Utbildning - 18 dagar

Diplomerad Controller

ta ett helhetsgrepp om ekonomistyrningen

Lär dig metoder för styrning av ekonomi och verksamhet

Så tar du fram säkrare beslutsunderlag

Skaffa verktyg för kritisk analys

Rollen som ekonom och controller har förändrats. Det räcker inte längre att i siffror berätta vad som hänt. Du måste även kunna förklara resultatet och göra en analys och bedömning av det framtida ekonomiska läget.

Den här 18 dagar långa utbildningen ger dig en helhetsbild av ekonomistyrning. Du får praktiska verktyg för att fungera ännu mer effektivt i din roll som controller samt aktuella kunskaper i bl.a. verksamhetsstyrning, ekonomisk riskhantering, ledarskap och personalekonomi. Du får också träna på att göra utredningar och skriva rapporter, något som är centralt i controllerrollen.

De erfarna och skickliga kursledarna varvar teori och praktik. Du får använda dina nya kunskaper direkt genom praktiska tillämpningsövningar.

Utbildningen är uppdelad på sex tillfällen, om vardera tre dagar, i månaden. Detta upplägg gör att du kan arbeta parallellt med utbildningen. Det gör också att du kan tillämpa dina nya kunskaper i verkligheten – på en gång!

Utbildningen vänder sig till kvalificerade medarbetare inom företagens ekonomifunktion som vill utveckla sina kunskaper och metoder för ekonomistyrning. För att få ut det mesta av kursen är det bra om du har viss erfarenhet av att arbeta med ekonomiska rapporter (resultat- och balansräkning) och nyckeltal.

För dig som vill styra ekonomin med säker hand
För dig som vill styra ekonomin med säker hand

Kursprogram - 18 dagar

Block 1

Controllerns roll

verksamhetens behov av analys och utveckling

controllern som kompetens och katalysator

ekonomiska rapporter

Controllerns verktygslåda

ekonomisk analys

praktikfall – casebaserad analys

Controllern som utredare

controllerns roll och kontaktytor

modell för effektiva utredningar

praktikfall – problem – analys – rapport

Block 2

Processorienterad styrning

strategisk och operativ styrning

ekonomistyrning och systemsynsätt – två samverkande filosofier

praktikfall

styrning i offentlig sektor

Controllern som internkonsult

vad är ett konsultativt arbetssätt?

verktyg för effektivt lyssnande

ställ rätt frågor för att få de svar du behöver

Controllerns analys

kassaflödet

ekonomiska nyckeltal

Du-Pont modellen

lönsamhetsdiagram

praktikfall

Block 3

Controllerrapporten

granskning av controllerrapporter

val av ämne till egen rapport

Ekonomiska kalkyler och prissättning

kalkyl som analysverktyg

kalkyl i tillverkande företag respektive tjänsteföretag

Controllern som kommunikatör

tydliga rapporter och övertygande presentationer

fokusera på läsare och åhörare

strukturera innehåll och fila på budskapen

Block 4

Kredithantering

kreditpolicy och riskkontroll

mall för den egna kreditpolicyn

kapitalbindning och kassaflöde

verktygen för att få betalt

kostnadseffektiva arbetsrutiner

Controllerrapporten

milstolpe – uppföljning och handledning

Verksamhetsvärdering

balanserat styrkort

hur kan controllern medverka till värdeskapande genom analys och uppföljning av kunder, medarbetare, kärnverksamhet och ekonomi?

hur skapa styrtal och rapporter som engagerar chefer och medarbetare?

Block 5

Redovisning av controllerrapporten

opposition – presentation – bedömning

Förbättra verksamheten med hjälp av Lean

Lean Administration-spelet – lär genom att uppleva

verktygslådan

förbättra egna processer

rollen som workshopledare

Lönsamhetsstyrning

analys av verksamhetens produktivitet och effektivitet

investeringsbedömning

Block 6

Personal, ledning och motivation

personal och ledarskap

praktikfall

Controllern som utvecklingsmotor

bubbelekonomi eller tillväxt

praktikfall – casebaserad analys

Gemensam middag

Avslutning och diplomering

Vad har utbildningen Diplomerad Controller gett dig?

Referens - Diplomerad Controller