Du som behärskar löpande bokföring och som har god kunskap om bokslutsarbete får på den här kursen lära dig t.ex. att hantera olika avsättningsalternativ, gällande skatteregler och beräkning av bolagsskatt samt hur man beaktar god redovisningssed.

Den här kursen tar dig från ett resultat efter finansiella poster till ett färdigt fastställt resultat. Tillsammans med den grundläggande kursen "Praktiskt bokslutsarbete I" behandlas bokslutsarbetet från grunden till färdig resultat- och balansräkning.

Kursen vänder sig till dig som behärskar löpande bokföring, har arbetat med bokslutsarbete och som nu vill gå vidare för att kunna göra fullständiga bokslut.

För dig som gillar böcker där siffrorna ligger i våg
För dig som gillar böcker där siffrorna ligger i våg

Kursprogram -

Dag 1

10.00Kursintroduktion

God redovisningssed och rättvisande bild

kontoplaner

årsredovisningslagen

IL – inkomstskattelagen

Skattemässiga avskrivningar av anläggningstillgångar

bakgrund

redovisningsregler

"20-regeln"

"30-regeln"

12.30Lunch

13.30Skattemässiga avskrivningar av anläggningstillgångar (forts.)

Koncernbidrag

bakgrund

redovisningsregler

Periodiseringsfonder

bakgrund och regelverk

värdering

beräkning av årets avsättning

Planera ditt resultat

hur ska vi tänka?

17.00Avslutning dag 1

Dag 2

09.00Skatt

bakgrund

redovisnings- och värderingsregler

icke avdragsgilla kostnader/ej skattepliktiga intäkter

beräkning

Praktikfall

Sammanhängande praktikfall med träning av kursens moment
– bokslutsdispositioner
– skatt
– upprättande av resultat- och balansräkning
– årsredovisningen

11.30Lunch

12.30Praktikfall (forts.)

Genomgång av praktikfallet

Sammanfattning och utvärdering

16.00Kursen avslutas

Så tolkar du årsredovisningen

Så tolkar du årsredovisningen

Bokslut

Bokslut