Utbildning - 10 dagar

Diplomerad redovisningsekonom

från bokslut till årsredovisning

Fördjupa dina kunskaper i redovisning

Planera och genomför ett komplett bokslut med årsredovisning

Praktisk tillämpning av lagstiftning och rekommendationer

För att kunna arbeta självständigt med ett aktiebolags redovisning, upprätta bokslut och årsredovisning, måste du ha goda kunskaper och ständigt vara uppdaterad vad gäller lagar, allmänna råd och rekommendationer.

Den här 10 dagar långa utbildningen ger dig omfattande kunskaper om redovisningens mer kvalificerade delar i form av teoretiska genomgångar och praktiska övningar. Du får bl.a. lära dig att upprätta ett komplett bokslut i ett aktiebolag med utgångspunkt från gällande lagstiftning, allmänna råd och rekommendationer i redovisningsfrågor. Du får också lära dig att upprätta en årsredovisning i ett aktiebolag samt att genom bl.a. nyckeltal analysera ett företag. Ett praktikfall som inkluderar både bokslut och deklaration ingår. Utbildningen avslutas med diplomering.

De erfarna och skickliga kursledarna blandar teori med praktiska verklighetsnära övningar. Du får använda dina nya kunskaper direkt genom övningar och praktikfallets inlämningsuppgifter mellan kurstillfällena.

Utbildningen är uppdelad på fem tillfällen, om två dagar, under fem månader. Detta innebär att du kan arbeta som vanligt, parallellt med utbildningen. Det gör också att du kan tillämpa dina nya kunskaper i verkligheten – på en gång!

Du kan boka dig på vår hemsida www.foretagsuniversitetet.se eller ringa 08-600 62 00.

För dig som vill stå på egna ben bland bokslut och redovisningar
För dig som vill stå på egna ben bland bokslut och redovisningar

Utbildningsprogram - 10 dagar

Block 1

Bokföringslagen, årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd

Kan en bristfällig redovisning medföra straffansvar?

Redovisningsprinciper

Större och mindre företag och regler gällande dessa

Anläggningstillgångar

Definition och värdering av anläggningstillgångar

Vad är en fastighet?

Avskrivningsmetoder. Teknisk och ekonomisk livslängd samt nyttjandeperiod

Hur beräknas avskrivningar enligt plan?

När ska en anläggningstillgång skrivas ned?

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar och lägsta värdets princip

Värdering av lager enligt "FIFU". Teknisk och ekonomisk inkurans

När övergår äganderätten från säljare till köpare?

Värderingsprinciper

När ska man skriva ner kundfordringar?

En balansräknings olika delar

Introduktion av praktikfallet

Praktiska övningar

Block 2

Genomgång av första inlämningsuppgiften som rör praktikfallet

Bokslutsarbetets olika steg

Bokslutsarbetets olika steg

Obeskattade reserver och deras karaktäristik

Avskrivningar över plan. Huvudregeln och kompletteringsregeln

Periodiseringsfondsystemet

Principer för skatteberäkning och hur skatt beräknas i aktiebolag

Vilka kostnader är ej avdragsgilla och vilka intäkter är ej skattepliktiga?

Försäkringar och deras behandling i redovisningen

Behandling av näringsbetingade aktier

Underskottsavdrag. Kan ett aktiebolag tappa rätten till att utnyttja dessa i en framtid?

Praktiska övningar

Block 3

Genomgång av andra inlämningsuppgiften som rör praktikfallet

Nuvarande skattesystem som påverkar beskattning av aktiebolag

De tre inkomstslagen. I vilket inkomstslag beskattas en inkomst: näringsverksamhet, tjänst eller kapital?

Beskattning enligt bokföringsmässiga principer och kontantprincipen

Några aktuella gränsvärden vid beräkning av skatt för fysiska personer

Periodiseringsfonden och flexibiliteten i bokslutsarbetet

Beskattningsfrågor i aktiebolag

Koncernbidrag, utdelning och aktieägartillskott och deras beskattningskonsekvenser

Uttagsbeskattning och underprisöverlåtelser

Aktiebolagets deklarationsblankett. Vi deklarerar åt vårt praktikfallsföretag.

Skattetillägg och förseningsavgifter

Grundläggande mervärdesskattefrågor

Personalförmåner

Vilka kategorier anställda och vilka förmåner omfattas?

Praktiska övningar

Block 4

Årsredovisningens beståndsdelar

Koncernredovisning, behövs den alltid?

Bokföringsnämndens nya "redovisningspaket"

Hur kommer kravet på årsredovisningens utformning att utvecklas de närmaste åren?

Förvaltningsberättelsen. Hur ska den formuleras?

Resultat- och balansräkningens utformning

Kan, och i så fall hur, utgifter för forskning och utveckling redovisas?

Checkräkningskredit. En kortfristig eller långfristig skuld?

Tilläggsupplysningar och noter

När ska ett aktiebolag ha en revisor?

Olika företagsformer

Olika företagsformer –  en överblick

Aktiebolagets organisation

Privata och publika aktiebolag

Hur kan ett börsnoterat aktiebolags årsredovisning se ut?

Praktiska övningar

Block 5

Genomgång av den tredje inlämningsuppgiften

Den färdiga årsredovisningen

Speciella frågor kring vissa balansposter inför nyckeltalsberäkningen

Kassalikviditet, balanslikviditet och rörelsekapital

Soliditet, förlusttäckningsförmåga och skuldsättningsgrad

Rörelsemarginal, bruttovinst, bruttovinstprocent, räntabilitet på eget kapital och totalt kapital

Lagrets omsättningshastighet och kundkredittid

Kassaflödesanalys

Obestånd och tvångslikvidationsplikt vid kapitalbrist

Praktiska övningar

Diplomering

Vilken nytta har utbildningen Diplomerad redovisningsekonom gett dig?

Referens - Diplomerad redovisningsekonom

Bokslut

Bokslut