Kurs - 2 dagar

Offentlig upphandling

för dig som vill göra bra affärer med LOU

Optimera dina upphandlingar för goda affärer

Effektiva metoder och verktyg – från förfrågningsunderlag till implementering

Lär dig att genomföra en upphandling på rätt sätt med LOU

Som upphandlare vet du att en god affär kan vara en kombination av många faktorer, såsom pris, kvalitet och leveranssäkerhet. Köp som görs i den offentliga sektorn är dessutom en regelstyrd upphandlingsprocess. För att du ska kunna göra en bra affär gäller det då att förstå hur hela upphandlingsprocessen fungerar, kunna tillämpa regelverket och framförallt ha en genomtänkt upphandlings- och affärsstrategi.

På den här utbildningen lär du dig att arbeta strukturerat i upphandlingsprocessen, såsom att formulera förfrågningsunderlag, pröva och utvärdera anbud samt skriva avtal med hjälp av rätt metoder och verktyg.Utbildningen ger även kunskap och förståelse för rollen som upphandlare och hur du på ett effektivt sätt kan arbeta tillsammans med andra i ett upphandlingsprojekt.

Välkommen till en aktuell och praktisk utbildning med en av Sveriges ledande experter inom offentlig upphandling!

För dig som vill handla rätt när du jobbar med LOU
För dig som vill handla rätt när du jobbar med LOU

Kursprogram - 2 dagar

Dag 1

10.00Juridiken som styr offentlig upphandling (LOU, LOV, LUF, LUFS)

Innehåll och tillämpningsområden

Grundläggande EU-rättsliga principer för offentlig upphandlning

De olika upphandlingsförfarande

Direktupphandling – vad gäller och vad kan och får man göra?

Tröskelvärden och undantag från upphandlingsskyldighet

Ramavtal och avrop från ramavtal

Upphandlings- och affärsstrategier vid offentlig upphandling

Förhållningssätt till leverantörer

Sekretesslagen samt andra lagar som påverkar offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift och tillsyn

12.30 Lunch

13.30En effektiv upphandlingsprocess

Förberedande arbete, behovs- och marknadsanalys

Projektledning och tidsplanering av upphandlingsarbetet

Elektroniska upphandlingsverktyg

Annonsförfarande

Dialog med leverantörerna

17.00 Avslutning dag 1

Dag 2

09.00Förfrågningsunderlagets uppbyggnad

Kvalificering av leverantörer

Kravspecifikation och kravställning – hur ställa krav, vilka krav och betydelse?

Utvärdering av anbud, utvärderingsmodell kopplat till kravställning

Kommersiella krav

Miljö- och sociala krav

Kontraktstilldelning, avtalsspärr, överprövning och skadestånd

11.30Lunch

12.30Dokumentation och rapporter

Upphandlings- och resultatrapport

Tilldelningsbeslut, avtalsspärr och utlämnande av anbud

Avtal

Förhandling och avtalsuppföljning

Förhandling: vad och hur kan det gå till?

Avtalsuppföljning: hur  kan avtal förvaltas och följas upp?

Nyheter

Vad är på gång?

Nya upphandlingslagarna

Överprövningsutredningen

16.00Kursen avslutas

Så förbereder du en förhandling

Så förbereder du en förhandling (FUN)