Utbildning - 10 dagar

Diplomerad redovisningsekonom

från bokslut till årsredovisning

Fördjupa dina kunskaper i redovisning

Planera och genomför ett komplett bokslut med årsredovisning

Praktisk tillämpning av lagstiftning och rekommendationer

För att kunna arbeta självständigt med ett aktiebolags redovisning, upprätta bokslut och årsredovisning, måste du ha goda kunskaper och ständigt vara uppdaterad vad gäller lagar, allmänna råd och rekommendationer.

Den här 10 dagar långa utbildningen ger dig omfattande kunskaper om redovisningens mer kvalificerade delar i form av teoretiska genomgångar och praktiska övningar. Du får bl.a. lära dig att upprätta ett komplett bokslut i ett aktiebolag med utgångspunkt från gällande lagstiftning, allmänna råd och rekommendationer i redovisningsfrågor. Du får också lära dig att upprätta en årsredovisning i ett aktiebolag samt att genom bl.a. nyckeltal analysera ett företag. Ett praktikfall som inkluderar både bokslut och deklaration ingår. Utbildningen avslutas med diplomering.

De erfarna och skickliga kursledarna blandar teori med praktiska verklighetsnära övningar. Du får använda dina nya kunskaper direkt genom övningar och praktikfallets inlämningsuppgifter mellan kurstillfällena.

Utbildningen är uppdelad på fem tillfällen, om två dagar, under fem månader. Detta innebär att du kan arbeta som vanligt, parallellt med utbildningen. Det gör också att du kan tillämpa dina nya kunskaper i verkligheten – på en gång!

Du kan boka dig på vår hemsida www.foretagsuniversitetet.se eller ringa 08-600 62 00.

För dig som vill stå på egna ben bland bokslut och redovisningar
För dig som vill stå på egna ben bland bokslut och redovisningar

Utbildningsprogram - 10 dagar

Block 1

Bokföringslagen, årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd

Verifikationer och straffansvar

Större eller mindre företag

Redovisningsprinciper

Aktiebolag

Lagstiftning

Aktiebolagets organisation

Obeståndsregler, likvidation och konkurs

Värdeöverföringar

Övriga företagsformer

Ekonomisk förening

Handels- och kommanditbolag

Enskild firma

Balans- och resultaträkningens delar

Definition och värdering av tillgångar och skulder

När inkomster redovisas som intäkter

När utgifter redovisas som kostnader

Block 2

Bokslutsarbetets metod och genomförande

Bokslutsarbetets olika steg

Bokföringsmässiga värderingar och ställningstaganden

Avskrivningar

Dokumentation

Klassificeringar

Praktikfall bokslut

Block 3

Genomgång av den första inlämningsuppgiften

Beskattningens grunder

Skattesystemets uppbyggnad

Beskattningsförfarandet

Skattetillägg och förseningsavgifter

Sambandet mellan redovisning och beskattning

Värdering materiella anläggningstillgångar

Avskrivningsprinciper inventarier

Näringsbetingade andelar

Omsättningstillgångar

Personalkonstnader och förmåner

Ej skattepliktiga intäkter

Ej avdragsgilla kostnader

Beskattning av aktiebolag

Definitioner av koncernföretag och koncernbidrag

Underskottsavdrag och begränsningar

Periodiseringsfonder

Beräkning av årets skattekostnad

Upprättande av deklaration

Praktikfall beskattning och deklaration

Block 4

Genomgång av den andra inlämningsuppgiften

Årsredovisningen och dess delar

Utformning enligt K2 och K3

Förvaltningsberättelsen

Resultaträkningen

Balansräkningen

Redovisningsprinciper

Noter

Praktikfall årsredovisning

 

Block 5

Genomgång av den tredje inlämningsuppgiften

Nyckeltalsberäkning och analys

Betalningsförmåga, kassalikviditet och solidititet

Lönsamhet, bruttovinst och räntabilitet

Effektivitet, lagrets omsättningshastighet och kredittider

Kassaflödesanalys

Hur har det kontanta flödet sett ut under året

Koncernredovisning

Förvärvsanalys

Koncernmässiga justeringar

Diplomering

Vilken nytta har utbildningen Diplomerad redovisningsekonom gett dig?

Referens - Diplomerad redovisningsekonom

Bokslut

Bokslut