Kurs - 2 dagar

Praktisk redovisning III

Uppdatera dig på bokslutets olika moment

16 nyckeltal för rätt diagnos

Praktisera verkligheten i datormiljö

Du som vill ta ett större ansvar och gå vidare till mer kvalificerade arbetsuppgifter inom området redovisning och bokföring behöver uppdatera de kunskaper du redan har och fylla på med nya.

På den här kursen, det tredje steget, får du kunskaperna du behöver för att självständigt arbeta med hela redovisningskedjan, från konteringar till analyser och gällande lagar. Du får arbeta intensivt med praktiska övningar vid datorn.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med redovisning. Lämpliga förkunskaper är kursen "Praktisk redovisning II" och/eller vana från praktiskt redovisningsarbete.

För dig som gärna använder ettor och nollor i bokföringen
För dig som löpande vill hålla koll på siffrorna

Kursprogram - 2 dagar

Dag 1

Repetition

Bokföringslagen

Årsredovisningslagen

skattekonto

moms

ej avdragsgilla kostnader

periodiseringar

planenlig och räkenskapsenliga avskrivningar

praktiska övningsuppgifter

Bokföringsprogram

bokföringsprogrammens funktion

Datorövningar

genomgång av praktikfall

ingående balans

kontering av bokföringsmaterial

ej avdragsgilla poster, moms, löner m.m.

registrering

Dag 2

Datorövningar – praktiskt bokslutsarbete

kontering och registrering av bokslutstransaktioner, periodiseringar, osäkra kundfordringar m.m.

beräkning av särskild löneskatt, planenliga och räkenskapliga avskrivningar, bolagsskatt m.m.

utskrifter och avstämningar

Nyckeltalsberäkningar

genomgång av 16 grundnyckeltal

praktisk övningsuppgift på praktikfallet

Bokslut – årsredovisning – nyckeltal

koppling, analys

Sammanfattning

Så tolkar du årsredovisningen

Så tolkar du årsredovisningen

Bokslut

Bokslut